Agent – agentur

Med agentur menas att ett företag har rättighet att sälja varor åt ett annat företag och i dennes namn. Företaget som har agenturen kallas agent. Om företaget (importören) har ensamrätt till försäljningen i ett land kallas han för generalagent.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vanligast är det med agenter när det gäller import och export. Avtalstiden brukar vara flera år.

Agenten säljer exportörens varor under hans namn på kommissions- basis. Kommissionsavtalet kan vara utformat på olika sätt, från en procentuell andel av försäljningen till en grundlön som kompletteras av en procentuell eller fast summa per försåld enhet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Agenten har inget produktansvar och tar ingen finansiell risk. Han marknadsför och säljer exportörens produkter genom kundbesök, mässor, kataloger, varu- prov etc. Oftast arbetar han utifrån en prislista som exportören fastställt alternativt förhandlar med kunder utifrån ett lägsta pris som är fastställt.

Kundordern vidarebefordras till exportören som levererar varan direkt till kunden d.v.s. importören. Hos vissa agenter ingår kundsupport och service.

EU-direktiv

För många agenter har det varit på det sättet att de byggt upp en bra kund- marknad, avtalet upphör och detexporterande företaget startar ett eget dotterbolag i landet. Skyddet för en handelsagent regleras därför genom ett EU-direktiv (Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter). I detta finns ett antal tvingande regler som det inte går att avtala bort. Här finns reglerat minimikraven på den provision som agenten ska ha rätt till, rätt till ersättning eller skadestånd vid avtalets upphörande, uppsägningstid, konkurrensklausul med mera.

Punkter i ett agentavtal

Här följer några viktiga punkter som bör ingå i ett agentavtal:

 • Beskrivning av de ingående parterna.
  T.ex. om handelsagenten bedriver verksamheten under en juridisk firma gäller det att veta vad som händer om firman säljs, hur uppsägning från agentens sida fungerar vid sjukdom, ålderdom mm.
 • Syftet med avtalet och vilka de ingående produkterna är som ska marknadsföras och säljas.
  Ingår hela eller bara delar av huvudmannens (exportörens) sortiment.
 • På vilket geografiskt område som agenten ska verka. Om agenten har ensamrätt.
 • Agentens uppgift och befogenheter.
  Att bjuda ut produkterna på det geografiska området till de försäljnings och leveransvillkor som huvudmannen bestämmer. Vidaresända förfrågningar, även om de kommer från kunder utanför det geografiska området. Informera exportören om marknadsförhållandena och om t.ex. en kund har betalningsproblem.
 • Exportörens funktion och uppgift.
  T.ex. ansvara för reservdelslager i landet, stå för varuprover och eventuell nödvändig utrustning, ta fram broschyrer och annat försäljningsmaterial, se till att det finns aktuella prislistor. Förse agenten med information om eventuella produktionsstörningar eller liknande som kan påverka agentens möjligheter till försäljning.
 • Hur ersättningen till agenten beräknas.
  T.ex. provisionen uppgår till x % av fakturerat belopp, att agenten får betalt för alla order som kommer från agentens geografiska område även om ordern inte passerat agenten, intjäningspunkt och betalnings- tidpunkt, bortfall av provision om kunden ej betalar.
 • Konkurrensklausul.
  Bör även tas med om handelsagenten har andra agenturer som han arbetar med.
 • Avtalets giltighetstid.
  Hur och när uppsägning/förnyande av avtalet ska ske. Möjligheten för agenten att säga upp avtalet vid t.ex. sjukdom. Hur avtalet kan hävas om någon part begår kontraktsbrott av betydelse.
 • Ersättning till agenten vid avtalets upphörande.
  Handelsagentens bearbetning av marknaden leder till en goodwill för exportören. Ersättningens storlek för detta nedlagda arbete utgår beroende på den tid agenten bearbetat marknaden.
 • På vilket sätt tvister ska lösas.
  Om tvisten ska avgöras vid domstol, vid vilket lands domstol, t.ex. där agenturverksamheten bedrivs eller i det land där handelsagenten har sin hemvist.

Du kan också läsa vad som står i lagen ”Lag om handelsagentur”, SFS nr: 1991:351. Här följer några citat ur lagen:

Allmänna bestämmelser

”1 § Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.”

Agentens skyldigheter

”5 § Agenten skall vid uppdragets fullgörande tillvarata huvudmannens intressen samt handla lojalt och redligt.

Det åligger agenten särskilt att
1. göra skäliga ansträngningar för att inhämta anbud och, om det ingår i uppdraget, sluta avtal om sådant som omfattas av agenturavtalet,
2. underrätta huvudmannen om anbud som har upptagits och avtal som har ingåtts samt om andra omständigheter av betydelse för uppdraget som agenten känner till, och
3. följa skäliga anvisningar från huvudmannen.

Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna paragraf är inte bindande för parterna.

6 § Agenten skall väl vårda varor och annat som tillhör huvudmannen och som är i agentens besittning. Agenten skall hålla den sakförsäkring som behövs. Huvudmannens varor skall hållas avskilda från andra varor.

Har agenten rätt att ta emot betalning för sålda varor, är han skyldig att hålla mottagna medel avskilda och avge redovisning för sitt uppdrag.”

Huvudmannens skyldigheter

”7 § Huvudmannen skall handla lojalt och redligt mot agenten.

Det åligger huvudmannen särskilt att
1. lämna agenten prover, beskrivningar, prislistor och annat nödvändigt material beträffande de varor som uppdraget gäller,
2. lämna agenten de upplysningar som krävs för uppdragets fullgörande, och
3. utan oskäligt uppehåll meddela agenten att han har antagit eller avslagit ett anbud som agenten har tillställt honom eller att ett avtal som agenten har förmedlat inte har fullgjorts.

Huvudmannen skall utan oskäligt uppehåll underrätta agenten, om han förutser att verksamhetens omfattning kommer att bli väsentligt mindre än vad agenten skäligen kunnat vänta sig.

Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna paragraf är inte bindande för parterna.”

Provision m.m.

”8 § Om agenten och huvudmannen inte har avtalat om agentens ersättning, skall denna bestämmas till vad som är sedvanligt där agenten utövar sin verksamhet. Finns ingen sådan sedvana, skall ersättningen bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter som rör uppdraget.”

Förhållandet till tredje man

”17 § /Upphör att gälla U:2014-06-13/ Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försäljning eller köp på huvudmannens vägnar.

I fråga om distansavtal och hemförsäljningsavtal finns särskilda bestämmelser i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Lag (2005:64).

17 §/Träder i kraft I:2014-06-13/ Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försäljning eller köp på huvudmannens vägnar.

I fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns särskilda bestämmelser i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:12).

18 § Har agenten slutit avtal om försäljning eller köp på huvudmannens vägnar utan att vara behörig till det, skall huvudmannen, om han inte godkänner avtalet, meddela tredje man detta. Huvudmannen skall lämna meddelandet utan oskäligt uppehåll efter det att han har fått kännedom om avtalet. Gör huvudmannen inte det, är han bunden av avtalet.

19 § Vill huvudmannen inte anta ett anbud som agenten har mottagit, skall huvudmannen meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll efter det att han har fått kännedom om anbudet. Gör han inte det, är anbudet antaget.

Vad som sägs i första stycket gäller inte då agenten och tredje man har avtalat att anbudet skall förfalla om huvudmannen inte uttryckligen antar det.

20 § Har tredje man avgett ett anbud till agenten och har denne sänt in anbudet till huvudmannen, har tredje man samma rätt att återkalla anbudet hos huvudmannen som om han själv hade sänt in anbudet.

Vad som sägs i första stycket gäller inte, om annat har avtalats mellan agenten och tredje man.

21 § Har en tredje man som är näringsidkare förhandlat med agenten och därefter fått ett meddelande från huvudmannen att denne bekräftar ett avtal eller antar ett anbud som agenten har sänt in, skall tredje man, om han anser att han inte har slutit något avtal eller avgett något anbud eller att avtalet eller anbudet är oriktigt återgivet, meddela huvudmannen detta utan oskäligt uppehåll. Gör tredje man inte det och kan han inte heller visa att meddelandet var oriktigt, anses han ha ingått ett avtal med det innehåll som meddelandet från huvudmannen utvisar.

22 § /Upphör att gälla U:2014-06-13/ Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ta emot betalning för sålda varor eller efter det att ett avtal har ingåtts medge anstånd med betalningen eller nedsättning i priset eller annan ändring i avtalet.

Får huvudmannen kännedom om att agenten utan bemyndigande har vidtagit en åtgärd som avses i första stycket beträffande ett avtal som kan anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller som har ingåtts med en tredje man som hör till ett område eller en kundkrets som har tilldelats agenten, skall huvudmannen, om han inte vill godkänna åtgärden, meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll. Gör han inte det, anses han ha godkänt åtgärden.

I fråga om distansavtal och hemförsäljningsavtal finns särskilda bestämmelser i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Lag (2005:64).

22 §/Träder i kraft I:2014-06-13/ Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ta emot betalning för sålda varor eller efter det att ett avtal har ingåtts medge anstånd med betalningen eller nedsättning i priset eller annan ändring i avtalet.

Om huvudmannen får kännedom om att agenten utan bemyndigande har vidtagit en åtgärd som avses i första stycket beträffande ett avtal som kan anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller som har ingåtts med en tredje man som hör till ett område eller en kundkrets som har tilldelats agenten, ska huvudmannen, om han eller hon inte vill godkänna åtgärden, meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll. Om huvudmannen inte gör det, anses han eller hon ha godkänt åtgärden.

I fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns särskilda bestämmelser i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:12).

23 § Vill tredje man åberopa fel i en köpt vara eller dröjsmål med dess avlämnande eller vill han ge huvudmannen något annat meddelande som rör uppfyllelsen av ett avtal, får han vända sig till agenten, om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller har ingåtts med en tredje man som hör till ett område eller en kundkrets som har tilldelats agenten. Denne får inte utan särskilt bemyndigande träffa något avgörande med anledning av ett sådant meddelande.

Får huvudmannen kännedom om att agenten utan bemyndigande har träffat ett sådant avgörande som avses i första stycket, skall huvudmannen, om han inte vill godkänna avgörandet, meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll. Gör han inte det, anses han ha godkänt avgörandet.”

Agenturavtalets upphörande m.m.

”24 § Ett agenturavtal som inte har ingåtts för viss tid får av agenten eller huvudmannen uppsägas att upphöra efter den uppsägningstid som anges i andra stycket.

Uppsägningstiden är en månad under det första året av uppdragstiden. Uppsägningstiden förlängs sedan med en månad för varje påbörjat år av uppdragstiden till dess att uppsägningstiden uppgår till sex månader.

Parterna kan inte i förväg avtala om kortare uppsägningstid än vad som sägs i andra stycket. Dock får de avtala att uppsägning från agentens sida får ske med tre månaders uppsägningstid även om uppdragstiden har varat tre år eller längre.

Om parterna avtalar om längre uppsägningstid än vad som sägs i andra stycket, får uppsägningstiden inte vara kortare vid uppsägning från huvudmannens sida än vid uppsägning från agentens sida.

Uppsägningstiden räknas från utgången av den kalendermånad då uppsägningen skedde.”

Konkurrensklausuler

”35 § Ett avtal mellan agenten och huvudmannen att agenten inte skall bedriva verksamhet efter det att agenturavtalet har upphört (konkurrensklausul) är bindande för agenten bara om och i den mån konkurrensklausulen
1. har upprättats skriftligt
2. avser det område eller den kundkrets som har tilldelats agenten, och
3. avser de slag av varor som agenturavtalet gäller.

Agenten är inte bunden av en konkurrensklausul i den mån den avser längre tid än två år efter det att agenturavtalet har upphört.

Bestämmelserna i denna paragraf hindrar inte att lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område tillämpas på en konkurrensklausul.”

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar