Varumärke

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens positiva intryck hos konsumenten.[1]

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett varumärke kan bestå av ett ord (även benämnt ordmärke), en logotyp (även benämnt figurmärke), eller ett koncept som är unikt, exempelvis ett ljudmärke[2]. Varumärken som är mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter användningen av märket för andra företag än innehavaren.

I Sverige registreras varumärken hos Patent- och registreringsverket och får då ett skydd under en period av tio år. Därefter måste registreringen förnyas.[3]Varumärken med giltighet inom hela EU registreras hos EU:s varumärkesmyndighet, OHIM.

I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke. Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R, för engelska Registered Trade Mark, ’registrerat varumärke’. Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska Trade Mark, ’varumärke’. Beteckningen ™ används till exempel om registrering har sökts men ännu inte erhållits för ett varumärke, för att markera att något används som ett varumärke och att rättsliga åtgärder kan vidtas om någon anses använda märket på ett otillbörligt sätt.

Symbolen ® kan utan betänkligheter användas på varor i det land där varumärket registrerats, samt inom EU för det fall man skyddat varumärket i något medlemsland. (Det anses innebära ett handelshinder och därmed strida mot artikel 30 i EEG-fördraget om man skulle behöva upprätta särskilda försäljningskanaler för olika länder inom EU, se till exempel EG-domstolens dom i mål C-238/89 Pall, Rec, 1990, punkt 13.)

Noter

  1.  Nationalencyklopedin om ”Varumärke”.
  2.  Först med att registrera ett ljudmärke i Sverige var Hemglass 1999.
  3.  Informationstext på en varumärkesregistrering från 1966.

Läs mer om:
Skydda företaget

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar