BAS 2010, Tillgångar

     

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klass 1

Tillgångar

Konto

 

10

Immateriella anläggningstillgångar

1010 Balanserade utgifter
1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling
1012 Balanserade utgifter för programvaror
1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter
1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter
1020 Koncessioner m.m.
1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.
1030 Patent
1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent
1040 Licenser
1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser
1050 Varumärken
1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken
1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1070 Goodwill
1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill
1080 Pågående projekt och förskott för immateriella
anläggningstillgångar
1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar
   
   

11

Byggnader och mark

1110 Byggnader
1111 Byggnader på egen mark
1112 Byggnader på annans mark
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130 Mark
1140 Tomter och obebyggda markområden
1150 Markanläggningar
1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggning
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader
och mark
1181 Pågående ny-, till-, och ombyggnad
1188 Förskott för byggnader och mark
     
     

12

Maskiner och inventarier

1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
1211 Maskiner
1213 Andra tekniska anläggningar
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra
tekniska anläggningar
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra
tekniska anläggningar
1220 Inventarier och verktyg
1221 Inventarier
1222 Byggnadsinventarier
1223 Markinventarier
1225 Verktyg
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och
verktyg
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg
1230 Installationer
1231 Installationer på egen fastighet
1232 Installationer på annans fastighet
1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer
1240 Bilar och andra transportmedel
1241 Personbilar
1242 Lastbilar
1243 Truckar
1244 Arbetsmaskiner
1245 Traktorer
1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247 Båtar, flygplan och helikoptrar
1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra
transportmedel
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra
transportmedel
1250 Datorer
1251 Datorer – företaget
1257 Datorer – personal
1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer
1260 Leasade tillgångar
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasingavtal
1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner
och inventarier
1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier
1288 Förskott för maskiner och inventarier
1290 Övriga materiella anläggningstillgångar
1291 Konst och liknande tillgångar
1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
   
   

13

Finansiella anläggningstillgångar

1310 Andelar i koncernföretag
1311 Andelar i svenska dotterföretag
1312 Andelar i utländska dotterföretag
1313 Andelar i andra svenska koncernföretag
1314 Andelar i andra utländska koncernföretag
1316 Andelar i ekonomiska föreningar, koncernföretag
1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag
1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag
1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos koncernföretag
1330 Andelar i intresseföretag
1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag
1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos intresseföretag
1350 Andelar och värdepapper i andra företag
1351 Andelar i börsnoterade företag
1352 Andra andelar
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar
1354 Obligationer
1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och
värdepapper
1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del
1368

Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del

1370 Uppskjuten skattefordran
1380 Andra långfristiga fordringar
1381 Långfristiga reversfordringar
1382 Långfristiga fordringar hos anställda
1383 Lämnade depositioner, långfristiga
1384 Derivat
1385 Värde av kapitalförsäkring
1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del
1387 Långfristiga kontraktsfordringar
1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar
   
   

14

Lager, produkter i arbete och pågående
arbeten

1410 Lager av råvaror
1419 Förändring av lager av råvaror
1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
1430 Lager av halvfabrikat
1431 Lager av köpta halvfabrikat
1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat
1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
1440 Produkter i arbete 
1449 Förändring av produkter i arbete
1450 Lager av färdiga varor
1459 Förändring av lager av färdiga varor
1460 Lager av handelsvaror
1465 Lager av varor VMB
1466 Nedskrivning av varor VMB
1467 Lager av varor VMB förenklad
1469 Förändring av lager av handelsvaror 
1470 Pågående arbeten
1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader
1478 Pågående arbeten, fakturering
1479 Förändring av pågående arbeten
1480 Förskott för varor och tjänster
1481 Remburser
1489 Övriga förskott till leverantörer
1490 Övriga lagertillgångar
1491 Lager av värdepapper
1492 Lager av fastigheter
1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång
   
   

15

Kundfordringar

1510 Kundfordringar
1511 Kundfordringar
1512 Belånade kundfordringar (factoring)
1513 Kundfordringar – delad faktura
1515 Osäkra kundfordringar
1516 Tvistiga kundfordringar
1518 Ej reskontraförda kundfordringar
1519 Nedskrivning av kundfordringar
1520 Växelfordringar
1525 Osäkra växelfordringar
1529 Nedskrivning av växelfordringar
1530 Kontraktsfordringar
1531 Kontraktsfordringar
1532 Belånade kontraktsfordringar
1535 Osäkra kontraktsfordringar
1536 Tvistiga kontraktsfordringar
1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar
1550 Konsignationsfordringar
1560 Kundfordringar hos koncernföretag
1561 Kundfordringar hos moderföretag
1562 Kundfordringar hos dotterföretag
1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag
1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag
1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag
1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag
1570 Kundfordringar hos intresseföretag
1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag
1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag
1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag
1580 Fordringar för kontokort och kuponger
   
   

16

Övriga kortfristiga fordringar

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda
1611 Reseförskott
1612 Kassaförskott
1613 Övriga förskott
1614 Tillfälliga lån till anställda
1619 Övriga fordringar hos anställda
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630 Avräkning för skatter och avgifter – (Skattekonto)
1640 Skattefordringar
1650 Momsfordran
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag
1680 Andra kortfristiga fordringar
1681 Utlägg för kunder
1682 Kortfristiga lånefordringar
1683 Derivat
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående 
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar
1688 Fordran pensionsförsäkring, deklarationspost
1689 Övriga kortfristiga fordringar
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
   
   

17

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

1710 Förutbetalda hyreskostnader
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del
1730 Förutbetalda försäkringspremier
1740 Förutbetalda räntekostnader
1750 Upplupna hyresintäkter
1760 Upplupna ränteintäkter
1770 Tillgångar av kostnadsnatur
1780 Upplupna avtalsintäkter
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   
   

18

Kortfristiga placeringar

1810 Andelar i börsnoterade bolag
1820 Obligationer
1830 Konvertibla skuldebrev
1860 Andelar i koncernföretag
1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag
1880 Andra kortfristiga placeringar
1886 Derivat
1889 Andelar i övriga företag
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar
   
   

19

Kassa och Bank

1910 Kassa
1911 Huvudkassa
1912 Kassa 2
1913 Kassa 3
1920 Bank
till Bank
1940 Bank
1950 Bankcertifikat
1960 Koncernkonto moderföretag
1970 Särskilda bankkonton
1972 Upphovsmannakonto
1973 Skogskonto
1974 Spärrade bankmedel
1979 Övriga särskilda bankkonton
1990 Valutakonton
1990 Redovisningsmedel

 
Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar