Riksdagen arbetar med EU-frågor

Riksdagen arbetar på olika sätt med EU-frågor. I kammaren hålls EU-debatter och utskotten granskar nya EU-förslag. Regeringen håller samråd med EU-nämnden inför beslut i EU:s ministerråd. Regeringen företräder Sverige i ministerrådet och riksdagens inflytande i EU går därför i huvudsak genom regeringen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU:s institutioner. De flesta beslut som EU fattar är överstatliga. Det betyder att medlemsländerna har överlåtit rätten att besluta till EU.

Nästan varje dag kommer nya förslag till beslut från EU. Samtidigt som EU:s institutioner arbetar med att förbereda beslut arbetar också varje EU-land hos sig med samma frågor.
 

Regeringen rådgör med riksdagen

När beslut tas i EU:s ministerråd är det regeringen som företräder Sverige. Riksdagens inflytande i EU går därför i huvudsak genom regeringen. Regeringen är ansvarig inför riksdagen när det gäller hur den hanterar EU-frågorna.

Regeringen är skyldig att informera riksdagen om vad som händer i samarbetet mellan länderna i EU och om sitt eget EU-arbete. Regeringen ska också rådgöra med riksdagen hur Sverige ska ställa sig till olika frågor. Det här gör regeringen på olika sätt i riksdagens kammare, i utskotten och i EU-nämnden genom information och samråd.
  

Debatter, granskning och samråd

I riksdagens kammare debatterar ledamöterna EU-frågor och alla kan ta del av debatten. På så sätt är kammaren viktig för insynen, öppenheten och den allmänna debatten i EU-frågor. Regeringen informerar också regelbundet riksdagens kammare om aktuella frågor.

Utskotten granskar nya EU-förslag och avgör i vilka frågor regeringen måste överlägga med dem. Utskotten granskar också vissa EU-förslag utifrån subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen som den ofta kallas. Den innebär att ett beslut ska fattas på den mest effektiva politiska nivån, så nära medborgarna som möjligt.

Regeringen samråder med EU-nämnden inför varje möte i EU:s ministerråd och inför möten mellan EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.
 

Samarbete mellan EU-ländernas parlament

Riksdagen deltar i olika former av samarbete med parlamenten i EU-länderna och med Europaparlamentet och byter erfarenheter och information. Riksdagens talman och vice talmän styr parlamentens samarbete.

Interparliamentary EU Information Exchange, IPEX, är ett samarbete mellan EU-ländernas parlament som ska göra det lättare för parlamenten att byta information och dokumentation med varandra.

Utskotten och EU-nämnden träffar sina motsvarigheter för att debattera aktuella frågor. EU-nämnden träffar de andra parlamentens EU-organ en gång i halvåret på en konferens som kallas för COSAC.

Riksdagen har också en tjänsteman som följer EU-institutionernas arbete på plats i Bryssel. Genom denna Brysselrepresentant har riksdagen täta kontakter med tjänstemän från övriga nationella parlament och Europaparlamentet. Representanten rapporterar hem till riksdagen och sprider information om riksdagens EU-arbete.
 

Läs mer om:

Riksdagens uppgifter
Riksdagen beslutar om lagar
Riksdagen beslutar om statsbudgeten
Riksdagen kontrollerar regeringen
Riksdagen och utrikespolitiken

 
Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar