Tillväxt

Ett företag kan växa på i princip två sätt. Antingen genom så kallad organisk tillväxt eller genom att köpa upp andra företag. En kombination av dessa två möjligheter är också vanligt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tillväxten sker genom introduktion av nya produkter och/eller tjänster samt utvecklande av tidigare produkter eller tjänster. Försäljning kan också etableras på nya marknader, till exempel genom export till andra länder.

Planera

Tillväxten kommer inte av sig själv. Det gäller att lägga upp en plan för hur tillväxten ska genomföras.

 • På vilket sätt ska företaget växa?
  – organiskt eller genom köp av andra företag
  – genom Joint Venture med andra företag
  – genom franchising
  – skaffa agenter i andra länder
 • Vilka strategier ska tillämpas?
 • På vilket sätt ska expansionen finansieras?
 • Vilka ekonomiska risker kan företaget acceptera i olika faser av tillväxten?
 • Ska nya marknader bearbetas eller är det den befintliga marknaden som ska utvecklas?

På samma sätt som företaget gör en affärsplan, marknadsplan etc. gäller det att genom en tillväxtplan strukturera företagets tankar om tillväxt och skapa en samsyn bland företagets medarbetare.

Ledarna

Ägaren/-na i det mindre företaget, ledningen i det större, måste vara de som tar initiativ till att det skapas tillväxt. För dessa ledningspersoner gäller det att ha insikt i vad det är som skapar tillväxten. Det är företagsledningen som tar initiativ och driver processen. Det är viktigt att föregå med gott exempel och vara en förebild för medarbetarna.

Tillväxtföretag ser till att ha en styrelse där ingående personer bidrar med både kunskap och sitt nätverk.

Snabbt växande företag är oftast öppna för ägarförändringar. Nya ägarkonstella- tioner kan tillföra ny och viktig kompetens, kapital med mera.

Ta hjälp av andra

I extremfallet är det den ensamma företagaren som försöker göra allting själv. På detta sätt skapas sällan någon tillväxt. För många gäller det att ha modet att släppa kontrollen över vissa bitar och låta några andra ta ansvaret för dessa. Med andra ord är det viktigt att sköta rekryteringen av nya medarbetare på ett bra sätt – kanske med hjälp av speciallister på området.

I växande företag saknas ofta speciallistkompetens inom vissa områden, företaget har inte hunnit bli så stort att alla nyckelpersoner finns anställda. Det gäller för företagsledningen att omge sig med rådgivare med kunskap om företaget och dess planer på tillväxt. Glöm ej sekretessavtal.

Se till att ingå i, eller bilda, nätverk som gynnar företaget i dess tillväxt.

Affärsidén

I ett tillväxtföretag måste affärsidén ständigt omprövas. Tillväxten i sig kan ställa krav på att affärsidén ändras. Andra faktorer som påverkar affärsidén är förändringar i omvärlden, nya kund- och konkurrentgrupper, trender, teknologisk utveckling med mera.

Kapital

Samtliga företag oavsett storlek har behov av resurser för att överhuvudtaget kunna bedriva en verksamhet. De resurser som företaget har att tillgå är normalt personal, råvaror och kapital. Behovet av resurser varierar beroende på företagets storlek, bransch och var i företagets livscykel det befinner sig.

För ett företag som är i en tillväxtfas ställs framför allt stora krav på en god likviditet.

Intern finansiering

Vid intern finansiering kommer pengarna från det betalningsöverskott som verksamheten inbringar. Betalningsöverskottet uppstår när inbetalningarna överstiger utbetalningarna, det kallas också för kassaflöde.

I lönsamma företag har man ofta ett större betalningsöverskott och kan kanske klara att finansiera kapitalbehovet med eget kassaflöde.

Extern finansiering

Vid extern finansiering tillförs kapital utifrån. Det vanligaste sättet är att låna pengar, antingen från bank eller från annat finansieringsinstitut, s.k. främmande kapital. Om företaget tar ett lån måste man betala ränta på pengarna och även betala tillbaka lånet genom amorteringar.

Extern finansiering kan också ske genom att ägarna skjuter till mer pengar, eget kapital. Det är vanligt när företaget ska ”öka tillväxttakten”. Om lönsamheten är dålig kan detta vara enda sättet för företaget att skaffa externt kapital.

Några goda råd

Följ följande råd då företaget ska växa. Kanske kan de ses som självklara men i mindre företag följs de sällan.

 • Ledarna ska ta initiativ, driva processen och föregå med gott exempel.
 • Använd en professionell styrelse som bidrar med både kunskap och nätverk.
 • Uppmuntra och stimulera medarbetarna.
 • Utveckla och vårda eller bilda nätverk.
 • Se till att goda rådgivare knyts till företaget. Glöm ej sekretessavtal.
 • Om nya delägare kan göra att företaget lyckas, var inte rädd för att ta in dessa.
 • Se till att ha ordentlig kontroll över företagets ekonomi och likviditet.
 • Ta risker – men med full kontroll.
 • Ompröva och utveckla affärsidén.
 • Utnyttja de möjligheter som finns för kapitalanskaffning på ett intelligent sätt.
 • Var inte rädd för att ta bra betalt för företagets produkter och/eller tjänster för att skapa ett ordentligt kassaflöde.

Lämna en kommentar