Renommésnyltning

Renommésnyltning innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring otillåtet knyter an till en annan näringsidkares verksamhet, starka kännetecken, varumärken, produkter, namn eller liknande. Detta kan yttra sig i att man helt eller delvis plagierar ett företags logotyp eller efterliknar annans produkt. Ett villkor är att det som utnyttjats är känt på marknaden, så att det förknippas med den andre näringsidkarens renommé. Det otillbörliga består enligt Marknadsdomstolen i att den snyltande till sin egen ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna, vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumenternas marknadsöverblick.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I hittillsvarande praxis har detta ansetts vara i strid med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.[1]

Varumärken har fått en allt större ekonomisk betydelse på marknaden. De är ofta företagets största tillgång och vikten av att ha ett fullgott skydd mot snyltning är väsentlig. Då marknadsföring och ett goodwilluppbyggande innebär stora ekonomiska uppoffringar, är det frestande att kringgå detta och istället välja att snylta på någon annans redan kända varumärke eller produkt.
 

Rättsfall

  • Marknadsdomstolen har i dom 2010:04 förbjudit företag att vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr vid marknadsföring av energidrycker använda förpackningar som genom sitt helhetsintryck lätt kan förväxlas med energidrycken Red Bull.[2]
  • I mål mellan Svenska Spel ./. Ladbrokes har Ladbrokes ansetts renommésnylta på Svenska Spel.[3]

En första förutsättning för att renommésnyltning ska anses föreligga är att det som utnyttjas är känt på marknaden så att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet. Det som utnyttjas måste ha ett positivt uppmärksamhetsvärde i betydelsen kommersiellt renommé. I Marknads-domstolens dom 2009:12 konstaterades att produkten inte var känd på marknaden varför talan ogillades och anmälande bolag fick betala motpartens rättegångskostnader med närmare 500 000 kr.[4]
 

Brottsligt förfarande

Är varumärke skyddat genom registrering eller inarbetning utgör renommé-snyltning även brott mot 37 § Varumärkeslagen.[5] Påföljden är böter eller fängelse.

Noter

  1.  https://lagen.nu/2008:486#P5
  2.  https://lagen.nu/dom/md/2010:4
  3.  https://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article640109.ece
  4.  https://lagen.nu/dom/md/2009:12
  5.  https://lagen.nu/1960:644#P37
     

Läs mer om:
Skydda företaget

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar