Checklista: Konsten att göra bra säkerhetsdatablad

Konsten att göra bra säkerhetsdatablad. Ett hjälpmedel för dig som utarbetar säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Checklistan är framtagen av Plast- & Kemiföretagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Checklista för utarbetande av säkerhetsdatablad

Syftet med säkerhetsdatablad är att de som hanterar kemiska produkter ska få information för att kunna undvika skador på hälsan och miljön. I lagstiftningen regleras för vilka produkter leverantörer måste utarbeta säkerhetsdatablad, men företag som anslutit sig till Ansvar & Omsorg bör ha säkerhetsdatablad för samtliga sina kemiska produkter, oavsett om det krävs enligt lag eller inte. Saklig information om kemiska produkter är inte bara ett lagkrav, utan det är också en självklarhet för alla företag som på ett seriöst sätt arbetar med frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö (SHM). Det ligger i alla parters intresse att denna information ska hålla en hög kvalitet, och att de råd och anvisningar som ges är anpassade till den användning som produkten är avsedd för. Enligt Artikel 37 i REACH-förordningen (se not 31) måste nedströms-användare följa de anvisningar som ges i säkerhetsdatabladet för att inte en ny kemikalie-säkerhetsbedömning ska behöva göras.

För kunden är ett bra säkerhetsdatablad en förutsättning för att produkten ska kunna hanteras och användas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt. För leverantören är detta ett ‘ansikte utåt’ som ger en bild av företagets kompetens och ambitioner på SHM-området.

Denna checklista är avsedd som ett hjälpmedel för dem som utarbetar säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Den är ett led i företagens arbete med Ansvar & Omsorg (se not 1) (Responsible Care). Checklistan är baserad på gällande EG-regelverk och kompletterad med vissa uppgifter för svenska förhållanden. Listan är i första hand avsedd för företag som är anslutna till Ansvar & Omsorg. Vissa punkter i checklistan går därför utöver kraven i gällande föreskrifter.

Ifyllda listor är företagsinterna dokument som inte är avsedda att lämnas ut till kunder.

Checklistan ska betraktas som ett slags egenbedömning, som säkerställer att man inte förbiser viktiga bedömningsgrunder. Checklistan är utformad för att vara allmängiltig, men för vissa produkter kan det dock finnas skäl till att lägga till ytterligare bedömningspunkter eller modifiera innehållet i befintliga punkter. För varje punkt i checklistan kontrolleras att uppgift finns och överensstämmer med den senaste information som finns tillgänglig vid företaget.

Observera att checklistan inte är någon ‘måste’- lista, utan ett stöd för den som utarbetar säkerhetsdatabladen. Om uppgifter inte är relevanta för produkten eller information inte lämnas av annan anledning bör den som utfärdar ett säkerhetsdatablad kunna motivera varför uppgifter utelämnas. Det finns plats för anteckningar i checklistans ruta för kommentarer. På säkerhetsdatabladet kan det ibland vara motiverat att ange ‘Ej relevant’ eller ‘Uppgift saknas’ för att markera att man inte glömt fylla i en uppgift.

Det är viktigt att de som utarbetar säkerhetsdatablad har tillräcklig kompetens inom områdena kemi, toxikologi och ekotoxikologi samt behärskar gällande regelverk på området. Denna kompetens måste kontinuerligt hållas uppdaterad genom lämplig fortbildning.

Dessutom är det viktigt att de som utarbetar säkerhetsdatablad känner till produktens kemiska sammansättning och egenskaper samt har kunskap om dess förpackning, märkning, hantering och avsedd användning.

En sammanställning av de uppgifter som ligger till grund för säkerhets- databladet, en s k utredningsöversikt, ska finnas tillgänglig hos det utfärdande företaget så länge produkten kan förväntas vara i användning.

Informationen i säkerhetsdatabladen ska vara lätt att förstå. Mängden information, detaljeringsnivå och ordval anpassas till de tilltänkta målgrupperna. Om produkten är avsedd för ett specifikt ändamål bör mer detaljerade anvisningar lämnas än om produkten är en råvara eller kan användas i många olika tillämpningar.

Hur detaljerad information som behövs varierar också beroende på vilken typ av produkt det handlar om. För färger och färgrelaterade produkter, inklusive tryckfärger, har Sveriges Färgfabrikanters Förening (SVEFF) utarbetat riktlinjer i ‘Säkerhetsdatabladsguide’ (se not 2) som även innehåller mallblad för några olika typer av produkter.

För lim har Sveriges Limleverantörers Förening (se not 3) tagit fram en liknande guide. För rengöringsprodukter har Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) tagit fram ‘Branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad’ (se not 4). I tillämpliga fall hänvisar vi till dessa arbeten.

Säkerhetsdatabladet bör inte belastas med självklarheter, som att informa- tionen är baserad på information som fanns tillgänglig vid utgivningstillfället eller att informationen inte är tillämplig för andra produkter än den det är utfärdat för. Försök till friskrivningar bör inte heller förekomma.

Hänvisningar till gällande lagstiftning och annat referensmaterial anges med upphöjda siffror i direkt anslutning till de frågor som refererar till dessa.

Allmänna uppgifter

Uppgift Kontroll Kommentarer
De typsnitt och bokstavsstorlekar som används är tydliga och lättlästa    
Produktnamnet anges på varje sida i säkerhets- databladet, gärna som huvudtext    
Varje sida numreras, gärna med angivande av det totala antalet sidor, t ex sid 1(8)    
Utfärdande-/revideringsdatum finns angivet på första sidan i säkerhetsdatabladet (kan också anges på varje sida). Vid revidering ska det stå ”omarbetad” framför datumet    
Vid revision/omarbetning av befintligt säkerhets- datablad anges var ändringar gjorts (i avsnitt 16 eller i direkt anslutning till ändringarna) om detta inte uppmärksammas på annat sätt, t ex i ett följebrev    
Vid revision/omarbetning av befintligt säkerhets- datablad anges utfärdandedatum eller versions- nummer för det blad som blir ersatt    

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktnamnet är identiskt med namnet som anges på förpackningen och på andra produktdokument    
Kemiskt namn anges (om produkten är ett rent kemiskt ämne). För ämnen som omfattas av registreringsplikt enligt REACH-förordningen (se not 31) ska ämnesnamnet vara identiskt med det ämnesnamn som används där. För dessa ämnen ska även registreringsnummer anges.    
Produktens användningsområden anges. Om de är många anges de viktigaste eller vanligaste. En beskrivning av produktens funktion kan också ges. I de fall kemikaliesäkerhetsrapport krävs ska alla för mottagaren relevanta användningsområden anges. Dessa ska överensstämma med de användningsområden som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.    
Leverantörens företagsnamn, adress samt telefonnummer och e-postadress anges och är korrekta. För registranter i REACH ska kontaktuppgifterna överensstämma med de uppgifter som lämnas i registreringsunderlaget. Adress till företagets webbplats kan också anges    
Företagsnamn, adress samt telefonnummer och e-postadress till ansvarigt företag i Sverige anges (om annat än ovan)    
Om leverantören är en handelsagent kan namn och adress till tillverkaren anges    
Telefonnummer för nödsituationer anges. Numret bör kunna nås dygnet runt årets alla dagar. Om numret bara kan nås under kontorstid måste detta anges    
Via nödtelefonnumret kan man få rådgivning både vid förgiftningsfall och brand eller stor olycka    

2. Farliga egenskaper

Här anges produktens klassificering och viktigaste farliga egenskaper. Innehållet i informationen ska stämma överens med märkningen på produkten men behöver inte upprepa denna. Dessutom kan ytterligare upplysningar behövas som inte återfinns i klassificeringen, men ändå kan vara av betydelse ur farosynpunkt. Om inga farliga egenskaper anges här så ska rekommen- derade skyddsåtgärder och anvisningar i övriga avsnitt vara anpassade efter detta.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktens klassificering anges, samt kortfattat vilka farliga egenskaper produkten har för människa och miljö. Om produkten är ett rent ämne som har en officiell klassificering ska klassificeringen överensstämma med den klassificering som anges i klassificeringslistan (se not 20) eller i klassificerings- och märknings- registret. Om produkten inte är klassificerad som farlig ska detta klart framgå    
Viktiga fysikalisk-kemiska faroaspekter anges, t ex brand- eller explosionsfara hos den rena produkten eller i kombination med andra ämnen. Även sådana egenskaper som inte avspeglas i klassificeringen anges, tex fara för damm- explosioner    
Produktens hälsofarliga egenskaper anges, även sådana som inte avspeglas i klassificeringen, tex kvävnings- eller förfrysningsfara    
Produktens miljöfarliga egenskaper anges, även sådana som inte avspeglas i klassificeringen, tex farlighet för marklevande organismer    
Informationen upprepar inte bara informationen i märkningen. Denna information bör anges i avsnitt 15    
Ingen information ges för att framhäva produkten i marknadsföringssyfte, tex ‘Ej miljöfarligt’ eller ‘Den utspädda produkten är ofarlig’    

3. Sammansättning /uppgifter om beståndsdelar

Grundprincipen bör vara att innehållet, inklusive föroreningar, anges så noggrant som möjligt, både avseende kemisk identitet och halter. I de fall det finns affärsmässiga eller andra skäl att ej uppge detaljerat innehåll kan vissa ämnesnamn ersättas av generiska namn eller gruppbeteckningar. För exakta regler hänvisas till Bilaga 2 i REACH-förordningen (se not 31). Kemiska namn för ämnen som finns på klassificeringslistan (se not 20) eller i klassificerings- och märkningsregistret ska anges med ett namn som används där. Övriga klassificerade ämnen bör anges med den benämning som finns i EINECS (se not 7) eller ELINCS (se not 8). Oklassificerade ämnen bör uttryckas så att de är meningsfulla för den tilltänkta målgruppen.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Ingående ämnen som är officiellt klassificerade med avseende på hälso-, miljö- eller fysikalisk-kemisk farlighet anges om halten överstiger de koncentrationsgränser som anges i lagstiftningen. Farokoder och riskfraser för respektive ämne i sin rena form redovisas på samma sätt som de anges i klassificeringslistan (se not 20) eller i klassificerings- och märkningsregistret. Om endast fraskoder anges här ska en hänvisning finnas till avsnitt 16 där alla relevanta R-fraser redovisas i klartext    
Ingående ämnen som inte finns med på den officiella klassificeringslistan är bedömda och klassificerade med avseende på hälso-, miljö- eller fysikalisk-kemisk farlighet enligt gällande kriterier. Ämnen som uppfyller något klassificerings- kriterium redovisas på samma sätt som ämnena ovan.    
Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (s k PBT- eller vPvB-ämnen) anges om halten är 0,1 % eller högre    
EG-nr för ovanstående ämnen anges    
CAS-nr för ovanstående ämnen anges    
Ämnen som är klassificerade som allergifram- kallande anges, även om halten är under gränsen för klassificering    
Ämnen som tilldelats hygieniska gränsvärden9 anges med namn och koncentration, även sådana som inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga    
Uppgift om koncentration eller koncentrations-intervall ges för samtliga ovanstående ämnen. Om halter anges i form av intervall bör dessa vara små, och får inte vara så stora att produktens klassificering kan ifrågasättas. Om intervall anges för flera ämnen bör en summering av de övre intervallgränserna inte väsentligt överstiga 100 %    
Information om oklassificerade ämnen ges om de är av betydelse från faro- eller riskbedömnings- synpunkt vid avsedd användning    
Huvuddelen av produktens innehåll finns angiven, även om ämnena inte är klassificerade. I de fall uppgifter om oklassificerade ämnen är känsliga kan gruppbeteckningar eller generiska namn användas    
Ingen icke-information, tex ‘fri från xx’ ges för att framhäva produkten i marknadsföringssyfte. Detta ska dock inte förväxlas med information om att halten av en viss förorening (tex bensen eller asbest) ligger under en viss nivå    

4. Åtgärder vid första hjälpen

Uppgift Kontroll Kommentarer
Om omedelbar medicinsk behandling krävs så anges detta först    
Åtgärder vid de olika exponeringsvägarna inandning, hudkontakt, kontakt med ögon samt förtäring anges. Om specifika symptom förekommer som kräver en viss åtgärd nämns detta    
Risken för fördröjda effekter har beaktats    
Behovet av läkarhjälp är bedömt och anges om relevant    
Behovet av särskild utrustning som bör finnas på arbetsplatsen i händelse av olycksfall är bedömt och anges om relevant    
Behovet av antidoter (motgifter) som bör finnas på arbetsplatsen för omedelbar behandling är bedömt och anges om relevant    
De rekommenderade åtgärderna står i proportion till produktens farlighet, t ex bör inte åtgärder som omedelbar läkarhjälp eller 15 minuters ögon- sköljning anges rutinmässigt    

5. Brandbekämpningsåtgärder

Uppgift Kontroll Kommentarer
Lämpliga släckmedel anges    
Olämpliga släckmedel/släckmetoder anges, t ex riktad vattenstråle mot brinnande kolväten eller pumpning av vatten direkt i en brinnande lagringstank    
Särskilt farliga nedbrytningsprodukter/gaser som kan bildas vid brand anges    
Särskild skyddsutrustning för brandbekämpnings- personal anges    
Om brandfarliga ångor kan avges vid uppvärmning eller brand anges detta (exempelvis lösningsmedel från färger)    
Rekommendation finns att flytta eller vattenkyla behållare om det finns risk för tryckstegring och därmed sprängning av behållare    

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Uppgift Kontroll Kommentarer
Allmänna åtgärder anges, tex avseende ventilation, avlägsnande av antändningskällor och förhindrande av att farligt damm sprids    
Åtgärder för att förhindra skador på människors hälsa anges, tex att förhindra hudkontakt och att varna/evakuera människor i grannskapet om så krävs    
Åtgärder för att förhindra förorening av miljön anges, tex förhindrande av utsläpp i brunnar etc    
Personlig skyddsutrustning för saneringspersonal anges. Om denna är densamma som vid normal hantering av produkten kan en hänvisning till avsnitt 8 göras    
Metoder för uppsamling/sanering av spill anges, tex invallning eller länsning    
Olämpliga saneringsmetoder och olämpliga absorptionsmedel anges    
Metod för omhändertagande av uppsamlat spill, absorptionsmedel eller liknande anges    
Lämpliga medel och metoder för att neutralisera eller inaktivera utspilld produkt anges    
Råd ges att vid större spill kontakta räddnings- tjänsten, vattenverk, reningsverk och/eller kommunens miljöförvaltning    

7. Hantering och lagring

De rekommendationer som ges här kan behöva anpassas till olika hanteringssituationer. Klargör om möjligt under vilka omständigheter det finns behov av tex explosionsskyddad elutrustning eller åtgärder för att förhindra spridning av farliga ångor. Om produkten är avsedd för ett särskilt användningsområde bör rekommendationerna anpassas till detta och var så detaljerade som möjligt, gärna med hänvisning till gällande industristandard eller vedertagen branschpraxis.

Om det enligt REACH-förordningen (se not 31) krävs kemikaliesäkerhetsrapport eller registrering ska informationen i detta avsnitt överensstämma med den information som lämnas för de identifierade användningar och de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Behov av slutna system, punktutsug och andra tekniska åtgärder för att förhindra spridning av farliga ångor anges    
Åtgärder för att förhindra spridning av aerosoler och damm anges    
Åtgärder för att eliminera explosionsrisk p.g.a. statisk elektricitet anges    
Behov av explosionsskyddad elutrustning och annan särskild utrustning av betydelse för säkerheten anges    
Utrustning och material som ej får eller ej bör användas tillsammans med produkten anges, tex gummipackningar    
Finns bruksanvisning eller annan form av användningsråd för produkten? Om så är fallet är den förenlig med informationen i avsnitt 7    
De råd och anvisningar som ges är anpassade till den avsedda användningen. Om produkten exempelvis är avsedd att värmas upp skall råden och anvisningarna vara anpassade till detta. Rekommendationerna kan också riktas till speciella arbetsmoment i hanteringen, tex spädning eller tillblandning    
Om utförligare råd finns i särskilt produktdatablad eller liknande görs hänvisning till detta    
Om produkten omfattas av speciella regler eller föreskrifter, tex Arbetsmiljöverkets föreskrift om Härdplaster görs hänvisning dit    
Åtgärder för att förhindra utsläpp i miljön anges, exempelvis användning av filter eller skrubber i frånluftsventilationen eller invallning av området där produkten hanteras eller lagras    
Lämpligt temperaturintervall för hantering av produkten anges    
Olämpliga metoder att hantera eller lagra produkten anges om de kan förutses    
Särskilda krav på lagringsutrymme och lagringskärl anges    
Lämplig lagringstemperatur och andra betingelser som kan vara av betydelse för lagring, tex ljus och fuktighet, anges    
Material och ämnen som inte får förvaras tillsammans med produkten anges    
Om lagringstiden är begränsad på grund av att farliga ämnen kan bildas anges detta    
Om lagringstiden är begränsad på grund av att produktens kvalitet förändras så kan detta anges men det måste tydligt framgå att det endast är kvaliteten och inte de farliga egenskaperna som kan förändras vid lång tids lagring    
Om det finns risk för att farliga ångor kan ansamlas ovanför vätskan i lagringstankar anges detta (även om det farliga ämnet bara ingår med låg halt i produkten)    

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

De rekommendationer som ges här kan behöva anpassas till olika hanteringssituationer. Klargör om möjligt under vilka omständigheter det finns behov av tex andningsskydd. Informationen som anges här kommer att användas av arbetsgivare för att utföra en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Riskbedömningen ska bl a beakta hanteringssätt, arbetsutrustning samt de förebyggande åtgärder som vidtas vid hanteringen, både tekniska åtgärder och bruk av personlig skyddsutrustning. Det är därför viktigt att den information som ges är saklig och relevant så att en riktig riskbedömning låter sig göras. Om det enligt REACH-förordningen (se not 31) krävs kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt överensstämma med och sammanfatta den information som där lämnas för de identifierade användningar som omfattas av säkerhetsdatabladet. Miljöskyddsåtgärder ska överensstämma med och sammanfatta de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll av miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Hygieniska gränsvärden enligt gällande svenska föreskrifter (se not 9) anges i förekommande fall (med uppgift om vilken typ av gränsvärde som avses och i vilken föreskrift de är hämtade)    
Hygieniska gränsvärden för damm, oljedimma eller liknande anges om det är relevant    
Om svenska gränsvärden saknas används ibland utländska gränsvärden eller tillverkarens rekommendationer. Om så är fallet anges källa och årtal tydligt    
Rekommenderade mät- och övervakningsmetoder för halter i inandningsluft anges    
Om produkten innehåller bly eller kadmium anges även biologiska gränsvärden    
Om det enligt REACH-förordningen (se not 31) krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska de relevanta DNEL och PNEC för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet. För beredningar bör värden lämnas för de ämnen som anges i avsnitt 3    
Specifika åtgärder som behövs för att minska exponeringen anges, tex behov av ventilation, punktutsug etc    
Behov av andningsskydd anges. För hel- och halvmask även typ av filter    
Behov av skyddshandskar eller andra handskyddsåtgärder anges, inklusive typ av handskar och lämpligt material. Om något handskmaterial är olämpligt bör detta anges    
Genombrottstid för det rekommenderade handskmaterialet anges, med hänsyn till exponeringsmängd och exponeringstid    
Behov av ögon- eller ansiktsskydd anges    
Behov av särskilda skyddskläder och skyddsskor anges    
För de rekommenderade skyddsåtgärderna finns anvisningar när åtgärderna eller utrustningen bör användas.
Exempel: Andningsskydd/skyddshandskar/ skyddsglasögon skall användas vid tillblandning/ sprayning/lödning/gjutning/arbete i lokaler med dålig ventilation
   
De rekommenderade åtgärderna står i proportion till produktens farlighet. Omfattande skyddsutrustning bör inte rekommenderas för att hantera produkter som inte är bedömda som hälsofarliga    
De rekommenderade åtgärderna är rimliga med avseende på de volymer som produkten normalt hanteras i. Omfattande skyddsutrustning bör normalt inte rekommenderas för produkter som enbart levereras i små förpackningar    
Finns bruksanvisning eller annan form av användningsråd för produkten? Om så är fallet är den förenlig med informationen i avsnitt 8    
Åtgärder som krävs för att användaren ska uppfylla miljöskyddskraven i miljöbalken (se not 36) och annan lagstiftning anges    

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

För sammansatta produkter (beredningar) bör i första hand egenskaper för beredningen anges. I de fall dessa uppgifter saknas kan det ibland vara relevant att ange egenskaperna hos en eller flera av komponenterna i beredningen (tex ångtryck eller flampunkt). I sådana fall skall det tydligt framgå vad uppgiften gäller för.

För ämnen som kräver registrering enligt REACH-förordningen (se not 31) ska informationen i säkerhetsdatabladet överensstämma med de uppgifter som lämnas i registreringsunderlaget.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktens fysikaliska tillstånd (tex pulver, vätska, pasta, gas) anges    
Produktens färg anges (även ‘färglös’ är relevant information)    
Produktens lukt anges (även ‘luktlös’ är relevant information)    
pH-värde anges (inklusive vilken koncentration värdet avser)    
Kokpunkt/intervall anges    
Flampunkt anges (inklusive metod)    
Självantändningstemperatur anges    
Explosiva egenskaper anges    
Explosionsområde anges    
För pulverformiga material anges damm- explosionsdata    
Oxiderande egenskaper anges    
Andra relevanta uppgifter om brännbarhet, explosiva eller oxiderande egenskaper anges    
Sönderdelningstemperatur anges    
Löslighet i vatten anges    
Löslighet i organiska lösningsmedel anges    
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten anges    
Ångtryck anges    
Ångdensitet eller relativ ångdensitet (luft = 1) anges    
Avdunstningshastighet anges    
Densitet anges    
Viskositet anges (särskilt viktigt om petroleum- produkter ingår)    
Andra egenskaper av betydelse för säker hantering av produkten anges, tex smältpunkt/-intervall, konduktivitet    

10. Stabilitet och reaktivitet

Här anges hur stabil produkten är samt eventuella omständigheter där farliga reaktioner kan uppstå under användning eller om produkten kommer ut i miljön.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Uppgift om förhållanden som kan påverka produktens stabilitet anges (t ex temperatur, ljus, fuktighet, tryck, stötar eller liknande) om det finns risk för att farliga reaktioner eller farliga ämnen kan uppstå    
Uppgift anges om material eller ämnen som inte bör komma i kontakt med produkten om det finns risk för att farliga reaktioner eller farliga ämnen kan uppstå    
Farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter som kan förutses vid brand, upphettning, reaktion med luft eller reaktion med vatten anges    
Behov och/eller innehåll av stabilisatorer anges om detta är av betydelse vid lagring, dvs om faror kan uppstå pga dålig stabilisering av produkten    
Risk för värmealstrande (exoterm) reaktion anges    
Om säkerhetsaspekterna påverkas av att produktens fysikaliska tillstånd ändras så anges detta    

11. Toxikologisk information

Här anges såväl resultat från djurförsök som observationer på människa. Det bör klart framgå om informationen härrör från observationer på djur eller människa. Produktens möjliga effekter på hälsan ska beskrivas i klartext. Resultat från undersökningar ges som siffervärden (med hänvisning till använd testmetod) men de bör också åtföljas av en beskrivning av hur de tolkas.

Om undersökningsdata för en beredning saknas bedöms dess farliga egenskaper utifrån de ingående ämnenas. Vissa egenskaper (möjlighet att orsaka cancer, mutationer och reproduktionsstörningar) ska alltid bedömas med utgångspunkt från de enskilda ämnena.

Om undersökningsdata saknas kan i begränsad omfattning en bedömning göras baserad på kemiskt närbesläktade produkter och kemisk/fysikaliska data.

Om bedömningen görs utifrån data på andra produkter ska detta tydligt framgå.

Både direkta (akuta) och fördröjda effekter ska beskrivas. Om det finns risk för långsiktiga effekter genom upprepad inandning av låga halter eller upprepad förtäring av små mängder i samband med måltider eller rökning ska även detta anges.

Om det enligt REACH-förordningen (se not 31) krävs registrering och/eller kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt överensstämma med och sammanfatta den information som lämnas i registreringsunderlaget och kemikaliesäkerhetsrapporten.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Effekter vid exponering genom inandning anges    
Effekter vid exponering genom förtäring anges    
Lokala effekter vid kontakt med hud anges    
Om ångor eller vätska kan tas upp genom huden och orsaka systemeffekter anges detta    
Lokala effekter vid kontakt med ögon anges    
Produktens förmåga att framkalla allergi eller annan överkänslighet anges. Om produkten innehåller ett eller flera ämnen med kända allergiframkallande egenskaper bör detta anges, helst med ämnesnamn eller t ex uppgift om att ämnet är en formaldehydavgivare    
Produktens förmåga att framkalla cancer, mutationer samt fosterskador och andra reproduktionsstörningar anges. Om produkten innehåller ett eller flera ämnen med någon eller några av dessa egenskaper bör detta anges    
Om det finns fara för allvarliga långsiktiga effekter anges även de första symtomen på exponering så att påverkan från produkten kan upptäckas tidigt    
Uppgifter av betydelse rörande toxikokinetik, metabolism eller distribution i människokroppen anges    

12. Ekologisk information

För en beredning bedöms produktens farliga egenskaper utifrån de ingående ämnenas. Om undersökningsdata saknas kan i begränsad omfattning en bedömning göras baserad på kemiskt närbesläktade produkter och kemisk/fysikaliska data. Om bedömningen görs utifrån data på andra produkter ska detta tydligt framgå.

Produktens möjliga effekter på miljön ska beskrivas i klartext. Resultat från undersökningar ges som siffervärden (med hänvisning till använd testmetod) men de bör också åtföljas av en beskrivning av hur de tolkas. För beredningar bör en sammanfattande bedömning av varje ingående ämne ges.

Egenskaper som kan vara av betydelse för hur produkten uppträder i miljön anges med hänsyn till produktens natur och sannolika användning. Sådana egenskaper kan vara kemiskfysikaliska data som inte nämns under punkt 9, tex ytspänning eller adsorptions-/ desorptionsegenskaper.

Information av betydelse för miljön ska även ges under andra punkter, i synnerhet anvisningar för kontrollerade utsläpp, åtgärder vid okontrollerade utsläpp, transport och avfallshantering i avsnitten 6, 7, 13, 14 och 15. Om det enligt REACH-förordningen (se not 31) krävs registrering och/eller kemikalie- säkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt överensstämma med och sammanfatta den information som lämnas i registreringsunderlaget och kemikaliesäkerhetsrapporten.

Uppgift Kontroll Kommentarer
Uppgift om ingående ämnens giftighet för vattenlevande organismer anges. Både direkta (akuta) och fördröjda effekter anges    
Om uppgifter om giftighet för marklevande organismer, insekter eller fåglar finns så anges dessa    
Uppmätt eller uppskattad giftighet för mikroorganismer och kända eller förväntade effekter på aktivt slam i reningsverk anges    
Om det är känt att produkten har hämmande effekter på nitrifikationsprocessen i reningsverk anges detta (gäller produkter som vid avsedd eller förutsägbar användning kan komma ut i avlopp)    
Känd eller förväntad rörlighet och fördelning i miljön anges, baserad på vattenlöslighet, ytspänning, adsorptionsegenskaper m m. Om något ämne har potential att spridas till grundvatten eller långt ifrån utsläppskällan så anges detta.    
Uppgift om ingående ämnens nedbrytbarhet i miljön anges, både biologisk nedbrytning och nedbrytning genom andra processer, tex oxidation eller hydrolys. Nedbrytbarhet i miljön bör om möjligt uttryckas i halveringstid, d.v.s. den tid det tar innan hälften av ämnet har brutits ned    
Uppgift om nedbrytbarhet i avloppsreningsverk anges    
Uppgift om ingående ämnens potential för bioackumulering anges, baserad på tester eller molekylstruktur, löslighetsegenskaper eller liknande. Om fördelningskoefficient mellan n-oktanol och vatten (Kow) och/eller biokon- centrationsfaktor (BCF) finns tillgängliga så anges dessa    
Om en kemikaliesäkerhetsrapport krävs så ska resultatet av den PBT-bedömning som lämnas i kemikaliesäkerhetsrapporten anges    
Andra kända effekter av betydelse för den yttre miljön anges, tex hormonstörande egenskaper, ozonnedbrytande egenskaper, potential att fotokemiskt bilda marknära ozon eller direkt bidra till växthuseffekt eller försurning    
För ämnen och beredningar som är bedömda som ej miljöfarliga framgår om bedömningen är gjord i brist på data eller om data finns som antyder att ämnet/produkten ej ska klassificeras som miljöfarlig    

13. Avfallshantering

Uppgift Kontroll Kommentarer
Lämplig metod att omhänderta produktrester och avfall från förutsedd användning anges    
Lämpliga medel och metoder för att neutralisera eller inaktivera produktrester anges    
Lämplig metod att omhänderta produktens för- packning anges    
För förpackning som kan materialåtervinnas anges tömningsanvisning (se not 10)    
För förpackning som ingår i Förpack- ningsinsamlingen anges sorteringsanvisning enligt Förpackningsinsamlingens rekommendationer (se not 11)    
Särskilda hälso-, miljö- och säkerhetsrisker som kan uppkomma i samband med avfallshantering anges, tex risk för självantändning i kombination med vissa ämnen    
Olämpliga sätt att handskas med produktavfall eller förorenade förpackningar anges    
Avfallskod (se not 12) (EWC-kod) anges om produktens användningsområde är sådant att avfallets art kan förutses    
Uppgift finns huruvida avfall som uppkommer vid produktens avsedda användning eller annan användning som kan förutses utgör farligt avfall (se not 13)    
Uppgift finns huruvida rester av oanvänd produkt utgör farligt avfall (se not 13)    
Om en kemikaliesäkerhetsrapport krävs så ska avfallshanterings-åtgärderna överensstämma med de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet    
Hänvisning till gällande bestämmelser om farligt avfall finns (se not 13)    

14. Transportinformation

Uppgift Kontroll Kommentarer
UN-nummer (se not 14) anges    
Klass anges    
Transportbenämning (proper shipping name) anges    
Om transportbenämningen är en N.O.S- eller gruppbenämning anges även godsets tekniska benämning    
Förpackningsgrupp anges    
Uppgift finns om produkten klassificeras som vattenförorenande ämne (Marine Pollutant) eller inte    
Om särskilda åtgärder krävs enligt reglerna för sjötransport (IMDG) (se not 15), vägtransport (ADR‑S) (se not 16), järnvägstransport (RID-S) (se not 17) eller för flygtransport (ICAO/IATA) (se not 18 och 19) så anges detta    
Annan information eller speciella försiktighetsåtgärder som kan behövas vid transport av produkten anges    
För produkter som bedömts men ej uppfyller kriterierna anges ‘Ej farligt gods’ eller liknande    

15. Gällande föreskrifter

Uppgift Kontroll Kommentarer
Om en kemikaliesäkerhetsrapport har utarbetats för ämnet eller ett ämne i beredningen så anges detta    
Farosymbol eller farokod med farobeteckning (tex Xn; hälsoskadlig) anges och överensstämmer med produktmärkningen (se not 6)    
Risk- och skyddsfraser anges och överens- stämmer med produktmärkningen (se not 6)    
Ämnesnamn på de ämnen som nämns på etiketten anges    
Ytterligare bestämmelser om märkning enligt Bilaga 4 i KIFS 2005:7 (se not 6) anges. (Gäller bl.a. blyinnehållande färger, cyanoakrylatlimmer samt produkter som innehåller isocyanater eller epoxi)    
Begränsningar och restriktioner rörande produkten eller dess användning anges (exempelvis sådana som nämns i KemI:s begränsningsdatabas (se not 21))    
Om produkten kräver tillstånd för överlåtelse eller hantering enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (se not 37)anges detta    
Om ämnet eller ett ämne som ingår i beredningen omfattas av tillståndskrav enligt REACH-förordningen (se not 31) så anges detta    
Om produkten innehåller ämnen som står på Arbetsmiljöverkets A- eller B-lista (se not 9) och därför kräver särskilda tillstånd anges detta    
Om produkten kan beröras av lagstiftningen om produkter med dubbla användningsområden (se not 22, 23, 24, 25) (strategiska vapen) anges detta    
Om produkten kan beröras av föreskrifterna om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika (se not 26, 27, 32, 33, 34, 35) anges detta    
Om produkten är ett bekämpningsmedel anges klass och eventuella restriktioner    
Om produkten är en brandfarlig vätska enligt Räddningsverkets föreskrifter (se not 28) så anges vilken klass den hör till    
Hänvisning till annan lagstiftning (se not 29) (t ex Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter) ges om relevant    

16. Annan information

Uppgift Kontroll Kommentarer
R-fraser som anges med fraskoder i avsnitt 3 skrivs ut i klartext här    
Rekommendationer om utbildning och träning för de som ska hantera produkten anges    
Leverantörens rekommenderade begränsningar i användningen eller information om olämpliga användningsområden anges    
Referenser till ytterligare information och/eller tekniska kontakter kan anges    
Referenser till viktiga dokument som använts som underlag vid sammanställningen av säkerhetsdatabladet kan anges    
Vid revision/omarbetning av tidigare säkerhetsdatablad anges var ändringar gjorts och vilken information som ändrats (såvida detta inte markerats i direkt anslutning till ändringarna eller informationen lämnas på annat sätt, tex i ett följebrev)    
Om Plast- & Kemiföretagens skyddsblad och/eller miljöskyddsblad (se not 30) finns utfärdat för produkten eller något/några av de ingående ämnena kan detta anges    

Noter, Referenser

1 Ansvar & Omsorg – Konsten att aldrig vara nöjd. Plast- & Kemiföretagen, Stockholm
2 Säkerhetsdatabladsguide, Sveriges Färgfabrikanters Förening (SVEFF), Stockholm
3 Sveriges Limleverantörers Förening, Stockholm
4 Branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad, Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), Stockholm
5 KIFS 1998:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (omtryckt enligt KIFS 2007:3, senast ändrad genom KIFS 2007:6)
6 KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (senast uppdaterad genom KIFS 2007:5)
7 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
8 ELINCS European List of Notified Chemical Substances
9 AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
10 Plastkretsens rekommendation för hantering av plastförpackningar som innehållit märkningspliktiga kemiska produkter, Plastkretsen, Stockholm
11 Märk konsumentförpackningar med sorteringsanvisningar, Faktablad från
Förpackningsinsamlingen, Stockholm
12 SFS 2001:1063 Avfallsförordning, Bilaga 2 förteckning över avfall som hör till olika avfallskategorier
13 SFS 2001:1063 Avfallsförordning (senast ändrad genom SFS 2007:381)
14 Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, United Nations, New York and Geneva
15 International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), International Maritime Organisation (IMO), London
16 Accord Européen Relatif au Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses par Route/European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, i Sverige införd i: SRVFS 2006:7 Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt
gods på väg och i terräng (ADR-S), Statens Räddningsverk, Karlstad
17 Réglement Concernant le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses, i Sverige införd i SRVFS 2006:8 Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), Statens Räddningsverk, Karlstad
18 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, International Civil Aviation Organization, Montreal, Kanada
19 IATA Dangerous Goods Regulations, International Air Transport Association, Genève
20 KIFS 2005:5 Kemikalieinspektionens föreskrifter om EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan)
21 Begränsningsdatabasen, www.kemi.se, Kemikalieinspektionen, Solna
22 Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden
23 SFS 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd (senast ändrad genom SFS 2005:317)
24 SFS 2000:1217 Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Senast ändrad genom SFS 2001:507.
25 TFS 2000:26 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter om kontroll av kemiska prekursorer (utgångsämnen), 2-4 §§ (omtryck enligt TFS 2004:36)
26 SFS 1992:860 Lag om kontroll av narkotika (senast ändrad genom SFS 2005:471)SFS 1992:1554 Förordning om kontroll av narkotika (omtryck enligt SFS 1993:784, senast uppdaterad genom SFS 2007:157)
27 SFS 1992:1554 Förordning om kontroll av narkotika (omtryck enligt SFS 1993:784, senast uppdaterad genom SFS 2007:157)
28 SRVFS 2005:10 Statens räddningsverks föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor
29 Exempel:
AFS 1986:13 Oljor
AFS 1986:29 Sprutmålning (senast ändrad genom AFS 1992:4)
AFS 1992:17 Bly (senast ändrad genom AFS 2005:21)
AFS 2005:18 Härdplaster
AFS 2000:4 Kemiska Arbetsmiljörisker
AFS 2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (senast ändrad genom AFS 2005:22)
AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 1998:6 Bekämpningsmedel (senast ändrad genom AFS 2000:29)
SÄIFS 1997:9 Föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner och rörledningar m m för brandfarliga vätskor
SÄIFS 2000:2 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor (senast ändrad genom SÄIFS 2000:5)
30 Plast- & Kemiföretagens Skyddsblad och Miljöskyddsblad, Plast- & Kemiföretagen, Stockholm
31 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Omtryck med Rättelser i Europeiska unionens officiella tidning L 136 av den 29 maj 2007)
32 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer
33 SFS 1999:42 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor (senast ändrad genom SFS 2005:640)
34 SFS 1999:58 Förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor (senast ändrad genom SFS 2007:600)
35 FHIFS 2007:1 Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
36 SFS 1998:808 Miljöbalk
37 SFS 1998:941 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer

Författningar aktuella den 1 augusti 2007.

Källa: Plast- & Kemiföretagen

 

Lämna en kommentar