BAS 2010, Eget kapital och skulder

 
Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010

 
Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och
kommanditbolag
2010 Eget kapital, delägare 1
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot)
2013 Övriga egna uttag
2016 Förändringar i fond för verkligt värde
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat, delägare 1 
Eget kapital för delägare 2-4 i handels- och kommanditbolag
2020 Eget kapital, delägare 2-4
till Eget kapital, delägare 2-4
2049 Eget kapital, delägare 2-4
Expansionsfond för enskild näringsidkare
2050 Avsättning till expansionsfond
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och
registrerade trossamfund
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital
2065 Förändringar i fond för verkligt värde
2066 Värdesäkringsfond
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital
2068 Vinst eller förlust från föregående år
2069 Årets resultat
2070 Ändamålsbestämda medel
2071 Ändamål 1
2072 Ändamål 2
Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar
2080 Bundet eget kapital
2081 Aktiekapital
2082 Ej registrerat aktiekapital
2083 Medlemsinsatser
2084 Förlagsinsatser
2085 Uppskrivningsfond
2086 Reservfond
2087 Insatsemission
2088 Fond för yttre underhåll
2090 Fritt eget kapital
2091 Balanserad vinst eller förlust
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag
2093 Erhållna aktieägartillskott
2094 Egna aktier
2095 Fusionsresultat
2096 Fond för verkligt värde
2097 Överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år
2099 Årets resultat
   
   
Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare
2110 till
2129
Periodiseringsfonder
2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering
2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering
2112 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering
2113 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
2114 Periodiseringsfond vid 2014 års taxering
2115 Periodiseringsfond vid 2015 års taxering
2120 Periodiseringsfonder
2123 Periodiseringsfond vid 2003 års taxering
2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering
2125 Periodiseringsfond vid 2005 års taxering
2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering
2127 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering
2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering
2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering
Övriga obeskattade reserver
2150 Ackumulerade överavskrivningar
2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar
2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och
markanläggningar
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och
inventarier
2160 Ersättningsfond
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier
2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar
2163 Ersättningsfond mark
2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
2180 Obeskattade intäkter
2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter
2185 Obeskattade skogsintäkter
2190 Övriga obeskattade reserver
2191 Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld
2196 Lagerreserv
2199 Övriga obeskattade reserver
   
   
2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2220 Avsättningar för garantier
2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter
2250 Övriga avsättningar för skatter
2252 Avsättningar för tvistiga skatter
2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2259 Avsättningar för övriga skatter
2290 Övriga avsättningar
   
   
2310 Obligations- och förlagslån
2320 Konvertibla lån och liknande
2321 Konvertibla lån
2322 Lån förenade med optionsrätt
2323 Vinstandelslån
2324 Kapitalandelslån
2330 Checkräkningskredit
Alternativ 1
2331 Checkräkningskredit 1
2332 Checkräkningskredit 2
Alternativ 2
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335 Beviljad checkräkningskredit 1
2336 Beviljad checkräkningskredit 2
2340 Byggnadskreditiv
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut
2351 Fastighetslån, långfristig del
2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360 Långfristiga skulder till koncernföretag
2361 Långfristiga skulder till moderföretag
2362 Långfristiga skulder till dotterföretag
2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag
2390 Övriga långfristiga skulder
2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del
2392 Villkorliga långfristiga skulder
2393 Lån från närstående personer, långfristig del
2394 Långfristiga leverantörskrediter
2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta
2396 Derivat
2397 Mottagna depositioner, långfristiga
2399 Övriga långfristiga skulder
   
   
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420 Förskott från kunder
2421 Ej inlösta presentkort
2429 Övriga förskott från kunder
2430 Pågående arbeten
2431 Pågående arbeten, fakturering
2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader
2439 Beräknad förändring av pågående arbeten
2440 Leverantörsskulder
2441 Leverantörsskulder
2443 Konsignationsskulder
2445 Tvistiga leverantörsskulder
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag
2461 Leverantörsskulder till moderföretag
2462 Leverantörsskulder till dotterföretag
2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag
2470 Leverantörsskulder till intresseföretag
2470 Checkräkningskredit, kortfristig
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och
leverantörer
2491 Avräkning spelarrangörer
2492 Växelskulder
2499 Andra övriga kortfristiga skulder
   
   
2510 Skatteskulder
2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt
2516 Moms
2517 Beräknad utländsk skatt
2518 Betald F-skatt
   
   
2610 Utgående moms, oreducerad
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige,
oreducerad
2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad
2613 Utgående moms för uthyrning, oreducerad
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från
utlandet, oreducerad
2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat
EG-land, oreducerad
2616 Utgående moms VMB 25%
2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad
2618 Vilande utgående moms, oreducerad
2620 Utgående moms, reducerad 1
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige,
reducerad 1
2622 Utgående moms på egna uttag, reducerad 1
2623 Utgående moms för uthyrning, reducerad 1
2624 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 1
2625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 1
2626 Utgående moms VMB 12 %
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 1
2628 Vilande utgående moms, reducerad 1
2630 Utgående moms, reducerad 2
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige,
reducerad 2
2632 Utgående moms på egna uttag, reducerad 2
2633 Utgående moms för uthyrning, reducerad 2
2634 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 2
2635 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 2
2636 Utgående moms VMB 6 %
2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 2
2638 Vilande utgående moms, reducerad 2
2640 Ingående moms
2641 Debiterad ingående moms
2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig
skattskyldighet
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
2646 Ingående moms på uthyrning
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
2648 Vilande ingående moms
2649 Ingående moms, blandad verksamhet
2650 Redovisningskonto för moms
2660 Särskilda punktskatter
2661 Reklamskatt
2669 Övriga punktskatter
   
   
2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732 Avräkning särskild löneskatt
2740 Avtalade sociala avgifter
2750 Utmätning i lön m.m.
2760 Semestermedel
2761 Avräkning semesterlöner
2762 Semesterlönekassa
2790 Övriga löneavdrag
2791 Personalens intressekonto
2792 Lönsparande
2793 Gruppförsäkringspremier
2794 Fackföreningsavgifter
2795 Mätnings- och granskningsarvoden
2799 Övriga löneavdrag
   
   
2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar
2820 Kortfristiga skulder till anställda
2821 Löneskulder
2822 Reseräkningar
2823 Tantiem, gratifikationer
2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda
2830 Avräkning för annans räkning
2840 Kortfristiga låneskulder
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder
2849 Övriga kortfristiga låneskulder
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag
2861 Kortfristiga skulder till moderföretag
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag
2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag
2880 Skuld erhållna bidrag
2890 Övriga kortfristiga skulder
2891 Skulder under indrivning
2892 Inre reparationsfond/underhållsfond
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895 Derivat (kortfristiga skulder)
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga
2898 Outtagen vinstutdelning
2899 Övriga kortfristiga skulder
   
   
2910 Upplupna löner
2911 Löneskulder
2912 Ackordsöverskott
2919 Övriga upplupna löner
2920 Upplupna semesterlöner
2930 Upplupna pensionskostnader
2931 Upplupna pensionsutbetalningar
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på
pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på
pensionskostnader
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
2960 Upplupna räntekostnader
2970 Förutbetalda intäkter
2971 Förutbetalda hyresintäkter
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2979 Övriga förutbetalda intäkter
2980 Upplupna avtalskostnader
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2991 Beräknat arvode för bokslut
2992 Beräknat arvode för revision
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klass 2

Eget kapital och skulder

Konto

 

20

Eget kapital

Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och
kommanditbolag
2010 Eget kapital, delägare 1
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot)
2013 Övriga egna uttag
2016 Förändringar i fond för verkligt värde
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat, delägare 1 
Eget kapital för delägare 2-4 i handels- och kommanditbolag
2020 Eget kapital, delägare 2-4
till Eget kapital, delägare 2-4
2049 Eget kapital, delägare 2-4
Expansionsfond för enskild näringsidkare
2050 Avsättning till expansionsfond
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och
registrerade trossamfund
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital
2065 Förändringar i fond för verkligt värde
2066 Värdesäkringsfond
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital
2068 Vinst eller förlust från föregående år
2069 Årets resultat
2070 Ändamålsbestämda medel
2071 Ändamål 1
2072 Ändamål 2
Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar
2080 Bundet eget kapital
2081 Aktiekapital
2082 Ej registrerat aktiekapital
2083 Medlemsinsatser
2084 Förlagsinsatser
2085 Uppskrivningsfond
2086 Reservfond
2087 Insatsemission
2088 Fond för yttre underhåll
2090 Fritt eget kapital
2091 Balanserad vinst eller förlust
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag
2093 Erhållna aktieägartillskott
2094 Egna aktier
2095 Fusionsresultat
2096 Fond för verkligt värde
2097 Överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år
2099 Årets resultat
   
   

21

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare
2110 till
2129
Periodiseringsfonder
2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering
2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering
2112 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering
2113 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
2114 Periodiseringsfond vid 2014 års taxering
2115 Periodiseringsfond vid 2015 års taxering
2120 Periodiseringsfonder
2123 Periodiseringsfond vid 2003 års taxering
2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering
2125 Periodiseringsfond vid 2005 års taxering
2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering
2127 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering
2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering
2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering
Övriga obeskattade reserver
2150 Ackumulerade överavskrivningar
2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar
2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och
markanläggningar
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och
inventarier
2160 Ersättningsfond
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier
2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar
2163 Ersättningsfond mark
2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
2180 Obeskattade intäkter
2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter
2185 Obeskattade skogsintäkter
2190 Övriga obeskattade reserver
2191 Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld
2196 Lagerreserv
2199 Övriga obeskattade reserver
   
   

22

Avsättningar

2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2220 Avsättningar för garantier
2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter
2250 Övriga avsättningar för skatter
2252 Avsättningar för tvistiga skatter
2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2259 Avsättningar för övriga skatter
2290 Övriga avsättningar
   
   

23

Långfristiga skulder

2310 Obligations- och förlagslån
2320 Konvertibla lån och liknande
2321 Konvertibla lån
2322 Lån förenade med optionsrätt
2323 Vinstandelslån
2324 Kapitalandelslån
2330 Checkräkningskredit
Alternativ 1
2331 Checkräkningskredit 1
2332 Checkräkningskredit 2
Alternativ 2
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335 Beviljad checkräkningskredit 1
2336 Beviljad checkräkningskredit 2
2340 Byggnadskreditiv
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut
2351 Fastighetslån, långfristig del
2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360 Långfristiga skulder till koncernföretag
2361 Långfristiga skulder till moderföretag
2362 Långfristiga skulder till dotterföretag
2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag
2390 Övriga långfristiga skulder
2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del
2392 Villkorliga långfristiga skulder
2393 Lån från närstående personer, långfristig del
2394 Långfristiga leverantörskrediter
2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta
2396 Derivat
2397 Mottagna depositioner, långfristiga
2399 Övriga långfristiga skulder
   
   

24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut,
kunder och leverantörer

2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420 Förskott från kunder
2421 Ej inlösta presentkort
2429 Övriga förskott från kunder
2430 Pågående arbeten
2431 Pågående arbeten, fakturering
2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader
2439 Beräknad förändring av pågående arbeten
2440 Leverantörsskulder
2441 Leverantörsskulder
2443 Konsignationsskulder
2445 Tvistiga leverantörsskulder
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag
2461 Leverantörsskulder till moderföretag
2462 Leverantörsskulder till dotterföretag
2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag
2470 Leverantörsskulder till intresseföretag
2470 Checkräkningskredit, kortfristig
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och
leverantörer
2491 Avräkning spelarrangörer
2492 Växelskulder
2499 Andra övriga kortfristiga skulder
   
   

25

Skatteskulder

2510 Skatteskulder
2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt
2516 Moms
2517 Beräknad utländsk skatt
2518 Betald F-skatt
   
   

26

Moms och särskilda punktskatter

2610 Utgående moms, oreducerad
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige,
oreducerad
2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad
2613 Utgående moms för uthyrning, oreducerad
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från
utlandet, oreducerad
2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat
EG-land, oreducerad
2616 Utgående moms VMB 25%
2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad
2618 Vilande utgående moms, oreducerad
2620 Utgående moms, reducerad 1
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige,
reducerad 1
2622 Utgående moms på egna uttag, reducerad 1
2623 Utgående moms för uthyrning, reducerad 1
2624 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 1
2625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 1
2626 Utgående moms VMB 12 %
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 1
2628 Vilande utgående moms, reducerad 1
2630 Utgående moms, reducerad 2
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige,
reducerad 2
2632 Utgående moms på egna uttag, reducerad 2
2633 Utgående moms för uthyrning, reducerad 2
2634 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 2
2635 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 2
2636 Utgående moms VMB 6 %
2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 2
2638 Vilande utgående moms, reducerad 2
2640 Ingående moms
2641 Debiterad ingående moms
2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig
skattskyldighet
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
2646 Ingående moms på uthyrning
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
2648 Vilande ingående moms
2649 Ingående moms, blandad verksamhet
2650 Redovisningskonto för moms
2660 Särskilda punktskatter
2661 Reklamskatt
2669 Övriga punktskatter
   
   

27

Personalens skatter, avgifter och
löneavdrag

2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732 Avräkning särskild löneskatt
2740 Avtalade sociala avgifter
2750 Utmätning i lön m.m.
2760 Semestermedel
2761 Avräkning semesterlöner
2762 Semesterlönekassa
2790 Övriga löneavdrag
2791 Personalens intressekonto
2792 Lönsparande
2793 Gruppförsäkringspremier
2794 Fackföreningsavgifter
2795 Mätnings- och granskningsarvoden
2799 Övriga löneavdrag
   
   

28

Övriga kortfristiga skulder

2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar
2820 Kortfristiga skulder till anställda
2821 Löneskulder
2822 Reseräkningar
2823 Tantiem, gratifikationer
2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda
2830 Avräkning för annans räkning
2840 Kortfristiga låneskulder
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder
2849 Övriga kortfristiga låneskulder
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag
2861 Kortfristiga skulder till moderföretag
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag
2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag
2880 Skuld erhållna bidrag
2890 Övriga kortfristiga skulder
2891 Skulder under indrivning
2892 Inre reparationsfond/underhållsfond
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895 Derivat (kortfristiga skulder)
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga
2898 Outtagen vinstutdelning
2899 Övriga kortfristiga skulder
   
   

29

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

2910 Upplupna löner
2911 Löneskulder
2912 Ackordsöverskott
2919 Övriga upplupna löner
2920 Upplupna semesterlöner
2930 Upplupna pensionskostnader
2931 Upplupna pensionsutbetalningar
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på
pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på
pensionskostnader
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
2960 Upplupna räntekostnader
2970 Förutbetalda intäkter
2971 Förutbetalda hyresintäkter
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2979 Övriga förutbetalda intäkter
2980 Upplupna avtalskostnader
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2991 Beräknat arvode för bokslut
2992 Beräknat arvode för revision
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   

Lämna en kommentar