Att köpa/sälja företag

Då någon/några ska börja bedriva en verksamhet är det inte ovanligt att man köper ett redan befintligt företag. Ett företag som vill växa kan göra det genom att köpa andra företag. Fördelen med att köpa ett befintligt företag är att det finns en historia som visar vad företaget åstadkommit.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En naturlig process är att vi åldras. Många mindre företag säljs därför av det skälet att ägaren vill dra sig tillbaka och bli ”pensionär”. Naturligtvis finns det även många andra skäl till varför ett företag säljs.

Ett stort problem vid ett köp/sälj-förfarande är att ”sätta rätt pris” på företaget, det vill säga värdera företaget.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Att köpa

Vid alla köp av befintliga företag gäller försiktighet och noggrann undersökning av företaget. Det finns i princip två sätt som man kan köpa företaget på. Det ena är att köpa företaget i sin helhet med förpliktelser och allt, det andra är att enbart köpa verksamheten (inkråmet) och föra över det till sitt eget bolag (eller starta ett nytt bolag som köper inkråmet).

Om ett aktiebolag köps gäller det att mycket noga undersöka företagets bokföring och alla förpliktelser företaget har. Det kan finnas skatteskulder, lämnade garantier, pensionsåtaganden och mycket, mycket mera. I ett sådant här fall gäller det att verkligen se till att tidigare ägare lämnar omfattande garantier på vad företaget har för förpliktelser. Det är annars lätt hänt att det dyker upp ”surdegar” i framtiden.

Vid köp av små servicenäringar, t.ex. restauranger och butiker, gäller det många gånger att undersöka varför ägaren vill sälja. Företaget visar kanske ett bra resultat men något har inträffat eller kommer att inträffa i omgivningen. En konkurrent etablerar sig, en ny vägsträckning ska dras om något år, fastighets- ägaren har andra planer o.s.v.

Det vanligaste är att enbart köpa verksamheten, inkråmet, av ett företag. En inkråmsöverlåtelse innebär att endast utrustning, maskiner, lager, order, kundregister, patent, varumärke, eventuellt personal mm överlåtes mot en ersättning till ett annat bolag (det som köper). Verksamheten fortsätter sedan som vanligt men med ett annat bolag som ägare till verksamheten.

Vid en inkråmsöverlåtelse finns det en del viktiga saker som måste kontrolleras. Viss utrustning, maskiner etc. kan vara leasade, belånade mm och därför kan det finnas äganderättsförbehåll eller återtagandeförbehåll. Säljaren kan också ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som säljs. Se därför till att säljarens bank godkänner överlåtelsen.

Att värdera

Att värdera ett företag rätt är naturligtvis mycket komplicerat och kräver oftast att köparen kan se 3 – 5 år in i framtiden. Naturligtvis kan ingen detta men det gäller att åtminstone försöka. Resultatet när det gäller köp av ”nya” IT-företag vet vi svaret på. Att köpa, investera, i en tillväxtbransch är att ta stora risker eftersom företagens historia är kort och som sagt, framtiden är inte lätt att förutsäga.

Två metoder som används vid företagsvärdering är kassaflödesvärdering och tillgångsvärdering.

Kassaflödesvärdering
Kassaflödesvärdering är den metod som är vanligast använd. Värdet på före- taget bedöms utifrån dess möjlighet att generera framtida positiva kassaflöden.

Företagets framtida kassaflöden räknas om till nutid, d.v.s. nuvärdesberäknas, och blir företagets totala värde. De närmaste åren räknas kassaflödet specifikt för varje år. Därefter görs en beräkning av den återstående totalen, det s k horisontvärdet, då företaget beräknas generera ett konstant kassaflöde varje år. Kassaflöden långt fram i tiden påverkar väldigt lite den totala värderingen genom att de nuvärdesberäknas.

Från detta värde dras företagets skulder och det som återstår är det egna kapitalet.

Då kassaflödet nuvärdesberäknas använd en diskonteringsränta. Den ska spegla det avkastningskrav som finns på företagets totala kapital.

Det svåra är naturligtvis att beräkna, uppskatta, företagets framtida kassaflöden och sätta en rimlig diskonteringsränta.

Tillgångsvärdering
Av olika anledningar kan ett företag visa negativt kassaflöde. Företaget kan befinna sig i en tillväxtfas, befinna sig i en lågkonjunktur etc. En metod är då att göra en tillgångsvärdering.

Vid tillgångsvärdering läggs värdet av företagets tillgångar ihop. Tillgångarna värderas vid beräkningen som om de skulle säljas var för sig.

Från summan av tillgångarnas värde dras företagets skulder. Det som återstår blir därefter det minimivärdet som företaget betingar.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar