Säkerhet

En låntagares betalningsförmåga är avgörande för om ett lån kan beviljas och därför ska långivaren göra en kreditprövning. För ett bolån kräver långivaren dessutom en säkerhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Säkerhet

Säkerheten kan bestå av panträtt i fast egendom t.ex. pantbrev i fastighet eller bostadsrätt. Panträtt innebär att en panthavare under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten för att därigenom få betalt för sin fordran.

Säkerheten kan även bestå av ett borgensåtagande. Borgen är ett löfte av en eller flera personer att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar. Exempelvis kan en borgensman förbinda sig att betala räntor och amorteringar på ett lån om inte låntagaren själv betalar.

Panträtt
Med panträtt menas att en panthavare under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten för att därigenom få betalt för sin fordran.

För att långivaren ska ha förmånsrätt till panten, dvs företräde till betalning ur panten framför vissa andra fordringsägares fordringar vid utmätning och konkurs, krävs enligt huvudregeln att panten överlämnats (traderats) till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om det är en bostad.

Formkrav – borgen
Det finns inga särskilda formkrav avseende borgen. I banksammanhang bör dock borgensåtagandet vara skriftligt för att vara förenligt med god banksed. Vanligtvis undertecknar borgensmannen en s.k. borgensmening på handlingen (skuldebrevet) med låntagarens förpliktelser.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar