Bytesbalans

Bytesbalansen är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Bytesbalansen är skillnaden mellan vad som produceras och vad som förbrukas inom landet. Är bytesbalansen positiv har landets fordringar på utlandet ökat. Är bytesbalansen negativ har utlandets fordringar på det egna landet ökat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bytesbalansen beståndsdelar är:

 • Handelsbalans
  Handelsbalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av differensen mellan värdet av en ekonomis export och import av varor. Om differensen är positiv kallas den handelsöverskott, om den är negativ kallas den handelsunderskott.
   
 • Tjänstebalans
  Tjänstebalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det innebär skillnaden mellan export och import av tjänster. Den innehåller även posten resevaluta, eller resor, tidigare kallat turistnettot. Exporten av resor består av utländska resenärers konsumtion vid resande i Sverige medan importen motsvarar svenskarnas utgifter vid resande utomlands.
   
 • Faktorinkomster
  Faktorinkomster är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi och utgörs av avkastning på kapital och löner (löner som intjänats i främmande land och förs tillbaka till landet räknas som löpande transfereringar). Faktorinkomster är en del av bytesbalansen.
   
  Förledet ”faktor” i faktorinkomster syftar på det nationalekonomiska begreppet produktionsfaktorerna. Dessa utgörs av arbete, kapital och naturresurser och de genererar alla inkomster till den som äger dem. Arbetstagaren erhåller ersättning för sin arbetsinsats i form av lön. Kapitalägare får avkastning på kapitalet, främst i form av räntor och aktieutdelningar. Naturresurser ger olika former av avkastning beroende på vad det rör sig om: åkermark ger grödor, skog ger virke, gruvor ger malm, etc.
   
 • Löpande transfereringar
  Löpande transfereringar är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det innefattar bidrag och avgifter till till exempel EU eller annan internationell organisation (NATO) samt bistånd man får eller ger. Löner som intjänats i främmande land och förs tillbaka till landet räknas som löpande transfereringar.

Summan av handelsbalans och tjänstebalans kallas även nettoexport (NX) eller primär bytesbalans.

Bytesbalansen är en del av ett lands betalningsbalans. Bytesbalansen och kapitalbalansen utgör tillsammans landets finansiella nettosparande. Bytes-balansen och bruttoinvesteringarna (nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar) bildar tillsammans landets bruttosparande.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar