Uppdaterades:

Den EU-gemensamma offentliga marknaden handlar upp varor och tjänster för enorma belopp varje år. Det är de olika ländernas offentliga verksamheter (statliga och kommunala myndigheter och liknande) som gör dessa upphandlingar.

Uppdaterades:

Ett av företagets viktigaste ägodelar är dess kundregister (en del av marknadsdatabasen). Att arbeta med företagets befintliga kunder är basen för verksamheten. Kundregistret med namn, adress, kontaktperson m.m. är numera en väl integrerad del i det vi brukar kalla marknadsstödssystemet. Så från och med nu glömmer vi kundregistret som bara en adressbok, utan talar om kundinformationen som helhet i det marknadsstödssystem som alla företag behöver för att vara effektiva. 

En förhandling är uppdelad i olika faser. Den första är det som har med förberedelsen inför själva förhandlingen att göra, den andra är då parterna träffas och sätter igång förhandlingen, den tredje är då varje part argumenterar för sina synpunkter, den fjärde innebär ett givande och tagande d.v.s. ett kompromissande och den femte fasen är överenskommelsen (avtalet - ordern).

Innan nästan alla affärsöverenskommelser (avtal) har det förekommit någon form av förhandling. Ditt företag har kanske lämnat en offert vilken legat till grund för en sådan. I detta avsnitt beskriver vi huvuddragen i hur en förhandling mellan ett säljande och ett köpande företag går till och där produkten eller tjänsten inte är allt för komplex.

Offerten är ett erbjudande till en kund. Till grund för erbjudandet ligger oftast en tidigare kontakt med kunden vilket utmynnat i offerten. Kunden kan också ha tagit initiativet och gjort en offertförfrågan (anbuds- förfrågan) och bett dig inkomma med ett erbjudande.

Uppdaterades:

Omvärldsfaktorer Det är viktigt att ditt företag har grepp om vilka omvärldsfaktorer som påverkar din produkt eller tjänst och på vilket sätt de är med och styr i din prissättning. Försök att analysera vad det är som påverkar på kort respektive lång sikt. Modet varierar från år till år medan t.ex. vårt miljöengagemang har ökat...

Uppdaterades:

Det är viktig att ha kunskap om den marknad som företaget säljer på. Ju mer kunskap, desto lättare att sätta rätt pris på produkten eller tjänsten. Viktiga att veta är hur utbudet och efterfrågan ser ut på marknaden, vilka konkurrenter som finns och de alternativ kunderna erbjuds samt omvärldsfaktorer som påverkar.

Uppdaterades:

Innan vi går vidare är det lämpligt att se på den kurva som brukar kallas produktlivscykeln och se hur den är knuten till företagets strategi och mål. Genom att koppla sitt eget företags produkt/tjänst till denna graf kan man få en viss förståelse i sin prissättning.

Att sätta pris på sin produkt eller tjänst är inte alltid det lättaste. Prissättningen styrs av en mängd olika faktorer. Rent grundläggande talar vi om interna respektive externa faktorer som påverkar det pris som företaget sätter.

Med agentur menas att ett företag har rättighet att sälja varor åt ett annat företag och i dennes namn. Företaget som har agenturen kallas agent. Om företaget (importören) har ensamrätt till försäljningen i ett land kallas han för generalagent.

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på Internet. Den ställer krav på vad en säljare måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.

Känner du dig osäker när du handlar på Internet? Ta hjälp av Konsumentverkets checklista så blir det lättare att undvika de vanligaste fallgroparna.

När du köper varor över Internet av ett företag inom EU har du alltid en ångerperiod på minst 7 dagar. Tiden räknas från den dag du fått varan. Säljaren ska informera om ångerrätten på sin webbplats och vart du ska vända dig om du vill ångra dig.

Det finns flera olika typer av nätauktioner och du kan handla varor både av företag och privatpersoner.

Kontrollera om du handlar av en privatperson eller ett företag när nu köper något på nätet. Du har inte samma skydd när du köper av en privatperson.

Du kanske inte tänker på det, men när du handlar på nätet ingår du ett avtal. För att få ingå ett avtal måste du som grundregel vara 18 år. Om du är yngre måste en förälder godkänna avtalet, annars gäller det inte.

Har du fått en faktura på en vara eller tjänst som du inte beställt? Betala inte. Betala bara för varor och tjänster du uttryckligen har beställt. Om du krävs på betalning trots att du inte har gjort en beställning finns det några riktlinjer att följa.

Samma rätt att reklamera gäller när du handlar på Internet som i en vanlig butik. Du har 3 års reklamationsrätt. Reklamerar du inom 2 månader efter att du har upptäckt felet på varan är det alltid i rätt tid.

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor på Internet inom Sverige. Ångerfristen börjar löpa när du tagit emot varan. Du har då rätt att skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka.