Nyckeltal

Nyckeltal är bra att använda när du analyserar ditt företag. Som nystar- tat företag har man igen historik att använda sig av - men efter hand som företaget utvecklaskommer du att inse att användandet av väl utvalda nyckeltal hjälper till i analysarbetet och visar vad som kan förbättras i verksamheten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vanligt är att dela in nyckeltalen i

  • lönsamhetsmått,
  • verksamhetsmått och
  • finansiella mått.

Ger hjälp i beslutssituationer

Ett företag kan ta fram och använda vilka nyckeltal, jämförelsetal, det vill. Det som är viktigt är att de ska vara till nytta för företaget i dess analysarbete och ge stöd i beslutsfattandet. Andra intressenter, t.ex. en bank, kan vara intresserade av företagets utveckling och ekonomiska ställning. Om nyckeltal används i företagets rapporter underlättar det bedömningen.

Vilka nyckeltal som är lämpliga att använda för ett företag beror bl.a. på storlek, om företaget är varu- eller tjänsteproducerande, inriktning, bransch, antal anställda, ägarförhållande (företagsform) etc.

De valigaste nyckeltalen som används är soliditet, kassalikviditet, avkastnings- grad och avkastningen på det egna kapitalet.

Soliditet – företagets långsiktiga betalningsförmåga, hur sårbart företaget är.

Kassalikviditet – företagets betalningsberedskap på kort sikt.

Avkastningsgrad – hur lönsamt företaget är.

Avkastning på eget kapital – hur stor tillväxten är på det egna kapitalet (ägarnaskapital)

Nyckeltal är alldeles utmärkta att använda om företaget vill jämföra sig med andra företag, inom branschen eller generellt. Företagets styrka respektive svaghet går då att sätta i relation till andra företag. Branschnyckeltal går att få från branschförbunden. Det går även att beställa branschnyckeltal från SCB, Statistiska Centralbyrån.

Avkastningspyramiden

Vi visar här hur olika nyckeltal kan räknas fram ur den s.k. avkastningspyramiden.

avkastningspyramiden

 

Vinstmarginal i % vinstmarginal
Uttrycker hur stor del av intäkterna som är förtjänst, d.v.s. företagets intjäningsförmåga.

Visar hur företagets totala kostnader utvecklas i förhållande till intäkterna.

Täckningsgrad i % täckningsgrad
Uttrycker hur stor del av intäkterna som blir kvar till att täcka företagets gemensamma kostnader, samkostnader.

Visar hur de direkta produktionskostnaderna utvecklas i förhållande till intäkterna.

Avkastningsgrad i % avkastningsgrad
Uttrycker hur mycket pengar företaget tjänar i förhållande till det kapital som används.

Visar hur lönsamt företaget är.

Avkastning på eget kapital i % Avkastning på eget kapital
Uttrycker hur mycket pengar företaget tjänar i förhållande till det egna kapitalet.

Visar vilken tillväxt det är på det egna kapitalet.

Kapitalets omsättningshastighet kapitalets omsättningshastighet
Uttrycker hur många gånger per år som företagets totala kapital omsätts.

Visar hur effektivt företaget använder sitt kapital, sina tillgångar.

Exempel på några andra vanliga nyckeltal

Nedan beskriver vi några vanliga nyckeltal. Vill du själv göra beräkningar på ditt eget företag så använd beräkningsmallarna som finns i länklistan till vänster.

Nedan beskriver vi följande nyckeltal:

  • Debiteringsgrad (beläggningsgrad)
  • Medeltimpris
  • Soliditet
  • Kassalikviditet
  • Arbetskraftskostnad
  • Resultat per anställd
  • Marginal
Debiteringsgrad i % debiteringsgrad
För tjänsteföretag är debiteringsgraden eller beläggningsgraden som det också kallas ett användbart nyckeltal. Genom att att ta antalet debiterade timmar och dividera dessa med antalet tillgängliga timmar fås ett bra mått på hur effektivt företaget är på att ”sälja sig”.

Exempel: Ett företag har under året debiterat 1 860 timmar. Antalet tillgängliga timmar har varit 3 400 st. Företagets debiteringsgrad blev då 54,7 %.

Den ej debiterade tiden har förmodligen används till administration, försäljning, egen utbildning mm.

Medeltimpris medeltimpris
För att se hur företagets timpris har förhållit sig över en period till tex budge- terat timpris, branschgenomsnittet, räknas ett medeltimpris fram.

Om medeltimpriset ligger lägre än vad företaget förväntat sig (budgeterat) gäller det att analysera varför. Beror det på ökad konkurrens, att företaget fått större sammanhängande order vilket lett till ”mängdrabatt” etc. Sätt också medeltim- priset i relation till debiteringsgraden. En hög beläggningsgrad är kanske resultatet av ett lägre medeltimpris.

Soliditet i % soliditet
Soliditeten är ett uttryck för hur stor del av företagets totala kapital som är egna och inte lånade pengar. Nyckeltalet mäter företagets finansiella styrka och visar därmed hur sårbart företaget är. Företagets egna kapital är företagets totala tillgångar minus skulderna.

Att företaget har en hög soliditet gör det alltid lättare att få olika typer av lån. För tjänsteföretag är det oftast lättare att uppnå en hög soliditet eftersom de inte behöver investera i stora tillverkningslokaler, maskiner, lager mm vilket tillverkande företag måste göra.

Om ett företags soliditet är 40 % så är deras skuldsättningsgrad 60 % vilket är ett annat nyckeltal som brukar användas. Att ha en skuldsättningsgrad på 60% innebär att företaget är belånat till 60 % av sitt totala kapital.

Kassalikviditet kassalikviditet
Kassalikviditeten visar företagets förmåga att kunna betala tillbaka kortfristiga skulder. För ett företag som säljer på kredit bör kassalikviditeten vara större än 1, medan det för företag som säljer kontant inte bör vara lägre än 0,7.
Arbetskraftskostnad i % arbetskraftskostnad
Ett mått för att mäta hur effektivt företagets personal bidrager till omsättningen. I företagets arbetskraftskostnad ingår både lönekostnad och sociala avgifter. Detta är ett nyckeltal som används över tiden. Nyckeltalet ska vara så lågt som möjligt.

Ökar nyckeltalet kan det bero på ökad korttidssjukskrivning, rutiner har försämrats mm. medan en sänkning kan bero på ökad automatisering, bättre och effektivare rutiner mm. Analysera alltid orsaken till förändringarna.

Resultat per anställd Resultat per anställd
Ett nyckeltal som ofta används av tjänsteföretag. Genom att använda detta nyckeltal går det bra att jämföra sig med andra företag som arbetar i samma bransch.
Marginal i % marginal
Alla varuhandelsföretag använder begreppet marginal. Marginalen kan beräknas på en enskild vara, en varugrupp eller för hela företaget (butiken). Marginalens storlek varierar kraftigt mellan olika branscher.

Marginalen i kronor anges som försäljningsintäkten minus varukostnaden.

Marginalen i % är marginalen i kronor satt i förhållande till försäljningsintäkten.

Det är från marginalen som löner, hyra etc. ska betalas.

varukostnad

Exempel: Ovan blir marginalen (1 025 000 / 2 650 000) x 100 = 38,7 %

Läs mer om:

Regler för fakturans innehåll – checklista
Kassaflöde
Dröjsmålsränta
Fakturaservice
Inkasso

Lämna en kommentar