Köplagen

Köplagen (1990:931) reglerar köp av lös egendom, vilket i praktiken innebär allt som inte är mark eller stadigvarande byggnader. Lagen gäller inte i de fall konsumentköplagen är tillämpbar. Detta betyder att köplagen gäller för handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare (företag). Lagen gäller även om köpet är en kombination av produkt och tjänst under förutsättning att produkten utgör mer än hälften av köpet. Köplagen är dispositiv, det vill säga den gäller om inget annat avtalats.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lagen gäller inte i de fall konsumentköplagen är tillämpbar. Detta betyder att köplagen gäller för handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare (företag). Lagen gäller även om köpet är en kombination av produkt och tjänst under förutsättning att produkten utgör mer än hälften av köpet.

Köplagen är dispositiv, det vill säga den gäller om inget annat avtalats.

När gäller lagen?

 • Lagen gäller köp av lös egendom.
 • Lagen gäller i tillämpliga delar även vid byte av lös egendom.
 • Lagen gäller vid beställning av en vara som skall tillverkas utom när beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet.

Lagen gäller inte…

 • Lagen gäller inte när konsumentköplagen, som är en tvingande lag, är tillämplig.
 • Lagen gäller inte när ”lagen om internationella köp” är tillämplig.
 • Tillämpningen av delar av köplagen kan avtalas bort, genom avtal mellan parterna.
 • § 3 säger: ”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande till parterna”.

Det som sägs ovan talar alltså om att det är viktigt att skriva ett eget avtal om båda parter skall vara säkra på vad som gäller.

Köplagen sammanfattad

När är varan levererad (överlämnad)?
Detta begrepp är viktigt eftersom det bestämmer när ansvaret för varan övergår från säljaren till köparen.

Om varan finns på säljarens lager eller på annat sätt i säljarens händer anses varan anses levererad när köparen hämtat den. Köparen övertar ansvaret efter leverans (överlämnande).

Om köparen inte finns på plats för att hämta varan, utan en transportör skall anlitas (transportköp), är varan överlämnad när den lämnats till, eller hämtats av transportören. Om varan sålts ”fritt levererad” till ort, anses den överlämnad när den kommit fram till orten.

Om varan transporteras av säljaren själv, har säljaren ansvaret för varan under transporten, överlämnandet sker då när köparen får varan i handen.

Om säljaren bestämmer tidpunkt för överlämnandet (gäller ofta varor som inte finns på säljarens lager) och överlämnandet försenas på grund av köparen, kan överlämnandet anses ha skett och ansvaret för varan alltså övergått på köparen.

Betalning

Huvudregeln är att betalning skall ske när varan hämtas hos säljaren om inte annat avtalats, till exempel fakturering eller betalning vid annat, avtalat, tillfälle. Köparen har dock rätt att undersöka varan innan han betalar.

Bevisbördan vad gäller pris ligger på säljaren, men om köparen inte protesterar mot en för hög faktura inom rimlig tid, anses han ha accepterat beloppet. Om ett lägre pris än fakturerat är avtalat, gäller det lägre priset. Säljaren måste då kunna bevisa att fakturans pris är det rätta.

Om köparen inte betalar i rätt tid finns det ett antal åtgärder för säljaren att ta till.

 • Påminnelse, säljaren sänder en påminnelse till köparen.
 • Krav, eventuell indrivning (inkassobolag eller kronofogde)
 • Häva köpet, leveransen avbryts.
 • Återtagande av varan, detta kräver att äganderättsförbehåll skrivits in i avtalet.
 • Kräva ränta på ej betalt belopp, detta regleras av räntelagen (1975:635) som säger att ränta kan krävas om betalning inte skett 30 dagar efter fakturadatum.
 • Kräva skadestånd, säljaren har rätt till ersättning för den skada han lidit genom köparens handlingar.

Även köparens intressen tillvaratas i köplagen

Köparen kan kräva leverans.
I
§ 22 sägs: ”Avlämnas inte varan eller den avlämnas för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen.”

Om det inte är så att säljaren på grund av omständigheter som ligger utanför hans kontroll inte kan leverera varan, har köparen rätt att kräva leverans.

Häva köpet
Köparen har bara rätt att häva köpet om fördröjningen har en ”väsentlig betydelse” för honom och om säljaren förstått eller borde förstått detta.

Om köparen har gått med på en förlängning, som inte är orimligt kort, av leveranstiden och säljaren inte levererat inom denna tid, får köparen också häva köpet.

Om varan är speciellt tillverkad eller beställd för köparen, får denne häva köpet endast om syftet med köpet väsentligen förfelats genom förseningen.

Skadestånd
Köparen har rätt till ersättning för den förlust han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren kan visa att dröjsmålet beror på händelser utanför hans kontroll eller på vad han kunnat förutse.

Bevisbördan ligger här på säljaren som måste visa att förseningen ligger utanför hans kontroll. Om säljaren anlitat underleverantör gäller att säljaren går fri från skadestånd endast om underleverantören kan visa på hinder i samma omfattning som krävs av säljaren.

Om köparen kan visa att förseningen beror på försumlighet från säljarens sida, har köparen rätt till ersättning för både direkta och indirekta kostnader. Till indirekta kostnader räknas utebliven produktion, utebliven försäljning mm.

Om varan är felaktig
Om varan är felaktig får köparen kräva att säljaren rättar till eller reparerar, levererar ny vara, ger prisavdrag eller kräva skadestånd. Köparen kan också häva köpet eller hålla inne betalningen. Detta gäller även om varan sålts i ”befintligt skick”.

En vara är felaktig om den inte duger till den användning som den avses klara, inte stämmer med prov eller specifikation, avviker från vad som avtalats eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter om eller undanhållit uppgifter om varan.

Om du vill läsa köplagen i sin helhet.

Läs mer om:

Avtal
Marknadsföringslagen
Konkurrenslagen
Konsumentlagstiftningen
Bokföringslagen
PuL, Personuppgiftslagen
Offentlig upphandling

Lämna en kommentar