Personalliggare inom restaurang- och frisörsbranschen

Från 1 januari 2007 finns en lag för dem som bedriver verksamhet inom restaurang- och frisörbranschen som gäller att en speciell personalliggare skall föras. Denna lag är enbart riktad mot dessa båda branscher och berör inte annan verksamhet. Ni som bedriver annan verksamhet behöver inte läsa detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lagen, SFS 2006:575 upphörde att gälla 2012-01-01 och ingår nu som en del i den nya lagen Skatteförfarandelag SFS 2011:1244 som utfärdades den 1 december år 2011.

Personalliggare

Det allt handlar om är att all personal som arbetar på exempelvis restaurangen eller frisörsalongen, varje dag måste registrera sin närvaro och arbetstid i en särskild personalliggare. Görs inte detta ordentligt kan företaget drabbas av dryga böter. Personalliggaren kan beställas gratis från Skatteverket. Görs lättast via deras webbplats.

Vilka är det då som mer exakt omfattas av lagen?

Lagen säger att ALLA som bedriver verksamhet inom restaurang och hårvård berörs.

Med restaurang menas även

 • pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe
 • gatukök
 • kafé
 • personalmatsal
 • catering och centralkök

Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än vad som angetts ovan omfattas dock inte av lagen. Med andra ord där en ”mat- eller hårvårdsdel” bara utgör en mindre del av verksamheten. Som exempel kan tas en delikatessdisk i en livsmedelsbutik som även säljer sallader för avhämtning. Med huvudsaklig menas 75 procent av verksamheten, vilket normalt är detsamma som 75 procent av omsättningen.

Andra exempel där en personalliggare inte behöver föras är

 • Ett hotell med matsal och matsalens omsättning är mindre än 25 procent av den totala omsättningen.
 • Om du driver enskild verksamhet och om endast du, din make eller dina barn som är under 16 år är verksamma.
 • Om du driver ett fåmansföretag eller ett handelsbolag och om endast du, din make eller dina barn som är under 16 år är verksamma. OBS! Finns det dock någon annan verksam person i firman ska ALLA föras in i liggaren – även du som ägare och dina arbetande familjemedlemmar.
 • Om du har en frisörsalong och hyr ut stolar till andra som har egen F-skattsedel.

Vad är det som varje dag ska antecknas i personalliggaren?

Först – det är du som näringsidkare som är ansvarig för att allt görs rätt, även om du låter någon annan föra själva liggaren. Personalliggaren förs löpande.

Följande ska framgå

 • Ditt eller ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer.
 • Namn och personnummer på dem som arbetar den dagen.
 • Klockslag då arbetspassen börjar och slutar för var och en.

Eftersom personalliggaren förs löpande innebär det att du (den du delegerat ansvaret till eller om var och en själv skriver) ska skriva in när var och en börjar och slutar sitt arbetspass. Tiden ska antecknas i direkt anslutning till att arbetet påbörjas och avslutas.

Den verksamme (lagen kallar dem som arbetar så eftersom det kan vara du, dina anställda eller exempelvis en praktikant) kan få mer än en tid antecknad per dag ifall dagen består av mer än ett arbetspass. Med arbetspass menas en sammanhållen arbetstid inklusive tid för normala pauser och matraster.

OBS! Även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag ska skrivas in i liggaren. Oavlönad personal kan till exempel vara praktikanter eller släktingar som hjälper till gratis

Krav på personalliggaren

Det som antecknas i personalliggaren måste vara med beständig skrift, t.ex. med kulspetspenna. En personalliggare får även föras i en dator (PC) om den elektroniska liggaren är av samma beskaffenhet som ett bokföringsprogram d.v.s. alla händelser måste loggas så att det framgår när och av vem en ändring är gjord. Det går alltså inte att göra egna program i exempelvis Excel eller Access.

Personalliggaren ska sparas i två år efter utgången av beskattningsåret, vilket oftast är detsamma som inkomståret eller räkenskapsåret. Som exempel – anteckningar som förs i januari 2012 ska sparas till den 31 december 2014.

Kontroll

Det är Skatteverket som har kontrollansvaret. Följande gäller vid kontroll enligt Skatteverket:

 • Skatteverket får göra besök i verksamhetslokalen för att kontrollera att de som utför arbetsuppgifter där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöken. Om du inte själv är där måste det finnas någon annan som ansvarar för att visa upp personalliggaren.
   
 • Vid besöket får Skatteverket utföra identitetskontroll av verksamma personer. Det är Skatteverket som bedömer vilka som är verksamma. Du kan överklaga beslutet om du tycker att vi gjort en felbedömning.
   
 • Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört en personalliggare. De kan även ta ut en avgift om inte liggaren är ordentligt ifylld eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 10 000 kronor plus 2 000 kronor per person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.

Källa: Skatteverket.

Lämna en kommentar