Arbetsmiljöns beskaffenhet

Eftersom Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag är beskrivningarna när det gäller arbetsmiljöns beskaffenhet ganska allmänt hållna. Genom de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut konkretiseras vad som gäller i olika situationer.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Grundläggande bestämmelser

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Innebörden av detta är att arbetsmiljön måste sättas i relation till vilken typ av arbete det är som utförs. Det är naturligtvis stor skillnad på både olika arbetsplatser och olika arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket detaljreglerar, sätter gränsvärden m.m. genom sina föreskrifter. De är från dessa man kan utläsa vad som gäller mer konkret för ens arbetsplats.

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Alla är vi olika och vi påverkas olika i den arbetsmiljö vi verkar. Våra fysiska och psykiska förutsättningar skiljer sig åt. Därför måste en allsidig bedömning göras av arbetsmiljön. Ett enkelt exempel på fysisk anpassning är att kunna ställa in sin arbetsstol på lämpligt sätt och att kanske ha ett höj- och sänkbart arbetsbord. Det gäller också att sträva efter att enformighet, stress, isolering m.m. undviks så att människor mår bra och trivs på sin arbetsplats.

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Att vara delaktig och kunna påverka har stor betydelse för hur en individ uppfattar sin arbetssituation.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. Här ges tillsynsmyndigheten möjlighet att gå in och ingripa mot arbetsscheman och lönesättningar (exempelvis ackord) som inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt.

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Står för att människor ska kunna utvecklas i sin yrkesroll.

Läs mer om:
Arbetsmiljö

Källa:
Arbetsmiljöverket

Lämna en kommentar