Förhandsinformation

I den nya konsumentkreditlagen, som gäller alla nya lån från den 1 januari 2011, har införts en förklaringsskyldighet och ett utökat krav på förhandsinformation.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Förhandsinformation

Förklaringsskyldighet

Långivaren har ett ansvar för att försäkra sig om att du har förstått viktiga delar av låneavtalet. Kravet innebär att långivaren ska lämna de förklaringar du behöver för att kunna avgöra om det lån du tänker ta passar ditt behov och din ekonomiska situation. Denna så kallade förklaringsskyldighet innebär ingen skyldighet att lämna råd.

Om det av omständigheterna skulle framgå att krediten är ofördelaktig bör långivaren avråda dig från att ta lånet.

Förhandsinformation

I rimlig tid innan du ingår ett låneavtal ska du få information så att du enkelt ska kunna förstå låneavtalets innebörd, bedöma nyttan av att ingå låneavtalet, jämföra olika alternativ och förstå de ekonomiska konsekvenser som kan följa av låneavtalet. Du ska få ett formulär ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” som bland annat innehåller information om namn, typ av kredit, effektiv ränta, belopp och löptid. Det formulär du får är inte ett rättsligt bindande erbjudande om lån.

Informationen ska lämnas i ett skriftligt meddelande (i pappersform) eller i elektronisk form, under förutsättning att det är läsbart och varaktigt och tillgängligt för dig, exempelvis via e-post. Informationen kan också lämnas via långivarens webbplats om det är möjligt att lagra informationen i ursprungligt skick så att du kan ha tillgång till den så länge informationen är relevant.

Om avtalet ingås via distanskommunikation, som inte medger skriftlig information före avtalsslutet, ska du få informationen snarast efter att avtalet har ingåtts. Det gäller till exempel avtal som ingås genom utväxlande av sms-meddelanden eller via telefonsamtal.

Särskild information vid telefonförsäljning av kredit

Vid telefonförsäljning av en kredit ska du få information enligt distans- och hemförsäljningslagen. Informationen ska bland annat ge en beskrivning av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper med information om:

  • kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten,
  • kreditavtalets löptid,
  • varan och tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,
  • krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan,
  • den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, och
  • avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

Undantag

Kravet på förhandsinformation gäller inte fakturakrediter, vissa räntefria kontokrediter eller värdepapperskrediter. För bostadskrediter gäller särskilda regler om förhandsinformation.

Utkast till låneavtal

Om du begär ett utkast till låneavtal ska långivaren kostnadsfritt överlämna ett avtal. Av utkastet bör det framgå om det är ett bindande anbud eller inte. Du har ingen rätt att få ett utkast till låneavtal om långivaren meddelar att han inte kommer att bevilja ett lån till dig.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar