Bankoktroj

Bankoktroj innebär att företaget har tillstånd av regeringen att bedriva bank- eller fondbörsverksamhet. Med oktroj följer att företagets verksamhet underställs gällande lagstiftning och löpande tillsyn av Finansinspektionen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bankerna är sedan gammalt de enda företag som har haft rätt att från allmänheten ta emot nominellt bestämd inlåning på konto om behållningen är tillgänglig med kort varsel. För att få rätt att bedriva denna typ av inlåningsverksamhet krävdes ett särskilt tillstånd, en bankoktroj. Sedan den 1 juli 2004 beviljas tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse av Finansinspektionen.

Med bankoktrojen följer också rätt att bedriva en rad andra finansiella verksamheter. Ett företag som vill bedriva tillståndspliktig finansierings-verksamhet utan att samtidigt bedriva bankinlåningsverksamhet behöver inte bankoktroj. Ett sådant företag måste i stället ha tillstånd enligt lagen om kreditmarknadsbolag vars bestämmelser inte är lika begränsande som bankrörelselagens.

Bankoktrojen ger även så kallad statlig insättningsgaranti, vilket innebär att staten ersätter insatta pengar (upp till en viss nivå) om banken skulle bli bankrutt. På Insättningsgarantinämndens hemsida finns information om vilka banker och kreditmarknadsbolag som omfattas av den statliga insättnings-garantin.

Riksgälden: ”Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på konton i banker och kreditmarknadsföretag med flera institut. Det betyder att du som sparare får ersättning från staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in. Garantin ger en maximal ersättning motsvarande 100 000 euro per kund och institut. Vid beräkning av ersättningsnivån räknas beloppet i euro om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.

Investerarskyddet omfattar värdepapper och pengar som värdepappersbolag, fondbolag med flera institut hanterar för sina kunders räkning när en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Skyddet gäller om ett institut går i konkurs och det då visar sig att du som investerare inte kan få ut dina tillgångar. Skyddet ger en maximal ersättning om 250 000 kronor per kund och institut.”

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar