Hur förpackningar märks

Importörer som för in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige eller tillverkare i Sverige av sådana produkter, är skyldiga att informera om riskerna med produkten och hur den kan hanteras på ett säkert sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Information om produktens farlighet och hur den ska hanteras skall lämnas på förpackningen. Märkningen måste vara på svenska. Det är viktigt att texten är iögonfallande, tydlig och lättläst samt avskild från annan text, t.ex. genom att vara skriven i en väl markerad ruta som även innehåller farosymboler.

I märkningen ska finnas följande

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Symbol(er) och farobeteckning.

Exempel på symboler och farobeteckningar:

Mycket giftig / Giftig
  Extremt brandfarlig / Mycket brandfarlig

 

Riskfraser – talar om på vilket sätt produkten är farlig

Exempel på riskfraser:

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

Farligt vid inandning.

Mycket giftigt: Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Information och skyddsfraser – talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Exempel på skyddsfraser:

Får inte utsättas för värme.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Säkerhetsdatablad

De som är yrkesmässiga användare har också rätt att få ett säkerhets- datablad, läs mer om detta i eget avsnitt.

Exempel på produktmärkning


Hälsoskadlig

Medicinsk bensin

Benzinum medicinale ACL

 

Mycket
brandfarligt

Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hud- sprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten och åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Får inte tömmas i avloppsnätet. Sörj för god ventilation. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.


Läkemedelsbolaget
Medicingatan 11
Hälsostaden
011-11 12 13
EG-märkning
EG-nummer 233-456-2
300 ml

 

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar