Konkurrens

Konkurrens på lika villkor skapar förutsättningar för nya och bättre produkter och tjänster. Bibehållna eller sänkta priser kommer både företag och konsumenter till godo.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För alla är det därför viktigt att spelreglerna följs. Konkurrensverket är den myndighet som ska se till att konkurrensreglerna följs. Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till olika former av straff (påföljder).

Många mindre företag har varit drabbade då företag utnyttjat sin dominerande ställning genom att t.ex. vägra leverera varor, styra priser. Det är därför viktigt att känna till konkurrenslagen och meddela Konkurrensverket om man som företag råkar ut för brott mot denna lag.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Källa: Informationen i detta avsnitt är till stora delar sammanfattat ur material från Konkurrensverket.

EU och konkurrensregler

Innan vi går in på den svenska konkurrenslagstiftningen ska vi se på konkurrens ur ett EU-perspektiv. Vår svenska Konkurrenslag (även motsvarande lagar i andra EU-länder) är harmoniserade det vill säga stämmer överens med EU:s konkurrensregler.

När unionen utvidgades till 25 medlemsländer (1 maj 2004) innebar det att en del förändringar skedde inom konkurrensområdet. Många beslut flyttades då från unionsnivå till medlemsstaternas konkurrensmyndigheter – en decentralisering genomfördes med andra ord.

EU:s konkurrensregler tillämpas om handel mellan medlemsstater påverkas. De kan även gälla vid avtal mellan svenska företag om detta avtal hindrar t.ex. införsel från andra medlemsländer. Det är Europeiska kommissionen som prövar företagskoncentrationer om de är gränsöverskridande d.v.s. sträcker sig över flera medlemsstater.

Nu är det inte bara företag som EU:s konkurrensregler riktar sig emot. Olika stödåtgärder som regeringar i medlemsstaterna genomför kan vara sådana som snedvrider konkurrensen och kan därmed förbjudas. Vid upphandling av varor och tjänster till offentlig verksamhet är det också viktigt att inte diskriminering förekommer mot företag från andra EU-länder.

Konkurrenslagen

Konkurrenslag (2008:579) är uppdelad i 8 kapitel och inleds med följande ord:
”Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.”

Lagens uppbyggnad:

Lagen innehåller bestämmelser om
– förbjudna konkurrensbegränsningar (2 kap.),
– åtgärder mot konkurrensbegränsningar (3 kap.),
– företagskoncentrationer (4 kap.),
– utredning av konkurrensärenden (5 kap.),
– vite (6 kap.),
– överklagande (7 kap.), och
– handläggningen i domstol (8 kap.).

Det centrala i konkurrenslagen är två förbud

  • Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag
  • Företags missbruk av en dominerande ställning

Dessutom innehåller Konkurrenslagen regler och kontroll när det gäller företagskoncentrationer. Konkurrensverket kan ingripa mot företagskoncentrationer som kan antas leda till påtagligt skadliga effekter.

Nu är det så att Konkurrenslagen enbart gäller för företag. Ett viktigt begrepp är också vad en relevant marknad är. Vad är nu ett ”företag och en ”relevant marknad”?

Det är Konkurrensverket som ska ge oss ledning i detta. Konkurrensverket beskriver vad ett företag är så här:

”Konkurrenslagen gäller endast för företag. Begreppet företag omfattar varje form av verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Det spelar ingen roll om den är inriktad på att ge vinst eller inte. Det spelar heller ingen roll i vilken juridisk form den bedrivs.

Aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar är företag. Även statliga och kommunala organ kan falla in under begreppet, dock inte då det är frågan om myndighetsutövning.”

Så här beskriver Konkurrensverket en relevant marknad:

”Ett viktigt begrepp i konkurrensrätten, till exempel när man bestämmer marknadsmakt, är relevant marknad. Vid avgränsning av den relevanta marknaden bestämmer man dels en produktmarknad, dels en geografisk marknad.

Produktens utbytbarhet är avgörande vid avgränsningen av produktmarknaden. Produkter som köparna anser vara jämförbara när det gäller egenskaper, pris och användning tillhör samma produktmarknad. Frågan om det finns produkter som snabbt kan ändras så att de blir jämförbara har också betydelse.

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna. Inom det området är konkurrensvillkoren tillräckligt likartade för att det ska kunna skiljas från angränsande geografiska områden.”
 

Läs mer om:

Konkurrens – samarbete
Konkurrens – dominerande ställning
Konkurrens – påföljder
Konkurrens – mer information

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar