Farliga kemiska ämnen

Många företagare kommer i kontakt med kemikalier. I de stora företagen finns oftast personer med god kunskap när det gäller användning och hantering av kemikalier och de kan dela med sig av sin kunskap till andra anställda. Däremot är kunskapen många gånger väldigt begränsad i det mindre företaget. För en småföretagare kan det vara väldigt svårt "att kunna allt" men när det gäller farliga kemiska ämnen kan det helt enkelt vara "livsviktigt" att veta vad det är man gör.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Farliga kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss. Både i arbetslivet och i det privata. I arbetslivet är det större risk att vi kommer i kontakt med farliga kemikalier som t.ex. används i tillverkningsprocessen, som rengörare. Farligheten kan ligga i att ämnet kan explodera om det utsätts för värme, kan fräta sönder hud och lungor, kan lätt antändas och skapa svårsläckta bränder, ge cancer vid långvarig exponering och så vidare.

Farligheten ligger också i de volymer som hanteras. En tankbil full av någon lättantändlig produkt kan orsaka betydligt mer skada än en ensam liter. Men ibland kan även små mängder ställa till stor skada. En liten gasflaska, t.ex. en gasolflaska, kan bli en mindre bomb om den utsätts för exempelvis en brand d.v.s. värme.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Men det kanske farligaste av allt är att inte veta vad det är man hanterar och hur farligt det är. Med kunskap, säkerhetsrutiner, skyddskläder med mera klaras det mesta.

Kemikalier behöver vi till det mesta och utan dessa hade vårt samhälle inte fungerat som det gör. Som tur är är inte alla kemikalier farliga och oftast inte i de små mängder som finns i produkter och varor som vi hanterar eller omger oss med. Men det finns ett stort bekymmer med kemikalier och det är att vi vet alldeles för lite om många av dem, hur de påverkar vår hälsa på sikt eller hur de påverkar miljön. Larmrapporter som kommer efter forskningsstudier är nog något som vi måste acceptera, men – utgå från försiktighetsprincipen och försök använd ”mildare” kemikalier om det är möjligt.

Hantering av kemikalier

Eftersom många av oss kommer i kontakt med kemikalier har vi valt att i detta avsnitt om farliga kemiska ämnen ta upp det som har med märkning och farosymboler att göra. Hur vi ska tolka texter och symboler. Hur systemet med märkning är utformat och vikten av att exempelvis studera en kemisk produkts, eller en kemisk blandnings, säkerhetsdatablad.

Några grundregler i arbetet med en säker
kemikaliehantering

Följande text och punkter har Kemikalieinspektionen ställt samman.

Här följer några grundregler som kan vara bra att ha med sig i arbetet med en säker kemikaliehantering:

 • Det gäller att hålla reda på vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Att ha en förteckning över ämnena, vilka mängder som används och vilka risker.
 • Det gäller också att samla information och sprida den vidare till de som behöver den. Aktuella säkerhetsdatablad är en förutsättning. Det kan dessutom behövas speciella instruktioner och utbildning för att hanteringen skall bli säker. För att förstå riskerna behöver man oftast göra en övergripande riskanalys.
 • Att förvara och använda kemikalierna på ett säkert sätt är ytterligare en grundsten i kemikaliearbetet. Det handlar den här ingången om.
 • I ett kontinuerligt riskminskningsarbete skall man ta ställning till om man verkligen behöver den aktuella kemikalien. Det kan i många fall finnas ett annat ämne som är mindre farligt för hälsa och miljö, eller kanske en annan metod. Inköp av kemiska ämnen kräver därför särskilda rutiner.

Att tänka på vid förvaring, märkning, hantering och personlig hygien

Förvaring

 • Alla kemiska produkter skall förvaras och märkas enligt anvisningarna på säkerhetsdatabladet.
 • Kemikalier får inte förvaras tillsammans med brännbart material och gasflaskor.
 • Förvara inte syror och baser tillsammans.
 • Förvara inte starka syror och organiska ämnen tillsammans.
 • Förvara inte kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen.
 • Etrar och andra peroxidbildande ämnen skall förvaras mörkt och svalt i tättslutande kärl.
 • Kemikalier skall förvaras med lock då de inte används.
 • Kylskåp och frysskåp för förvaring av kemikalier skall vara av sådan typ som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kemikalier och liknande får ej förvaras i kylskåp eller frysskåp som är avsett för förvaring av mat.
 • Öppna golvbrunnar får inte förekomma i kemikalieförråd. Om golvbrunn finns skall denna förses med skydd som förhindrar att läckage kan ske. Detta innebär exempelvis tättslutande lock, manuell öppnings- och stängningsfunktion på brunnen eller annan jämförbar anordning.
 • Utrustning för hantering och sanering av spill skall finnas förberedd och vara anpassad till de kemikalier som förvaras. Det är lämpligt att utrustningen placeras på utsidan av kemikalieförrådet.
 • Det är viktigt att brandklassningen av förvaringsskåp och förråd stämmer med de typer och mängder av kemikalier som förvaras där.
 • Brännbart material skall förvaras i brandsäkra skåp eller i separata utrymmen.

Märkning

 • Kemikalierna skall normalt förvaras i sina originalförpackningar. Behöver du mindre mängd av ett ämne skall den nya förpackningen vara lämplig för ändamålet. Märkningen skall ske i enlighet med originalförpackningen. Det skall alltid gå att förstå vilket ämne förpackningen innehåller och vilka risker som föreligger.

Hantering av kemikalier

 • Läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet och texten på förpackningen när du skall använda en produkt där du inte väl känner till riskerna. Kontakta miljösamordnaren om du känner dig osäker på hanteringen.
 • Använd personlig skyddsutrustning (ex handskar, ansiktsmask) där så krävs.
 • Överblivna kemikalier och farligt avfall skall hanteras enligt informationen i säkerhetsdatabladet.
 • Första Hjälpen utrustning skall finnas tillgänglig.
 • Arbetslokalerna skall städas regelbundet. Spill av kemikalier får inte förekomma på golven.

Personlig hygien

 • Rökning är förbjuden inom fabriksområdet utanför de speciella platserna för rökare. Är du rökare tänk på att tvätta händerna innan du tar i cigaretten. Kemiska ämnen kan annars överföras via hudkontakt och inandning.
 • Tvätta omedelbart kemikaliespill från huden. Läs i säkerhetsdatabladet eller fråga närmsta chef om du känner dig osäker på vad som skall göras.
 • I lokaler där kemikalier hanteras får matvaror varken förvaras eller förtäras.
 • Arbetskläderna skall hållas rena. Har du varit i kontakt med kemikalier så duscha innan du går hem.

Några regler om hantering av kemikalier

 • Enligt produktvalsprincipen ska man undvika sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga (Miljöbalken, 2 kap. 4 §)
 • Hälsofarliga eller brandfarliga kemiska produkter ska finnas förtecknade. (Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker).
 • Till varje hälso- eller brandfarlig kemisk produkt måste det finnas ett säkerhetsdatablad. Kemikalieinspektionens föreskrifter (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer, 4 kap, Varuinformationsblad/säkerhetsdatablad.
 • Riskerna med kemikalieanvändningen ska fortlöpande undersökas, bedömas och minimeras, enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Se även egenkontroll i Miljöbalken (26 kap. 19 §). Resultatet ska dokumenteras. Reglerna gäller för tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.

En liten summering ur miljöbalkens kapitel 14

Definitionen på begreppet kemisk produkt och bioteknisk
organism

Med kemisk produkt avses ett kemiskt ämne och beredningar av kemiska ämnen.

Med bioteknisk organism avses en sådan produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, eller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Med hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organism avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Lag (2000:119).

Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Miljö- och hälsoutredning

Den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt eller en bioteknisk organism skall se till att det finns en tillfredsställande utredning av vilka hälso- eller miljöskador som produkten eller organismen kan orsaka. Utredningen skall vara gjord i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Produktinformation och produktregister

Produkterna ska märkas så att de uppgifter som behövs till skydd för människors hälsa eller miljön framgår. Alternativt kan informationen framgå genom ett informationsblad istället för märkning på förpackningen.

De som yrkesmässigt hanterar, för in eller ur landet, kemisk produkt eller bioteknisk organism ska lämna uppgifter till Kemikalieinspektionen. Detta för att man ska kunna bedöma de hälso- eller miljörisker som är förknippade med produkten eller organismen.

Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i ett produktregister enligt de föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar.

Förhandsanmälan, tillstånd och godkännande

Om produkten är ny för Sverige, tillverkad i landet eller införd, ska en förhandsanmälan göras till berörd myndighet i vilken det ska redovisas hur farlig den är. Undersökningsresultat och andra uppgifter som krävs vid bedömningen av eventuell skadlighet skall bifogas.

Tillstånd vid

 1. import av särskilt farliga kemiska produkter och biotekniska organismer från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
 2. yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter och biotekniska organismer, och
 3. annan hantering av särskilt farliga kemiska produkter och biotekniska organismer.

Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får inte importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, släppas ut på marknaden eller användas utan att vara godkända.

Spridning av bekämpningsmedel

Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel skall spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Åtgärder skall vidtas för att motverka att medlet sprids utanför avsett spridningsområde.

Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får inte spridas från flyg. Inte heller får de spridas över skogsmark för att bekämpa lövsly. Dispens kan ges i enstaka fall.

Föreskrifter om bränslen

För att motverka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön får regeringen i fråga om bränslen meddela föreskrifter som gäller bränslets kvalitet och egenskaper, förbränning, handel, överlåtelse eller införsel till Sverige.

Regeringen får överlåta åt en myndighet eller kommun att meddela sådana föreskrifter.

Skyldighet att underrätta om skadliga verkningar

Den som tillverkar eller släpper ut en kemisk produkt eller bioteknisk organism på marknaden skall omedelbart underrätta berörd myndighet om det kommer fram nya uppgifter om att den kemiska produkten eller bio- tekniska organismen eller resthalter av ett aktivt ämne i produkten eller organismen kan ha skadliga effekter på människors hälsa, grundvattnet eller miljön i övrigt.

Sådan upplysningsskyldighet gäller även för kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på tillstånd eller godkännande inte gäller, om nya uppgifter kommer fram att produkten eller organismen kan ha cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper som kan antas påverka klassificeringen eller märkningen av produkten eller organismen.

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar