Arrende

Arrende är när en jordägare upplåter nyttjanderätt till jord mot vederlag, det vill säga ersättning i form av ett penningvärde. Andra ersättningsformer såsom naturaprestationer eller dagsverkan är ej giltiga. (JB 9:29). Arrende hör till de begränsade sakrätter i fast egendom som jordabalken erkänner. Andra sakrätter är hyra, tomträtt och servitut. Arrende räknas som helnyttjanderätt och innebär en exklusiv rätt till marken.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns fyra typer av arrende, nämligen jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Till lägenhetsarrende hör de former av arrende som inte faller in i någon av de andra typerna av arrende.

Den som arrenderar kallas arrendator. Arrendatorer kallades tidigare ofta brukare, särskilt i jordbrukssammanhang.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Jordbruksarrende

Jordbruksarrende finns av två typer; gårdsarrende och sidoarrende, skillnaden är väsentligen att i gårdsarrendet ingår bostad för arrendatorn, då ju denne inte bara har sin utkomst från arrendestället har han ett mycket starkt besittningsskydd och en ev. uppsägning tar många år att genomföra.

Att arrendera ut innebär att man hyr ut ett område – vanligen en åker eller ett stycke vatten – som någon brukar för att få avkastning. Betalningen kallas arrende och bestod förr vanligen av en del av skörden (antingen en fast mängd, en andel av skörden eller en kombination därav) och eventuellt även ett belopp. Ibland ingick ett antal dagsverken i den utarrenderandes tjänst i arrendet.

Arrenderandet som var vanligt i det feodala Europa förekommer fortfarande, men då i form av kontant betalning till jordägaren. I dag arrenderar bönder ofta mark utöver den mark de redan äger av personer som äger jordbruksmark, men som inte driver eget jordbruk (exempelvis någon som lagt ner sin gård, eller ärvt mark). Detta kallas för sidoarrende och är mycket vanligt,dessa löper vanligen på 1-5 år. Bönder som uteslutande arrenderar mark (gårdsarrende) förekommer i viss utsträckning, även om bristande lönsamhet och stora investeringsbehov i dagens svenska jordbruk har gjort det mer ovanligt. Ofta är det stift och liknande som arrenderar ut gårdar på långa kontrakt (vanligen 5 eller 10 år).
 

Bostadsarrende

Med bostadsarrende avses arrendeupplåtelse som sker för annat ändamål än jordbruk och som berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla bostadshus på marken. Rättsinstitutet bostadsarrende kom till år 1968 och syftade till att förbättra den rättsliga ställningen för ägare till fritidshus och permanentbostäder som disponerade marken med arrenderätt (sommarstugearrenden och arrendevillor). Avtal om bostadsarrende skall träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. Uppsägning skall alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Bostadsarrende är – liksom jordbruksarrende – förenat med besittningsskydd i form av en rätt till förlängning av arrendeavtalet vid arrendetidens utgång.
 

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende är upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk och som ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader avsedda för förvärvsverksamhet. Det krävs dock att byggnaderna har betydelse för förvärvsverksamheten. Exempel på sådana byggnader är fabriker, lagerhus, bensinstationer.
 

Jakt- och fiskearrende

Upplåtelser av jakt och fiske till annan person under en längre tidsperiod kallas ofta i dagligt tal för jaktarrende respektive fiskearrende. Detta är dock en felaktigt benämning eftersom dessa upplåtelser inte regleras som arrenden i jordabalken och inte heller ger samma besittningsskydd som till exempel ett jordbruksarrende. Se även jakträtt. Fiskearrenden avseende yrkesmässigt fiske regleras dock i en egen lagstiftning, Lag (1957:390) om fiskearrenden. Lagen ger arrendatorn såväl ett starkt besittningsskydd som förlängningsrätt. Arrendeavtalen skall skrivas på 5 år. Uppkomna tvister skall regleras av arrendenämnden.
 

Läs mer om:
Ofri grund
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar