Frågor och svar om föranmälan vid export

Här kan du se vanliga frågor och svar om föranmälan vid export. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vem har ansvar för att föranmälan lämnas?

När varor förs ut från EU kommer föranmälan i de flesta fall att inkluderas i exportdeklarationen och då ligger ansvaret hos deklaranten (exportören). Ansvaret för att föranmälan kommer in till Tullverket kan överlåtas till annan part. En fullmakt ska finnas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I de fall det inte krävs någon exportdeklaration är transportören ansvarig för att skicka in en summarisk utförseldeklaration. Även i detta fall kan ansvaret överlåtas till annan part. En fullmakt ska finnas.

Vad händer om föranmälan inte lämnas?

Transporten stoppas i väntan på att föranmälan lämnas in och att riskanalys genomförs.

Kan en leverantör i ett land utanför EU lämna föranmälan?

Det finns inget krav på att vara etablerad i gemenskapen för att få lämna föranmälan, men för att få tillstånd till elektronisk uppgiftslämning krävs det att du är etablerad i gemenskapen. Om en leverantör i ett land utanför EU vill lämna föranmälan, kan denne anlita ett ombud som är etablerad i gemenskapen.

Kan man slå ihop olika föranmälningar till en föranmälan till exempel om varorna avgår med båt?

Transporten stoppas i väntan på att föranmälan lämnas in och att riskanalys genomförs.

Vilka länder ingår i säkerhetszonen?

Samtliga EU-länder samt Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon.
Det innebär att du kan utelämna uppgifter om föranmälan i exportdeklarationen i de fall du exporterar till Norge eller Schweiz. Det innebär också att du inte behöver lämna summarisk utförseldeklaration vid handel med dessa länder.

Vad händer om förhållandena ändras efter det att föranmälan lämnats, men innan varorna lämnat gemenskapen?

Föranmälan ska lämnas som en del av exportdeklarationen. I normalfallet är föranmälan därför ingen separat aktivitet eller ett separat dokument – det ingår i exportdeklarationen. Om en exportdeklaration lämnats till exporttullkontoret och förhållandena ändras därefter, men innan varorna lämnar gemenskapen, får deklaranten vända sig till exporttullkontoret och ”byta ut” den lämnade exportdeklarationen mot en ny sådan. Utgångsläget är att exporttullkontoret är det behöriga kontoret när uppgifterna behöver ändras. Detta innebär dock att en ny riskanalys behöver genomföras och innan varorna kan gå iväg behöver du invänta ett nytt meddelande från tullen.

En fråga angående det reducerade uppgiftslämnandet för AEO-certifikat säkerhet och skydd. En exportör är AEO-certifierad och anlitar ombud som är AEO-certifierad, men en transportör som inte är AEO. Ombudet kommer att lämna föranmälan. Får ombudet lämna färre uppgifter i föranmälan i detta fall?

Den som lämnar föranmälan samt den som denna aktör företräder ska vara AEO certifierad inom säkerhet och skydd, eller kombinationen tullförenklingar och säkerhet/skydd. För att transportören ska kunna fråntas ansvar för inlämnandet av föranmälan ska denne överlåta det ansvaret och skyldigheten till annan part genom en fullmakt. Om transportören i detta exempel har överlåtit ansvaret till ombudet eller exportören (som i sin tur överlåter detta till ombudet) så behöver inte transportören var certifierad. Men om denne ska göra föranmälan så behöver han vara certifierad för att kunna lämna föranmälan enligt det reducerade uppgiftslämnandet.

Hur fungerar det med containrar där AEO-certifierade aktörer har varor tillsammans med de som inte är AEO?

Tyvärr kan man inte fullt ut kunna utnyttja sin status som AEO om varorna blandas. Det mest gynnsamma kommer att vara att inte blanda varorna eller att alla aktörerna blir AEO.

Vilka AEO-certifikat behöver ett företag söka för att få lättnader så som uppgiftslämnandet, val av kontrollplats och meddelande att kontroll ska göras och så vidare?

För att få lämna reducerat antal uppgifter behövs certifikatet ”Säkerhet och skydd”. För att kunna få möjlighet till att bli underrättad om att en kontroll ska göras behövs certifikatet ”Säkerhet och Skydd”. För att få möjlighet att välja en alternativ kontrollplats, eller utsättas för färre antal kontroller, eller om man utsätts för en kontroll bli prioriterad, behövs något av följande certifikat: ”Tullförenklingar” eller ”Säkerhet och Skydd”. Förenklad tillståndshantering kräver certifikatet ”Tullförenklingar”. Har du kombinationen ”Tullförenklingar/Säkerhet och skydd” har du givetvis tillgång till alla de fördelar som ett AEO-certifierat företag kan få.

Får man något bevis från Tullverket att föranmälan har kommit fram?

Ett svarsmeddelande skickas till den som skickar in föranmälan. Om föranmälan mottagits kommer ett positivt meddelande som bekräftar detta och också anger vilket Master Reference Number (MRN) föranmälan fått. Om föranmälan inte mottagits kommer ett negativt svarsmeddelande med felkoder som pekar ut vilka fel som finns så att dessa kan rättas och föranmälan skickas igen..

Vilka uppgifter ska lämnas i föranmälan/summarisk utförseldeklaration?

Summarisk utförseldeklaration

Vad händer om man inte kan lämna en obligatorisk uppgift på grund av att gods lastas om innan varorna lämnar EU? Exempel på en sådan uppgift är containernummer.

Då får man använda det containernummer som finns när exportdeklarationen ska lämnas här i Sverige.

Hur definieras expressändningar?

En expressförsändelse är en enskild försändelse som fraktas med hjälp av en integrerad tjänst med påskyndad/tidsbestämd hämtning, transport, tullklarering och leverans av paket samtidigt som man följer sådana försändelser och håller kontroll över dem under hela leveransen (enligt Kommissionens förordning 2016/341 bilaga 9 – tillägg A, anmärkning 4.2). Definitionen är inte styrd till något speciellt transportsätt.

Vad gäller för flyttsaker?

Flyttsaker ska föranmälas precis som allt annat gods.

Vid vilka tillfällen behöver jag som privatperson lämna föranmälan?

Som privatperson behöver du inte lämna föranmälan på de varor som du medför i ditt personliga bagage. Resten ska föranmälas.

Vi är verksamma och lagrar våra varor i Jönköping. Vi skickar ofta vårt gods på export från Jönköping och ner genom EU med bil. Vilken tidsfrist gäller för exportdeklaration med föranmälanuppgifter?

Vad gäller tidsfristen måste ni uppfylla reglerna både för export och föranmälan. Reglerna för export säger att exportdeklarationen måste göras innan varorna lämnar er lagringsplats och går iväg på export. Reglerna för föranmälan säger i detta fall att tidsfristen för föranmälan är 1 timme innan avgång från utfartstullkontoret, eftersom varorna lämnar EU med bil. I och med att ni troligtvis har mer än 1 timmes bilfärd till utfartstullkontoret i annat EU-land uppfyller ni tidsfristen för föranmälan per automatik när ni skickar in er exportdeklaration innan varorna går iväg på export. Därmed behöver ni i detta fall inte tänka på tidsfristerna för föranmälan, utan det räcker att ni skickar in er exportdeklaration och inväntar exportmedgivandet (ZEM) innan varorna går iväg på export.

När vi har exportgods som går med feederbåt från Göteborgs hamn till Rotterdam, där lastas varorna om till annan båt som lämnar EU, vad är det för tidsfrist då?

Ni måste uppfylla reglerna för export och föranmälan vad gäller tidsfristen.
Reglerna för export säger att exportdeklarationen måste göras innan varorna lämnar er lagringsplats och går iväg på export. Reglerna för föranmälan säger att tidsfristen i detta fall är 24 timmar innan varorna lastas på det fartyg som ska lämna gemenskapen, dvs. innan varorna lastas på fartyget i Rotterdam. Det tar troligtvis mer än 24 timmar från det att varorna går iväg på export till dess att varorna lastas på det fartyg som lämnar EU i Rotterdam. Därmed uppfyller ni tidsfristerna för föranmälan och det räcker att ni skickar in exportdeklarationen och inväntar exportmedgivandet (ZEM) innan varorna går iväg på export.

Vad är ett enda transportavtal och varför ska vi använda den?

Ett enda transportavtal är en frakthandling på vilken varorna transporteras till annan ort inom EU där varan slutligen lämnar unionens tullområde. Frakthandlingen ska vara ställd till ort utanför EU.

Ett enda transportavtal är något ni kan använda för att göra er indirekta export direkt. Den direkta exporten avslutas då i Sverige (även om varorna går via annat EU-land och ut från EU). Reglerna om ett enda transportavtal hittar du i artiklarna 329.7-och 333.6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar