Företagshypotek

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som ersatt företagsinteckning från 1 januari 2009. Företagsinteckning var en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kunde användas som säkerhet för krediter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Näringsidkare eller den som avser att utöva näring kan upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet genom att få visst belopp inskrivet i företags-inteckningsregistret.

Registret förs av bolagsverket, som utfärdar bevis om inteckningen vilket kallas företagsinteckningsbrev. Dessa kan antingen vara skriftliga eller elektroniska.

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev pantsätts genom att näringsidkaren överlämnar det som säkerhet till en borgenär. Ett elektroniskt anses ha pantsatts när borgenären har registrerats som inteckningsbrevshavare.

Företagshypoteket omfattar en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten utom kassa- eller bankmedel, finansiella instrument eller egendom som kan intecknas på annat sätt, till exempel luftfartyg och skepp. Företagshypoteket ger särskild förmånsrätt vid både utmätning och konkurs enligt 5 § förmånsrättslagen. En företagsinteckning som sökts före annan företagsinteckning har företräde. Inteckningar som sökts på samma inskrivningsdag ger lika rätt. På ansökan av den som innehar ett företagsinteckningsbrev ska innehavet antecknas i företagsinteckningsregistret. Ett beslut av inskrivningsmyndigheten får överklagas till tingsrätt. Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden. Den som vill överklaga ett beslut av inskrivningsmyndigheten ska göra det skriftligen. Skrivelsen ska lämnas in till inskrivningsmyndigheten.

Bestämmelserna om företagshypotek är en återgång till de regler som gällde före 2004.

Läs mer om:
Panträtt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar