Tillsyn

För att säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som utfärdats med stöd av balken sker tillsyn av olika myndigheter. Myndigheterna ska helt enkelt kontrollera att miljöbalken följs. För detta krävs tillträde till exempelvis lokaler. Myndigheterna har också rätt att ta ut avgifter för sin tillsynsverksamhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vilken myndighet som mer exakt ansvarar för vad hittar du under rubriken ”Vem gör vad”.

Allmänt om tillsynen

Tillsynsmyndigheten skall

 • på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
 • vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse
 • i fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom

 • genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.

Tillsynsmyndigheten skall

 • anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndig- heten, om det finns misstanke om brott.

Tillsynen utövas av

 • Naturvårdsverket
 • generalläkaren
 • länsstyrelsen
 • andra statliga myndigheter
 • kommunerna

(se avsnitt ”Vem gör vad”)

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom kommunen

 • över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd,
 • över hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. och
 • över avfallshanteringen enligt 15 kap.

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna balk skall skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ärendet.

Den tillsynsmyndighet som har ansvar för tillsynen kan uppdra åt någon som inte är anställd vid en tillsynsmyndighet att utföra i tillståndsbeslut föreskriven besiktning av en anläggning.

Förelägganden och förbud

9 §/Träder i kraft I:2014-07-01/

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som

1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer, eller
2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 §§.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. Lag (2014:114).

Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport

En verksamhetsutövare ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga skador som kan uppstå på miljön eller på människors hälsa..

För miljöfarlig verksamhet vilken omfattas av tillståndsplikt, ska den som utövar verksamheten varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

Avgifter

Avgifter för myndigheters verksamhet tas ut både när det gäller prövning och tillsyn samt för utbildning som krävs med stöd av kapitel 14. Principen är att tillsynen ska vara avgiftsfinansierad. Det är regeringen, andra myndigheter och kommunfullmäktige som fastställer de olika taxorna.

Kommunerna får ta ut en renhållningsavgift för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften skall enligt kommunens bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Tillträde

Myndigheter, eller den som på uppdrag av myndigheter, som ska fullgöra sina uppgifter enligt miljöbalken har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel.

 

Lämna en kommentar