Uppehållsrätt

Uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras familje-medlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. I motsats till uppehållstillstånd behöver man inte ansöka om uppehållsrätt utan en registrering hos Migrationsverket är tillräcklig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och som är

 • make eller sambo till EES-medborgaren,
 • släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren, om släktingen är beroende för sin försörjning eller är under 21 år.[1]

Efter fem år övergår uppehållsrätten till att vara permanent om EES-medborgaren utan avbrott vistas lagligt i Sverige.[2]

Begreppet infördes i Utlänningslagen och Utlänningsförordningen 2006-04-30. Det grundar sig på EU-direktiv 2004/38/EG[3].
 

Rättsfall

 • Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap uteslutande i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa och uppehälle för medborgare i tredje land.[4]
 • I mål om medborgarskap har en man, som först hade uppehållstillstånd enligt EES-avtalet men som efter det att uppehållstillståndet löpt ut fortsatt att vistas här utan att ansökaom nytt eller förlängt uppehållstillstånd, ansetts ha vistats här lagligen och därmed ansetts uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt.[5]
 • En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit sambo med den senare först i Sverige, kan i princip härleda en uppehållsrätt för egen del från EES-medborgaren. En tredjelandsmedborgare kan emellertid inte härleda någon uppehållsrätt i Sverige från en person som, förutom att vara EES-medborgare, även är svensk medborgare.[6]
   

Noter

 1.  3a kap. 2 § Utlänningslagen (2005:716)
 2.  3a kap. 6 § Utlänningslagen (2005:716)
 3.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier
 4.  MIG 2009:11
 5.  MIG 2010:8
 6.  MIG 2011:17

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar