Byggherrens skyldigheter

Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Du har också andra skyldigheter kopplade till personalliggare. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Anmäl byggarbetsplats

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas, vilket är detsamma som när det faktiska byggandet startar. Det gör du enklast i e-tjänsten Personalliggare, bygg.

Personalliggare, bygg 
 

Meddela om något ändras

Meddela Skatteverket när du avslutar byggverksamheten på byggarbetsplatsen och om någon uppgift ändras som var obligatorisk att ange när du anmälde byggverksamheten. Meddela oss inom två veckor efter avslut eller ändring. Det gör du enklast i e-tjänsten.

Gör en ny anmälan om du inleder ett nytt byggprojekt på samma plats som du tidigare har avslutat ett projekt. Gör också en ny anmälan om du återupptar byggandet på samma plats som du tidigare har avslutat det, till exempel på grund av en reklamation.
 

Skaffa nödvändig utrustning

Som byggherre ska du se till att det finns rätt utrustning för att föra personalliggare på byggarbetsplatsen. Utrustningen ska uppfylla följande grundkrav:

  • Som byggherre ska du ha ständig elektronisk tillgång till den samlade personalliggaren, det vill säga samtliga entreprenörers personalliggare för en viss byggarbetsplats och alla uppgifter som ingår.
  • Skatteverket ska vid ett kontrollbesök på byggarbetsplatsen omedelbart kunna läsa alla uppgifter i den samlade personalliggaren, på skärm eller papper, med eventuella krypterade uppgifter dekrypterade.
     

Vem räknas som byggherre?

Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Till exempel enskilda näringsidkare och aktiebolag liksom andra former av juridiska personer, statliga verk, kommuner och landsting kan vara byggherrar.
 

Undantag

Det finns två situationer då personalliggare inte behöver föras.

När du bygger för eget bruk

Du har inga skyldigheter kopplade till personalliggare om du är en privatperson som bygger för privat bruk, så kallad fysisk person. Det gäller även om du anlitar en entreprenör.

Mindre arbeten

Du har heller inte dessa skyldigheter om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kronor) exklusive moms.

Överlåtelse av skyldigheterna

Du kan genom skriftligt avtal med en näringsidkare, som får i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, överlåta på näringsidkaren att vid utförandet av uppdraget även fullgöra alla byggherrens skyldigheter enligt bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen (anmälningsskyldigheter, skyldighet att tillhandahålla utrustning och skyldighet att hålla personalliggare tillgänglig för Skatteverket).

Du kan alltså överlåta skyldigheterna till en generalentreprenör som utför entreprenaden på totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Du kan däremot inte överlåta dem vid delad entreprenad.

Det är inte möjligt att överlåta delar av byggherrens skyldigheter.

När en byggherre överlåtit skyldigheterna ska den som har övertagit ansvaret fullgöra dem och ska därmed ange sitt person-/organisationsnummer i anmälan.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Lämna en kommentar