Påföljder/Sanktioner vid brott mot konkurrenslagen

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget drabbas av sanktioner. Dessa är konkurrensskadeavgift, åläggande med eller utan vite, ogiltighet och skadestånd. En person som leder ett annat företag kan få näringsförbud.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sanktioner

Konkurrensskadeavgift

Ett företag som bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan bli skyldigt att betala en typ av böter som kallas för konkurrensskadeavgift. Det är Stockholms tingsrätt som, på begäran av Konkurrensverket, beslutar om konkurrensskadeavgift.

Konkurrensskadeavgiften kan som mest uppgå till 10 procent av företagets omsättning.

Avgiftsföreläggande

I de fall företagen erkänner att de brutit mot konkurrensreglerna kan Konkurrensverket utfärda ett så kallat avgiftsföreläggande. Det betyder att Konkurrensverket inte behöver gå till domstolen för att begära konkurrensskadeavgift i ärenden där parterna är överens. Det är frivilligt för företaget att godkänna föreläggandet. Ett godkänt avgiftsföreläggande gäller som en vanlig dom.

Näringsförbud

Personer i företagets ledning – till exempel vd, vice vd eller en styrelseledamot i ett aktiebolag – kan drabbas av näringsförbud om de har deltagit i en kartell. Det är tingsrätten som, på begäran av Konkurrensverket och med stöd av lagen om näringsförbud, kan döma en person till näringsförbud.

Åläggande med eller utan vite

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan Konkurrensverket ålägga företaget att upphöra med överträdelsen. Åläggandet kan vara att företaget måste upphöra med att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor eller något annat som är förbjudet. Det kan också röra sig om exempelvis ett sälj-, rättelse- eller prisåläggande.

Ett åläggande kan förenas med vite.

Ogiltiga avtalsvillkor

Avtalsvillkor som strider mot konkurrensreglerna är automatiskt ogiltiga.
Skadestånd

De som drabbas av en överträdelse av konkurrensreglerna kan kräva skadestånd. Det kan vara andra företag, kunder eller enskilda konsumenter.

Uppgiftsskyldighet

Konkurrensverket får ålägga företag att lämna uppgifter, handlingar eller annat om vi behöver dem för att kunna fullgöra våra uppgifter. Vi får också ålägga en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att lämna vissa uppgifter. Konkurrensverket får även ålägga den som förväntas kunna lämna upplysningar att inställa sig till förhör.

Källa: Konkurrensverket

Läs mer om:

Konkurrens
Konkurrens – samarbete
Konkurrens – dominerande ställning
Konkurrens – mer information

Lämna en kommentar