Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagens syfte är att ge konsumenten ett grundskydd gentemot näringsidkaren. Lagen är tvingande, det vill säga att du som näringsidkare inte får avtala sämre villkor för konsumenten än de som stipuleras i konsumenttjänstlagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Konsumenttjänstlagen gäller de avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Exempel på sådana tjänster är reparations- och underhållsarbeten, installationsarbeten mm. Lagen gäller under förut- sättning att den som utför tjänsten är näringsidkare och den som får tjänsten utförd är konsument. Observera att lagen också gäller i de fall en hantverkare utför tjänster på sin fritid.

I de fall en tjänst utförs av en näringsidkare till en annan näringsidkare gäller inte konsumenttjänstlagen, istället gäller lagen om avtalsvillkor och köplagen.

Konsumenttjänstlagen i korthet

Lagen gäller inte:

 • Vid behandling av personer eller levande djur. Till exempel hos frisör eller veterinär.
 • Vid tillverkning av saker
 • Vid försäljning av en sak. Till exempel en hushållsmaskin, och den monteras eller installeras av säljaren i samband med köpet.
 • Vid arbete som säljaren utför för att rätta till fel i en såld sak eller fastighet
 • Vid transportuppdrag. Till exempel möbelflyttning.
 • Vid fristående konsultuppdrag. Till exempel när en arkitekt gör en byggnadsritning.

Det sägs uttryckligt i lagen att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i jämförelse med denna lag är ogiltiga.

Konsumenttjänstlagens viktigaste regler

 • Tjänsten skal utföras fackmannamässigt. Näringsidkaren skall också ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne om det behövs. Om inget annat sägs i avtalet mellan näringsidkaren och konsumenten skall näringsidkaren stå för det material som behövs.
 • Näringsidkaren skall se till att det begärda arbetet eller den begärda tjänsten följer de lagar och förordningar som finns så att resultatet ur säkerhetssynpunkt är tillfredsställande.
 • Näringsidkaren är ansvarig för att tjänsten inte bryter mot produktsäkerhetslagens § 5:

  ”Näringsidkaren ska särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

  1. i strid mot sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

  2. i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen.”

Näringsidkaren är skyldig att avråda konsumenten om tjänsten eller arbetet blir så dyrt att det inte rimligen är lönsamt för konsumenten att få det utfört. Om konsumenten mot inrådan från näringsidkaren ändå vill ha arbetet utfört, är det lämpligt att detta tilläggsavtal görs skriftligt, för att förhindra senare meningsskiljaktigheter.

Vidare:

 • Om det efter det att näringsidkaren påbörjat arbetet visar sig att arbetet inte är lönsamt att utföra eller slutpriset kommer att bli högre än konsumenten rimligen kunnat räkna med, skall näringsidkaren underrätta konsumenten om detta och begära hans anvisningar.
 • Om konsumenten inte kan kontaktas skall näringsidkaren avbryta det påbörjade arbetet. Om det inte finns särskilda skäl att tro att kunden trots fördyringen vill ha arbetet eller tjänsten utförd kan dock arbetet fortsätta..
 • Om näringsidkaren fortsätter arbetet trots att det inte finns skäl att tro att konsumenten skulle velat det, behöver konsumenten inte betala mer än vad det skulle kostat om arbetet blivit avbeställt eller avbrutits.
 • Om det under arbetets gång kommer fram att det finns behov av tilläggsarbeten, skal konsumenten underrättas om detta. Näringsidkaren skall begära anvisningar av konsumenten.
 • Om konsumenten inte är anträffbar kan näringsidkaren utföra tilläggs- arbeten utan konsumentens anvisningar under förutsättning att priset är obetydligt eller lågt i förhållande till det avtalade eller att det finns särskilda skäl att tro att konsumenten vill få tilläggsarbetet utfört i samband med det avtalade arbetet.
 • Näringsidkaren är dessutom skyldig att utföra tilläggsarbetet om det inte kan skjutas upp utan att konsumenten lider skada.

När är arbetet eller tjänsten felaktig

Arbetet räknas som felaktigt om det inte är utför fackmannamässigt eller resultatet inte är vad konsumenten rimligen kan förvänta sig. Det är också felaktigt om utförandet bryter mot produktsäkerhetslagen eller marknads- föringslagen. Arbetet är även felaktigt om näringsidkaren inte tagit kontakt med konsumenten när han skulle gjort det enligt punkterna ovan. Om arbetet är felaktigt får konsumenten hålla inne med så stor del av betalningen som behövs för att ge säkerhet åt sina krav.

Reklamation
Konsumenten skall så fort som möjligt efter det att ett fel upptäckts underrätta näringsidkaren om detta. Görs det inom skälig (rimlig) tid, inom två månader efter det att konsumenten märkt felet, skall det alltid anses ha skett i rätt tid. Du får inte reklamera senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. (Anm. Före 1 april 2005 var reklamationstiden 2 år) Om arbetet utförts på mark eller på byggnad har konsumenten 10 år på sig att reklamera ett fel. Denna tidsgräns gäller också andra arbeten eller tjänster i de fall näringsidkaren varit ”grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder”.

Felet skall rättas till
Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren rättar till felet och detta skall ske inom rimlig tid från det att konsumenten gett näringsidkare tillfälle till det. Näringsidkaren eller någon som denne utsett skall avhjälpa felet utan kostnad för konsumenten. Detta gäller inte kostnader som konsumenten skulle haft även om arbetet vore felfritt.

Avdrag på priset
Om felet inte rättas till får konsumenten göra avdrag på priset. Detta avdrag skall motsvara den kostnad konsumenten haft för att få felet tillrättat.

Försening av arbetet

Det räknas som försening om näringsidkaren inte slutfört arbetet eller tjänsten inom den tid som har avtalats. Om ingen tid har avtalats räknas den tid som är rimlig med hänsyn till det arbete eller den tjänst det gäller. Det räknas också som dröjsmål om näringsidkaren inte påbörjat arbetet inom den tid som är överenskommen eller arbetet inte framskrider i den takt som avtalats.

Påföljder vid försening
Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen så mycket som fordras för att han eller hon skall ha en säkerhet för att arbetet blir slutfört. Konsumenten har också rätt att kräva att arbetet slutförs, om detta inte medför orimligt stora kostnader för näringsidkaren. Om förseningen har en avgörande betydelse för konsumenten har han rätt att häva avtalet för den del av arbetet som återstår. Om förseningen gjort att arbetet eller tjänsten inte längre har något värde för konsumenten, kan han eller hon häva hela avtalet.

Priset

I lagens paragraf 36 sägs att om priset inte är avtalat skall konsumenten betala vad som är skäligt med tanke på arbetets art och omfattning eller andra omständigheter.

Om konsumenten fått ett ungefärligt pris av näringsidkaren får detta pris inte överskridas med mer än högst 15 %, om inget annat avtalats.

Pristillägg
Näringsidkaren har rätt att begära pristillägg om

 • Han utfört tilläggsarbete i enlighet med denna lag (se ovan).
 • Om tjänsten har fördyrats på grund av konsumentens omständigheter och som näringsidkaren inte kunnat förutse.

Betalning
Om man inte avtala annat är konsumenten skyldig att betala när arbetet är klart eller tjänsten är slutförd och näringsidkaren önskar betalning. Om konsumenten begärt en specificerad räkning är han eller hon inte skyldig att betala förrän näringsidkaren lämnat över en sådan.

Avbeställning
Konsumenten kan i stort sett när som helst avbeställa arbetet eller tjänsten. Näringsidkaren har i detta fall rätt till ersättning för den del som redan är utförd, denna ersättning skall motsvara det pris som gällt om endast det utförda arbetet var avtalat.

Inställa arbetet

Om betalningen enligt avtalet skall ske helt eller delvis innan tjänsten är slutförd och konsumenten inte betalar i rätt tid, har näringsidkaren rätt att ställa in arbetet tills dess att han får betalt.

Näringsidkaren kan häva avtalet om konsumenten inte betalar i rätt tid eller inte medverkar som avtalat. Om näringsidkaren vill häva avtalet skall han dels påminna konsumenten om att betala, dels ge konsumenten skälig tid att göra detta. Näringsidkaren får också häva avtalet om det finns starka skäl att anta att konsumenten inte kommer att betala eller lämna sin medverkan enligt avtalet.

Summerat:

Krav som köparen kan ställa

Säljaren ska:

 • se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning
 • utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman
 • ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd
 • tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte har avtalat något annat
 • se till att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen
 • informera dig om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete
 • avråda dig från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras. Uppfylls inte detta krav har säljaren inte rätt till ersättning.

Fel i tjänsten

Tjänsten är felaktig om:

 • resultatet avviker från vad du har rätt att kräva av utförande och material, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd
 • säljaren inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsföreskrifter
 • tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat
 • tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen
 • säljaren inte har utfört tilläggsarbete som han eller hon är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada
 • resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnats av säljaren eller för säljarens räkning
 • säljaren genom garanti eller liknande svarar för resultatet av tjänsten och detta försämras under den utsatta tiden.

Säljaren är ansvarig för inlämnade varor och att de ska vara ändamålsenligt förpackade när de lämnas tillbaka till dig.

Reklamation

Är tjänsten felaktig kan köparen:

 • hålla inne betalningen, motsvarande ditt krav, som säkerhet
 • kräva att felet rättas till utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren
 • göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat
 • häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och säljaren borde ha insett detta, till exempel om tjänsten inte är färdig vid en avtalad tid och säljaren vet om att tiden är av stor betydelse.

Läs lagen i sin helhet Konsumenttjänstlagen (1985:716).

Källor: Konsumentverket och Konsumenttjänstlagen

Läs mer om:

Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Produktansvarslagen
Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Konsumentköplagen
Konsumentkreditlagen

Lämna en kommentar