Risk- och skyddsfraser

En kemisk produkts hälso- och miljörisker ska förmedlas genom märkning av produkten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Leverantören ska märka produkten med

  • symbol(er) och farobeteckning
  • riskfraser, som talar om på vilket sätt produkten är farlig
  • information och skyddsfraser, som talar om hur man skyddar hälsa och miljö

Nedan följer först en tabell över riskfraser och därefter en tabell med skyddsfraser.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Riskfraser

Utdrag ur Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Förteckningen finns även i Klassificerings-listan (KIFS 2005:5).

Fet stil avser brandfarliga och explosiva egenskaper

Enkla riskfraser
R 1 Explosivt i torrt tillstånd
R 2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändnings- orsak
R 3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändnings- orsak
R 4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar
R 5 Explosivt vid uppvärmning
R 6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft
R 7 Kan orsaka brand
R 8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand
R 9 Explosivt vid blandning med brännbart material
R 10 Brandfarligt
R 11 Mycket brandfarligt
R 12 Extremt brandfarligt
R 14 Reagerar häftigt med vatten
R 15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser
R 16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen
R 17 Självantänder i luft
R 18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång- luft- blandningar bildas
R 19 Kan bilda explosiva peroxider
R 20 Farligt vid inandning
R 21 Farligt vid hudkontakt
R 22 Farligt vid förtäring
R 23 Giftigt vid inandning
R 24 Giftigt vid hudkontakt
R 25 Giftigt vid förtäring
R 26 Mycket giftigt vid inandning
R 27 Mycket giftigt vid hudkontakt
R 28 Mycket giftigt vid förtäring
R 29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten
R 30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning
R 31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra
R 32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra
R 33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador
R 34 Frätande
R 35 Starkt frätande
R 36 Irriterar ögonen
R 37 Irriterar andningsorganen
R 38 Irriterar huden
R 39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador
R 40 Misstänks kunna ge cancer
R 41 Risk för allvarliga ögonskador
R 42 Kan ge allergi vid inandning
R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R 44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare
R 45 Kan ge cancer
R 46 Kan ge ärftliga genetiska skador
R 48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering
R 49 Kan ge cancer vid inandning
R 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R 51 Giftigt för vattenlevande organismer
R 52 Skadligt för vattenlevande organismer
R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R 54 Giftigt för växter
R 55 Giftigt för djur
R 56 Giftigt för marklevande organismer
R 57 Giftigt för bin
R 58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön
R 59 Farligt för ozonskiktet
R 60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R 61 Kan ge fosterskador
R 62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R 63 Möjlig risk för fosterskador
R 64 Kan skada spädbarn under amningsperioden
R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
R 68 Möjlig risk för bestående hälsoskador
   
Sammansatta riskfraser
R 14/15 Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas
R 15/29 Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten
R 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt
R 20/22 Farligt vid inandning och förtäring
R 20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R 21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring
R 23/24 Giftigt vid inandning och hudkontakt
R 23/25 Giftigt vid inandning och förtäring
R 23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R 24/25 Giftigt vid hudkontakt och förtäring
R 26/27 Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt
R 26/28 Mycket giftigt vid inandning och förtäring
R 26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R 27/28 Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring
R 36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen
R 36/38 Irriterar ögonen och huden
R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden
R 39/23 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning
R 39/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt
R 39/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring
R 39/23/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
R 39/23/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
R 39/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
R 39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring
R 39/26 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälso- skador vid inandning
R 39/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälso- skador vid hudkontakt
R 39/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälso- skador vid förtäring
R 39/26/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälso- skador vid inandning och hudkontakt
R 39/26/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälso- skador vid inandning och förtäring
R 39/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
R 39/26/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälso- skador vid inandning, hudkontakt och förtäring
R 42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R 48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R 48/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
R 48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
R 48/20/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt
R 48/20/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
R 48/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring
R 48/20/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
R 48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R 48/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
R 48/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
R 48/23/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt
R 48/23/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
R 48/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring
R 48/23/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
R 50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R 68/20 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning
R 68/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt
R 68/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring
R 68/20/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
R 68/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
R 68/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring
   

Skyddsfraser

Utdrag ur Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Förteckningen finns även i Klassificerings-listan (KIFS 2005:5).

Fet stil avser brandfarliga och explosiva egenskaper

Enkla skyddsfraser
S 1 Förvaras i låst utrymme
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S 3 Förvaras svalt
S 4 Förvaras avskilt från bostadsutrymmen
S 5 Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 6 Förvaras i … (inert gas som anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 7 Förpackningen förvaras väl tillsluten
S 8 Förpackningen förvaras torrt
S 9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats
S 12 Förpackningen får inte tillslutas lufttätt
S 13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder
S 14 Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 15 Får inte utsättas för värme
S 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden
S 17 Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen
S 18 Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt
S 20 Ät inte eller drick inte under hanteringen
S 21 Rök inte under hanteringen
S 22 Undvik inandning av damm
S 23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 24 Undvik kontakt med huden
S 25 Undvik kontakt med ögone
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 27 Tag genast av alla nedstänkta kläder
S 28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 29 Töm ej i avloppet
S 30 Häll aldrig vatten på eller i produkten
S 33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
S 35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt
S 36 Använd lämpliga skyddskläder
S 37 Använd lämpliga skyddshandskar
S 38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation
S 39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S 40 Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion
S 42 Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 43 Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, tillägg: Använd aldrig vatten)
S 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten
S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
S 47 Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … o C (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 48 Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 49 Förvaras endast i originalförpackningen
S 50 Blanda inte med … (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 51 Sörj för god ventilation
S 52 Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor
S 53 Undvik exponering – Begär specialinstruktioner före användning
S 56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall
S 57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening
S 59 Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning
S 60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall
S 61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad
S 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
S 63 Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila
S 64 Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)
   
Sammansatta skyddsfraser
S 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
S 3/7 Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt
S 3/9/14 Förvaras svalt på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 3/9/14/49 Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 3/9/49 Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats
S 3/14 Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 7/8 Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt
S 7/9 Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats
S 7/47 Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … 0 C (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 20/21 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen
S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen
S 27/28 Vi kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket… (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S 29/35 Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt
S 29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall
S 36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar
S 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S 36/39 Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S 47/49 Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger °C (anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
   

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar