Belopp och procent 2018 utförligt

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 35 300 kronor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Allmän pensionsavgift 

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 35 300 kronor.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.
 

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift

Procent

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

  0,70 %

Sjukförsäkringsavgift

  4,35 %

Arbetsskadeavgift

  0,20 %

Föräldraförsäkringsavgift

  2,60 %

Arbetsmarknadsavgift

  2,64 %

Allmän löneavgift

 10,72 % 

Summa

31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.

För anställda som är födda 1938 -1952 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.
 

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Avgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Begravningsavgiften är 0,242 %. Om du är folkbokförd i Stockholm eller Tranås kommun är avgiften 0,095 % respektive 0,24 %.
 

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.
 

Bilersättning (milersättning)

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil.
 

Bilförmånsberäkning

14 423 kr (0,317 x prisbasbeloppet 45 500 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,50 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 182 000 kr för inkomstår 2018.
 

Bolagsskatt

Se statlig inkomstskatt för juridiska personer.
 

Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts – om det t.ex. är en tjänstebostad – samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

Bostadsförmån

Region

Per år

Per månad

Stor-Stockholm *

1225

102

Stor-Göteborg **

1127

94

Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare

1078

90

Övriga kommuner

968

81

Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning

871

73

* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län.

**Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 

Bostadsförmån för den anställde

Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).
 

Brytpunkt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.

Nedre brytpunkt:  468 700 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 675 700 kr (25 %)

Brytpunkt för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.

Nedre brytpunkt: 494 300 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 694 900 kr (25 %)
 

Dubbel bosättning

 • Avdrag för måltider den första månaden, 69 kr per dag.
 • Utgifter för logi, faktisk kostnad.
   

Egenavgift

Egenavgift

Avgift

Procent

Sjukförsäkringsavgift

4,44 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,70 %

Arbetsmarknadsavgift     

0,10 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Allmän löneavgift

10,72 %

Summa

28,97 %

Personer som är födda 1938–­1952 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, dvs. 16,36 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.
 

Egenavgift – schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938 -1952 får du göra schablonavdrag med 15 %.

Är du född 1937 och tidigare får du göra schablonavdrag med 6 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.
 

Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar – skulder, vid beskattningsårets utgång.
Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78, alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21
Expansionsfondsskatten = 22 %
 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Kommunal fastighetsavgift tas ut för bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus. Fastighetsavgiften är begränsad till ett takbelopp, som är indexbundet och räknas om varje år efter hur inkomstbasbeloppet förändrats från 2008, då fastighetsavgiften infördes.

Statlig fastighetsskatt tas ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med byggnad som är under nyuppförande och på kommersiella fastigheter som lokalhyreshus, industrier och elproduktionsenheter.

Småhus

Fastighetsavgiften för småhus hade vid införandet inkomståret 2008 ett takbelopp på 6 000 kr för varje småhus. För inkomstår 2018 har takbeloppet indexomräknats till 7 812 kr.

Hyreshus

För inkomståret 2018 är takbeloppet för fastighetsavgiften 1 337 kr per bostadslägenhet.

Fastighetsavgiften för bostäder sänktes inför inkomståret 2013, och det indexomräknade takbeloppet stannade då på 1 210 kr per bostadslägenhet. Indexomräkningen ska från och med inkomståret 2013 göras utifrån ett belopp för 2008 på 1 027 kr.

Inför inkomstår 2013 sänktes också procentsatsen från 0,4 % till 0,3 %.

För inkomstår 2018 innebär det att om 0,3 % av taxerat värde på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift än 1 337 kr, ska den lägre avgiften gälla.

Ägarlägenhet

Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus.

Avgiftsminskning i 10 år för bostäder som är nybyggda 2011 eller tidigare

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får halv avgift de därpå följande fem åren.

För inkomståret 2017 får de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts värdeår (nybyggnadsår) 2007-2011 halv fastighetsavgift.

För inkomståret 2018 får de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts värdeår (nybyggnadsår) 2008-2011 halv fastighetsavgift.

Avgiftsbefrielse i 15 år för bostäder som är nybyggda 2012 eller senare

Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) infördes nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter som fått sitt första värdeår (=nybyggnadsår) bestämt till 2012 eller senare får hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift slopas i samband med detta.

Bostadsfastigheter som fått sitt första värdeår (=nybyggnadsår) bestämt till 2007-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna.

1. Kommunal fastighetsavgift inkomstår 2018

Fastighetstyp 

Värdeår ¹

Fastighetsavgift

Underlag

Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet)

1929-2007

7 812 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2008-2011

3 906 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³

1929-2007

3 906 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2008-2011

1 953 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund)

3 906 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på tomtmarken

Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet

2009-2011

3 906 kr för varje ägarlägenhet, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift

 

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Hyreshusenhet, bostäder 

1929-2007

1 337 kr per lägenhet, eller 0,3 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2008-2011

668 kr per lägenhet, eller 0,15 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³

1929-2007

1 337 kr per lägenhet, eller 0,3 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2008-2011

668 kr per lägenhet, eller 0,15 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Den som är, eller blir, ägare till fastigheten den 1 januari ett kalenderår, ska betala fastighetsavgiften för hela det kalenderåret.

_____________________________________________________
¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
²  Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³  Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.
______________________________________________________

2. Statlig fastighetsskatt inkomstår 2018

Fastighetstyp

Fastighetsskatt

Underlag

Småhusenhet (även småhus på lantbruksenhet)

 

 

– obebyggd tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

– småhus under uppförande med tillhörande tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

Ägarlägenhetsenhet

 

 

– obebyggd tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

– tomtmark med ägarlägenhet utan byggnadsvärde

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

– tomtmark med ägarlägenhet på ofri grund

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

– ägarlägenhet under uppförande med tillhörande tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på ägarlägenheten och den tillhörande tomtmarken

Hyreshusenhet, bostäder

 

 

– tomtmark med bostadsbyggnad på ofri grund

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)

– tomtmark med bostadsbyggnad utan byggnadsvärde

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)

– bostadsbyggnad under uppförande med tillhörande tomtmark

0,4 %

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken (bostadsmark)

Hyreshusenhet, lokaler

1,0 %

Taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark (lokalmark)

Hyreshusenhet, obebyggd tomtmark (för bostäder eller lokaler)

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken

Industrienhet (inkl. täktmark)

0,5 %

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, vattenkraftverk

1,6 %

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, vindkraftverk ¹

0,2 %

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, övriga ² 

0,5 %

Taxeringsvärdet

Den som är, eller blir, ägare till fastigheten den 1 januari ett kalenderår, ska betala fastighetsskatten för hela det kalenderåret.

_____________________________________________________
¹ Gäller endast vissa ägare till vindkraftverk. Se ställningstagandet Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk, Dnr 131 143176-15/111 för mer information.
²  Gäller även tomtmark till vindkraftverk med typkod 718.
______________________________________________________
 

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kr och i vissa fall 1 250 kr.

Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Periodisk sammanställning: 1 250 kr

Förseningsavgifter

Inkomstdeklaration lämnad

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Övriga

Efter deklarationstidpunkten

6 250 kr

1 250 kr

Tre månader efter deklarationstidpunkten

12 500 kr

2 500 kr

Fem månader efter deklarationstidpunkten

18 750 kr

3 750 kr

 

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 %.
 

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 %.
 

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt är lägst 13 400 kr och högst 35 100 kr. Vid låga inkomster är grundavdraget 19 300 kr.
 

Grundavdrag för ideella föreningar

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.
 

Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

Inkomstår 2018: 169 125 kr
(2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2017) 

Gåvor till anställda, skattefria

 • Julgåva 450 kr inkl. moms
 • Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
 • Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms
   

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2018 har fastställts till 62 500 kr.
 

Intäktsränta på skattekontot

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

Frukost 47 kr/dag, lunch eller middag 94 kr/dag, helt fri kost 235 kr/dag (minst tre mål/dag).

Här hittar du mer information om kostförmån:

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Kostnadsavdrag

Kategori

Tillåtet kostnadsavdrag

Fritidsombud hos försäkringsbolag

30 % av bruttolönen

Musiker och sångartister vid högst en månads anställning

30 % av bruttolönen

Försäljare inom gravvårdsbranschen

15 % av bruttolönen

Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad

15 % av bruttolönen

Skogshuggare med egen motorsåg

15 % av bruttolönen

Skogskörare med eget fordon eller häst

35 % av bruttolönen

 

Kostnadsränta på skattekontot

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.
 

Moms – skattesatser

 • 25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
 • 12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
 • 6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa

Pensionsgrundande inkomst

För inkomstår 2018 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 504 375 kr.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2018 är 62 500 kr.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon

 25 %

Fysiska personer och dödsbon 

 30 %

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2018 återförs senast inkomstår 2024.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Den 30 november 2017 var statslåneräntan 0,49 %. För beskattningsår som har påbörjats efter den 31 december 2016 får statslåneräntan vid denna beräkning inte understiga 0,50 %.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.
 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

 • Värdet av bilförmån
 • Maximalt skattefritt traktamente
 • Deklarationspliktsgränsen
 • Grundavdraget
 • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
 • Jobbskatteavdraget

Prisbasbeloppet inkomstår 2018: 45 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2018: 46 500 kr
 

Representation

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:

Extern representation

Händelse

Exklusive moms

Frukost, lunch, middag

0 kronor

Enklare förtäring

60 kronor

Golf, teater etc.

180 kronor

 

Intern representation

Händelse

Exklusive moms

Frukost, lunch, middag

0 kronor

Enklare förtäring

60 kronor

Hyra, underhållning etc. vid personalfester

180 kronor

Teater etc.

180 kronor

 

Representation i form av gåva

Händelse

Exklusive moms

Representationsgåva

300 kronor

Reklamgåva

300 kronor

Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.

Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 11 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).
 

Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar – skulder vid beskattningsårets ingång

– kapitalunderlag > 50.000 kr => Positiv räntefördelning (frivillig)
– kapitalunderlag < -50.000 kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntefördelning

Räntesats 

 Procent

 

– positiv räntefördelning

6,49 %

 

– negativ räntefördelning

1,50 %

 

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 54 % 
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 48 % 
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 64 %  
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 39 %
   

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5 %.

Rörlig ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5 %.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli – december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5 %.

2017-11-30 var statslåneräntan 0,49 %.
 

Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088% (0,4 %* 22 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.
 

Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till 100 000 kr. På underskott över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %.
 

Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift

Skattetillägg

 

Slutlig skatt

Annan skatt

Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.

40 %

20 %

Uppgift i  deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 

40 % av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört

Periodiseringsfel

10 %

5 eller 2 %*

Skönsbeskattning

40 %

20 %

*Läs mer om vilken procentsats som ska användas vid periodiseringsfel i Rättslig vägledning.
 

Skiktgräns

Skiktgränsen är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Nedre skiktgränsen: 455 300 kr (20 %)

Övre skiktgränsen: 662 300 kr (25 %)
 

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 455 300 kr. Mellan 455 300 kr och 662 300 kr är den statliga skatten 20 procent på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 662 300 kr är den statliga inkomstskatten 25 procent.
 

Statlig inkomstskatt, juridiska personer

Statlig inkomstskatt är 22 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag.
 

Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %.
 

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret.

Från och med inkomståret 2012 används statslåneräntan den 30 november året före inkomståret för att beräkna skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar.

Statslåneräntan vid utgången av november 2017: 0,49 %.

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används bland annat vid beräkning av skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar.

Genomsnittlig statslåneränta för 2017: 0,51 %.

Från och med 2017 har det införts golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. De nya bestämmelserna innebär att statslåneräntan inte ska kunna understiga en viss procentenhet vid de olika beräkningarna i skattelagstiftningen. Se t.ex. ovan under rubrikerna Bilförmånsberäkning, Periodiseringsfond och Ränteförmån.
 

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 %
 

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Särskild löneskatt: 24,26 %.
 

Särskild löneskatt på vinstandel

Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.  

Särskild löneskatt: 24,26 %.
 

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt ska betalas på ersättning för arbete till personer som vid årets ingång fyllt 65 år samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och även för personer som inte fyllt 65 år men under hela året fått hel ålderspension.

Särskild löneskatt: 6,15 %
 

Tillfälligt arbete

 • Avdrag för måltider den första månaden, 115 kr per dag.
 • Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 115 kr per natt.
   

Traktamente inom landet

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning: 

Resa med traktamente

Traktamente inom landet

Tid

Summa

Hel dag

230 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)

Halv dag

115 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)

Efter tre månader

161 kr per hel dag

Nattschablon

115 kr

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Reducerat traktamente – inrikes tjänsteresa

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader

230 kr

161 kr

115 kr

69 kr

Reducering för:

 

 

 

 

Frukost, lunch och middag

207 kr

145 kr

104 kr

62 kr

Lunch och middag

161 kr

113 kr

81 kr

48 kr

Lunch eller middag

81 kr

56 kr

40 kr

24 kr

Frukost

46 kr

32 kr

23 kr

14 kr

 

Traktamente utom landet

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Måltid

Procent

Helt fri kost

85 %

Lunch och middag

70 %

Lunch eller middag

35 %

Frukost

15 %

 

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 400 kr.
 

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad, 1 450 000 kr – har slopats för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Du ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Skattens storlek beräknas genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Schablonintäkten beskattas därefter med 30 procent, vilket motsvarar 0,5 procent (30 % av 1,67 %) av uppskovsbeloppet.
 

Värdeminskningsavdrag för byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.
 

Byggnadstyp och procentsats

Småhus (120 och 213-223) 2 %

Hyreshus

 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %.
 • Kiosk (323) 5 %.
 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %.

Ekonomibyggnad

 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 %
 • Övriga (120-121) 4 %

Industribyggnad

 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 %
 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4 %
 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4 %
 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5 %

Specialbyggnad (820-829 och 890) 3 %
 

Källa:Skatteverket

Lämna en kommentar