Individuellt Pensionssparande, IPS

Individuellt pensionssparande är ett pensionssparande där du kan välja att spara i en bank, ett värdepappersbolag eller i ett utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige. Sparandet kan du till exempel placera på ett bankkonto, i värdepappersfonder eller i enskilda aktier.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Individuellt pensionssparande – IPS

Samma regler gäller för IPS som för sparande i en pensionsförsäkring, dvs det du betalar in på ett IPS-konto får du dra av i deklarationen. Sedan inkomståret 2008 får avdraget vara maximalt 12 000 kronor per år.

Du betalar inkomstskatt när du tar ut pensionen. Du kan inte börja ta ut pensionen förrän du har fyllt 55 år och normalt ska utbetalningen vara minst 5 år.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Sparkapitalet kan testamenteras och om ingen förmånstagare är utsedd går sparkapitalet till dödsboet.

Du kan när som helst omplacera ditt pensionssparkapital, t. ex byta fonder eller flytta kapital från en fond till ett sparkonto.

Mer om IPS

Det är bara s.k. pensionssparinstitut, dvs företag som fått tillstånd av Finansinspektionen, som får erbjuda privatpersoner pensionssparande i form av IPS. Pensionssparrörelse kan bedrivas av banker, värdepappersbolag, företag som har tillstånd att bedriva värde-pappersrörelse och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

Skriftligt avtal

Sparandet skall grundas på ett skriftligt avtal. I avtalet skall anges spartiden, tidpunkten då utbetalningarna skall börja och det antal år utbetalningarna skall ske. Vanligtvis består avtalet av dels allmänna villkor dels en individuell del. Villkor som inte tagits in i avtalet kan inte göras gällande mot kontoinnehavaren.

Pensionssparkonto

För varje pensionssparavtal skall pensionssparinstitutet föra ett pensions-sparkonto. Pensionssparinstitutet skall till spararen årligen redovisa pensionssparkontots ingående och utgående värde samt ange samtliga transaktioner under året.

Hur placeras sparandet?

Sparandet kan kunden placera på följande sätt: inlåning på bankkonto i svensk eller utländsk bank, i svenska eller utländska värdepappersfonder, i enskilda svenska eller utländska aktier som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller som i utlandet är föremål för handel på reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Endast kontantinsättningar

Sparandet i aktier och fondandelar måste alltid ske genom kontantinsättningar dvs. det går inte att lyfta in ett befintligt fondsparande eller en aktieportfölj i pensionssparandet.

Gäller insättningsgarantin?

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin om du har ditt IPS-sparande i ett svenskt institut. För sparande i ett utländskt institut kan andra regler gälla.

Omplacering

Spararen kan när som helst under spartiden eller utbetalningstiden omplacera hela eller delar av behållningen på pensionssparkontot. Med omplacering menas att spararen kan flytta kapital mellan olika underliggande konton inom ett och samma pensionssparkonto t.ex. flytta kapital från en fond till ett sparkonto.

Byte av institut

Spararen kan byta pensionssparinstitut under spar- eller utbetalningstiden.

Skatteregler

Det Individuella pensionssparandet (IPS) beskattas som traditionellt pensionssparande och unit-linked pensionsförsäkringar. Gjorda inbetalningar på pensionssparkonto får inom vissa ramar dras av i deklarationen. Det årliga sparandet är avdragsgillt i deklarationen mot inkomst av tjänst upp till ett halvt prisbasbelopp plus 5 procent av inkomsten mellan 10 och 20 basbelopp. Från och med inkomståret 2008 begränsas möjligheten att göra avdrag till maximalt 12 000 kronor. Utbetalningarna från pensionssparandet -”pensionen”- beskattas såsom inkomst av tjänst.

Avkastningsskatt

Pensionsspararen skall årligen betala en avkastningsskatt. Avkastningsskatten beräknas med en schablonmetod. Avkastningen bestäms till den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret multiplicerat med pensionskapitalets värde. Pensionskapitalets värde bestäms vid beskattningsårets början. På den schablonberäknade avkastningen är avkastningsskatten 15 procent. Avkastningsskatten dras direkt från behållningen på pensionsspararens konto. Eftersom avkastningen vid beräkning av avkastningsskatten sker schablonmässigt, kan följden för pensionsspararen bli den att trots att den faktiska avkastningen på pensionssparkontot under året varit noll eller rent av negativ kommer avkastningsskatt att dras från kontot.

Pensionsspararen kan dock, utan att det får några skattekonsekvenser, omplacera pensionskapitalet eller byta pensionssparinstitut.

Pensionsutbetalningar

Pensionsutbetalningarna från pensionssparkontot sker enligt villkoren i pensionssparavtalet. Dock får utbetalningarna börja tidigast det år då spararen uppnått 55 års ålder. Utbetalningstiden för pensionen är minst fem år. Sparare som uppbär sjuk- eller invalidpension kan få lyfta sin pension tidigare om det finns intyg från Försäkringskassan.

Förtida uttag

Uttag från pensionssparkontot är alltså normalt inte tillåtet förrän tidigast vid 55 års ålder. Det finns undantag.

Sparandet får avslutas genom en utbetalning i förtid om: kontobehållningen uppgår till högst ett prisbasbelopp och

– kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande, dvs att pensionsspararen inte kan ändra angiven förmånstagare och

– att inbetalning på kontot inte har skett senare än 10 år före utbetalningstillfället eller att pengarna vid pensionstidpunkten inte skulle uppgå till mer än 30% av ett prisbasbelopp.

I andra fall får Skatteverket medge att kontot avslutas genom en utbetalning i förtid, om pensionsspararen är på obestånd och genom en utbetalning kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Förtida uttag beskattas som inkomst av tjänst.

Förmånstagare

Spararen kan enligt lag välja mellan att sätta in någon i familjen som förmånstagare eller att låta kapitalet gå till dödsboet om han skulle avlida. Att någon är förmånstagare innebär att om spararen avlider går pensionsutbetalningarna istället till den person som i pensionssparavtalet är angiven som förmånstagare. Avlider pensionsspararen och förmånstagare finns, börjar pensionsutbetalningarna omedelbart (efter dödsfallsutredning). Förmånstagaren kan göra samma omplaceringar som spararen skulle kunnat göra. Avlider pensionsspararen utan att det finns någon förmånstagare i pensionssparavtalet ingår behållningen på pensionssparkontot på vanligt sätt i dödsboets tillgångar.

Vidare kan den situationen uppstå att det inte finns någon annan person som skall träda in i en avliden förmånstagares ställe. Behållningen tillfaller då förmånstagarens dödsbo. Då skall avskattning enligt inkomstskattelagen av skattekrediten ske. Avskattning betyder att behållningen på pensionssparkontot, när avtalet vid dödsfall upphört att gälla, beskattas som inkomst av tjänst.

Bodelning

Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter vid bodelning har ändrats och trädde i kraft 1 Januari 1999. Ändringarna innebär att den pensionsrätt som make får i ett pensionsavtal enligt huvudregeln ska ingå i bodelningen med anledning av äktenskapsskillnad. Undantag från regeln kan göras under vissa omständigheter till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna inte heller fortsättningsvis ingå i bodelningen och möjligheten att undantagsvis dra in dessa rättigheter i bodelningen har tagits bort. Pensionsrätten ska ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

Har rätten enligt pensionsavtalet delats ska pensionsinstitutet öppna ett pensionssparkonto för den andre maken. Fördelningen av pengarna mellan kontona blir vad som bestämts vid bodelningen. Om kontohavarens make vid bodelningen helt eller delvis har fått rätten till pensionssparkontot, får denne inte göra inbetalningar, ändra vad som bestämts om utbetalningarnas storlek och utbetalningstiden eller förordna förmånstagare.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar