Den summariska processen

Den summariska processen är enkel, billig och förhållandevis snabb. Det är Kronofogdemyndigheten som handlägger ärendet. För företag är den summariska processen utmärkt att använda då kunder inte betalar det de köpt eller på andra sätt inte fullgör åtaganden enligt avtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hur den summariska processen fungerar

Processen startar med att den som vill ha betalt (eller få något återtaget eller något levererat) ansöker om betalningsföreläggande eller om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Det finns tre olika förfaranden som används:

 • Betalningsföreläggande
  Detta används då betalningskravet är pengar.
 • Vanlig handräckning
  Används då t.ex. någon inte levererat enligt avtal. Gäller både produkter och tjänster.
 • Särskild handräckning
  Används för att få tillbaka egendom eller annan rättighet som någon olovligen förfogar över t.ex. hyrda maskiner som inte lämnats tillbaka då hyrestiden är slut.

Ansökan ska innehålla de krav företaget har samt grunden till att Kronofogde- myndigheten ska bifalla det. Om ansökan gäller särskild handräckning måste även handlingar, skriftliga bevis, ingå som stödjer kravet.

Accepterar Kronofogden företagets ansökan händer följande:

 • Den som företaget riktar kravet mot får ett föreläggande att betala eller på annat sätt fullgöra sina skyldigheter.
 • Svaranden (den som kravet riktas mot) delges föreläggandet vilket innebär att han bevisligen tagit del av det.

Delgivningen kan ske på följande sätt:

 • Återsänt mottagningsbevis
 • Genom stämningsman
 • Via privat delgivningsföretag, så kallad buddelgivning
 • Via personal från Kronofogdemyndigheten
 • Särskild delgivning med aktiebolag
 • Särskild postdelgivning
 • Partsdelgivning

Nästa steg i processen är att den svarande har möjlighet att yttra sig om innehållet i föreläggandet (företagets yrkande om att t.ex. få betalt för en vara) och bestrida (motsätta sig det) inom en viss tid.

Om den svarande inte motsätter sig yrkandet fastställer Kronofogemyndig- heten sökandens yrkande i ett utslag. Skulle däremot den svarande motsätta sig yrkandet kan målet på företagets begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Kronofogdemyndigheten verkställer sedan utslaget. Handlar det om pengar görs en undersökning över den svarandes tillgångar och därefter en eventuell utmätning.

Den som är sökande kanske inte är nöjd med utslaget. Möjligheten finns att överklaga ärendet till Tingsrätten inom tre veckor.

Det finns också möjlighet för svaranden att ansöka om så kallad återvinning inom en månad från det att utslaget meddelats. Ärendet lämnas då över till Tingsrätten för fortsatt handläggning.

Läs mer om hur den summariska processen m.m. fungerar genom att besöka Kronofogdemyndighetens webbplats:

https://www.kronofogden.se

Läs mer om:

Processrätt
Civilprocessen i domstol
Skiljeförfarande

Lämna en kommentar