Patent

Att äga och utnyttja ett patent kan i många fall vara en mycket lönande affär. Processen med ansökan kan, särskilt för en enskild "uppfinnare", vara ganska besvärligt då det gäller att utforma allt korrekt för att patentskyddet ska få en riktig omfattning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Informationen nedan är en kort sammanfattning där huvudkällan är PRV, Patent- och Registreringsverket. Vi rekommenderar den som funderar på att ta patent att studera informationen inom området på PRV:s hemsida. Där finns blanketter m.m. att hämta hem.

Att ta patent på något

Patent är till för att skydda uppfinningar och tekniska lösningar. Innebörden med att skaffa sig ett patent är att innehavaren under 20 år har ensamrätt på att utnyttja uppfinningen i yrkesverksamhet.För patent som avser läkemedel och växtskyddsmedel kan patenttiden i vissa fall förlängas med fem år, så kallat tilläggsskydd.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Skulle någon utnyttja uppfinningen, det vill säga göra patentintrång, kan vederbörande stämmas inför domstol och dömas till skadestånd.

Patentet gäller i de länder där innehavaren tagit ut patent.

Vill du söka patent utanför Sverige finns tre olika vägar att gå:

 • Europeisk patentansökan
 • Internationell patentansökan
 • Utländsk, nationell eller regional ansökan

Vad är det som är patenterbart?

Patent är som tidigare nämnts till för att skydda uppfinningar och tekniska lösningar. Observera detta med tekniska lösningar. Det innebär att även metoder, användningar och systemkombinationer går att patentera. Det är idéns utformning och användning du skyddar genom patentet.

För att du ska kunna få patent måste uppfinningen uppfylla följande kriterier:

 1. kunna tillgodogöras industriellt
 2. vara ny
 3. ha uppfinningshöjd

Att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt innebär att den ska ha

 • Teknisk karaktär, d.v.s. påtaglig som ett föremål eller ett sätt att tillverka något på.
 • Teknisk effekt, d.v.s. uppfinningen ska ha en teknisk funktion och på ett tekniskt sätt lösa ett problem.
 • Vara reproducerbar, d.v.s. att varje gång du använder uppfinningen ska det tekniska resultatet vara samma.

Att vara ny innebär att uppfinningen inte får vara känd någon stans i världen innan du lämnat in din patentansökan.

Uppfinningshöjd innebär att det ska finnas en väsentlig skillnad mellan din uppfinning och de uppfinningar som är kända sedan tidigare.

Patent inom bioteknikområdet

Bioteknik används främst inom områdena medicin, livsmedelsproduktion och jordbruk. Bioteknik är detsamma som tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer.

Det som kan patenteras är produkter, metoder och användningar. Som exempel går det att ta ett protein, metoden att framställa eller analysera det och dess användning i t.ex. ett läkemedel. Proteiner, gener, mikroorganismer m.fl. som är produkter ur naturen kan bara patenteras om de har en specifik användning och är isolerade ur sin naturliga miljö.

Rättigheten till patentet är 20 år från den dag patentansökan inlämnades. För läkemedel som är godkända för försäljning kan man få beviljat ytterligare maxi- malt 5 år.

Nyttan med att äga ett patent

För de allra flesta är det naturligtvis den kommersiella nyttan som är det viktigaste. Genom att kunna ta patent och på så sätt ha möjlighet att via sin ensamrätt kunna få tillbaka investerade utvecklingspengar samt en förtjänst därutöver, är den sporre som driver den tekniska utvecklingen framåt. Utan möjlighet att åtminstone få tillbaka pengar för utvecklings- och investeringskostnader hade förmodligen utvecklingen stagnerat.

Patentinnehavaren, ”uppfinnaren”, behöver inte kommersialisera sin uppfinning själv utan kan sälja patentet till någon annan. Ett annat sätt är att genom en licens låta någon annan utnyttja uppfinningen mot ersättning.

Patentet ger innehavaren ett försprång på marknaden. Konkurrenter kanske tvingas använda kostsammare tekniker vilket ger patentägaren konkurrensfördelar. Att skaffa intressanta samarbetspartners, kanske i andra länder, kan vara lättare då företaget innehar ett attraktivt patent.

Vad ansökan ska innehålla

Använd gärna PRV:s färdigtryckta formulär så är du säker på att alla obligatoriska uppgifter kommer med.

 • Beskrivning. Den allmänna delen beskriver vilket problem som uppfinningen löser. Den speciella delen beskriver uppfinningen i detalj och hur den fungerar. Eventuell ritning bifogas om den behövs för att man ska förstå hur uppfinningen fungerar.
 • Patentkrav. Bestämmer patentskyddets omfattning där teknikens ståndpunkt redovisas och vad som kännetecknar det nya i uppfinningen.
 • Sammandrag. Ska kortfattat återge ansökningens tekniska innehåll.
 • Ritning. Enbart ritning utan förklarande text.
 • Ombud. Namnet på den som hjälper till att formulera patentansökan och har kontakt med PRV.
 • Begäran om ITS-granskning. Om PRV ska göra en ITS-granskning d.v.s. en ”International Type Search Report”.
 • Rabatt. Finns möjlighet till stora rabatter om man väljer att fortsätta med en europeisk eller internationell ansökan.

Hur ansökan behandlas

Efter det att ansökan kommit in till PRV sker följande behandling.

 • Formell prövning. Om ansökan är formellt riktig.
 • Teknisk prövning. Uppfinningen undersöks och patentingenjören ser om den är patenterbar.
 • Teknisk effekt. Uppfinningen ska ha en teknisk funktion och på ett tekniskt sätt lösa ett problem.
 • Reproducerbar. Varje gång uppfinningen användes ska det tekniska resultatet vara samma.
 • Nyhet. Uppfinningen inte får vara känd någon stans i världen innan den lämnats in.
 • Uppfinningshöjd. Det ska finnas en väsentlig skillnad mellan uppfinningen och de uppfinningar som är kända sedan tidigare.
 • Granskning och dokumentation. En granskning görs i databaser, böcker mm för att se att uppfinningen verkligen är ny.
 • Föreläggande. Om patentingenjören anser uppfinningen patenterbar startar en process som leder fram till ett patent. Om inte skrivs en rapport till den sökande, ett föreläggande.
 • Sökandens svar. Om den sökande inser att det inte går att få patent utifrån det föreläggande han fått har han eventuellt möjlighet att ändra på patentkraven alternativt tycker den sökande att visst finns det skillnader och påpekar dessa i sitt svar.
 • Slutföreläggande. Om patentingenjören tycker att uppfinningen är patenterbar skickas ett slutföreläggande till den sökande för att denne ska kunna kontrollera allt en sista gång.
 • Besked att patent kan meddelas. Meddelandeavgiften betalas in.
 • Information om patentmeddelande. PRV trycker en patentskrift. PRV meddelar att ansökan har bifallits och att beslutet kommer att kungöras i Svensk Patenttidning.
 • Avslag. Om PRV efter svar från den sökande på skickat föreläggande inte anser att uppfinningen är patenterbar avslås ansökan.
 • Ansökans offentlighet. Arton månader efter det att ansökan lämnats in blir den offentlig i sin helhet om den inte redan blivit det genom att patent har meddelats.

Att använda patentombud

För att göra en korrekt ansökan och få det skydd som man önskar kan det vara en bra idé att ta hjälp av ett patentombud. Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av de flesta patentingenjörer, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges patentbyråer. Svenska Uppfinnarföreningen kan också hjälpa enskilda uppfinnare genom sitt nätverk av regionala rådgivare.

Patentskydd i andra länder

Det patentskydd som ges av det svenska patentverket gäller bara i Sverige. Om produkten ska exporteras eller tillverkas i något annat land och man vill ha patentskydd krävs det att en patentansökan lämnas in även där. Genom att fler länder ansluter sig till de internationella patentkonventionerna blir det allt lättare att söka patent.

Här följer två möjligheter att förenkla när det gäller fler länder. Sverige är anslutet till båda konventionerna.

PCT; Patent Cooperation Treaty. Prövningen koncentreras till några få patentverk med goda resurser bl.a. det svenska. Den som söker behöver bara lämna in en ansökan som kallas internationell ansökan (PCT-ansökan). I ansökan talas det om vilka länder som ska omfattas. Prövningen sker sedan i två avgiftsbelagda steg. Steg 1 innebär nyhetsgranskning och steg 2 prövning av patenterbarheten. En rapport utfärdas för varje fas. Den som söker kan sedan använda rapporten och söka i de olika länder där man vill ha patentet. Den internationella nyhetsgranskningen (rapporten) som gjorts godtas i regel i de olika länderna vilket förenklar hela processen.

EPC; European Patent Convention. Detta är en överenskommelse med de flesta västeuropeiska länder. Patentet söks vid det europeiska patentverket EPO. Här prövas ansökningen och man kan få patentet beviljat i de medlemsländer som valts. Den bästa arbetsgången är att börja med PRV och låta dem göra en ITS-granskning d.v.s. en ”International Type Search Report”. Efter detta låter man PRV göra en PCT-rapport som sedan kan utnyttjas då man fullföljer med en EPC-ansökan.

Svensk patenttidning

Genom Svensk Patenttidning offentliggörs de kungörelser som PRV gör. Här går det bland annat att hitta inkomna och offentliga patentansökningar.

Läs mer

Det finns mycket bra information inom området patentskydd hos PRV. Här finns också möjlighet att ladda hem olika blanketter.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar