Prisinformationslagen

Denna lag har till syfte att främja en god prisinformation till konsumenter. Lagen ger regler för hur priset på varor och tjänster skall anges, att det skall finnas jämförpriser på vissa livsmedel, att moms skall vara inkluderat i priset mm.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Prisinformationslag ( 2004:347 )

Syftet och ändamålet med Prisinformationslagen

Lagens ändamål är att främja en god prisinformation till konsumenter och gäller näringsidkare som marknadsför varor och tjänster till konsumenter.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Så här definieras produkt, pris och jämförpris:

  • Produkt: Vara, tjänst eller annan nyttighet, dock inte fast egendom och arbetstillfälle.
  • Pris: Det slutliga priset för en bestämd produkt eller en bestämd enhet av en produkt, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter.
  • Jämförpris: Det slutliga priset för en produkt per kilogram, liter, meter eller annat vanligen använt mått för produkten, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter.

Observera att definitionen Produkt även gäller för tjänster.

Lagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Inte heller andra produkter än varor som säljs vid ett auktionsliknande förfarande.

Viktigt. I paragraf 5 står följande : ”Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter, skall de bestämmelserna gälla i stället för bestämmelserna i denna lag.”

Konsumentverket ger ut föreskrifter om prisinformation. KOVFS 2005:4 inne- håller föreskrifter om prisinformation och gäller från 1 juli 2005.

Konsumentverkets författningssamling KOVFS 2005:4

KOVFS 2005:4 innehåller bestämmelser om skyldigheten att lämna pris- information och om beräkningsgrunderna för jämförpriser. Följande är citerat ur föreskrifter om prisinformation:

Allmänt om pris och jämförpris
2 § När en bestämd produkt bjuds ut i en försäljningslokal, i ett skyltfönster eller i omedelbar anslutning till säljstället skall priset och, i tillämpliga fall, jämförpriset anges i enlighet med 7 § prisinformationslagen (2004:347).
Prisinformationen skall lämnas
1. på varan eller dess förpackning, eller
2. på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i produktens
omedelbara närhet.

3 § Uppgifter om pris och jämförpris skall anges med en stil och storlek som är lätt att läsa. Prisinformationen skall anges med kommatecken eller kolon mellan kron- och öretal. Jämförpriset skall avrundas till två decimaler. Måtten- heten för jämförpriset skall skrivas ut. När jämförpriset anges på en hyllkants- etikett skall det anges mot gul bakgrund.

Särskilt för dagligvaror
4 § Om priset på dagligvaror som bjuds ut i en försäljningslokal endast anges enligt 2 § andra stycket 2, skall det finnas möjlighet för konsumenten att på ett enkelt sätt dels beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna före betalningen, dels kontrollera att det pris som tas ut i kassan stämmer överens
med prisinformationen vid varan.
Även för varor av varierande vikt som levereras färdigförpackade till butiken skall priset normalt anges på varan eller dess förpackning. Om varans vikt framgår av förpackningen och det finns möjlighet att på ett enkelt sätt i varans omedelbara närhet kontrollera det exakta priset för varan och att jämförpriset är korrekt angivet, får dock priset för sådana varor anges endast med jämförpris på en hyllkantsetikett eller skylt. För varor som säljs i lös vikt behöver endast jämförpriset anges.

Måttenheter för jämförpriser
5 § För jämförpriser på varor skall någon av följande måttenheter användas:
– kronor per kilogram eller ton (kr/kg, kr/ton),
– kronor per liter eller kubikmeter (kr/l, kr/m3),
– kronor per meter eller kilometer (kr/m, kr/km),
– kronor mer kvadratmeter (kr/m2),
– kronor per styck eller per 100 (kr/st, kr/100), eller
– kronor per rekommenderad användning (kr/dos, kr/tvätt, kr/disk etc.).

Beräkningsgrunder för jämförpris
6 § För följande varor bör angivna beräkningsgrunder användas:
1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras
styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda varan.
2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per
meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans
vikt.
3. För material som skall täcka en yta beräknas jämförpriset per kvadratmeter.
För tapeter av papperstyp anges priset per rulle och för färg per liter.
4. För varor med rekommenderad dosering beräknas jämförpriset per rekommenderad dos. I förekommande fall skall beräkningen ske enligt varans
normaldosering.
5. För varor som skall spädas med vatten beräknas jämförpriset per mängd
konsumtionsfärdig vara eller standardlösning.

Undantag från krav på jämförpris
7 § Skyldigheten att ange jämförpris gäller inte
– förpackningar som innehåller 50 gram eller mindre,
– förpackningar som innehåller 50 milliliter eller mindre,
– förpackningar som innehåller flera olika varor,
– förpackningar där försäljningspriset är detsamma som jämförpriset, eller
– varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper.

När måste näringsidkaren lämna prisinformation
(Fortsättning på Prisinformationslagen)

”6 § Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter.”

Detta innebär t.ex. att alla klädesplagg, skor etc. måste vara prismärkta. Varje sådant plagg, par skor, är ju bestämda.

”7 § Prisinformation för varor skall lämnas genom uppgift om varans pris och jämförpris.

För andra produkter än varor skall prisinformation lämnas genom uppgift om produktens pris. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att även jämförpris skall anges för sådana produkter.

Om priset för en produkt inte kan anges, skall näringsidkaren i stället lämna prisinformation genom att ange grunderna för hur priset bestäms.”

När det gäller tjänster som t.ex. en charterresa, ett restaurangbesök, ett bio- besök, en klippning hos frisör o.s.v. har kunden rätt att få prisinformation.

”8 § Jämförpris behöver inte anges om det på grund av produktens karaktär eller ändamål kan antas att en angivelse av jämförpris skulle sakna betydelse eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring.”

Om varans karaktär är sådan att det inte har någon betydelse med jämförpris t.ex. en båt, en bil, så räcker det med att tala om försäljningspriset.

”9 § Endast jämförpris behöver anges för en vara som inte är färdigförpackad och som mäts upp i kundens närvaro.”

Om lösviktsförsäljning förekommer t.ex. potatis, godis etc. så behövs bara priset anges per kg, per hg, eller liknande.

Hur prisinformationen skall lämnas

”10 § Prisinformationen skall vara korrekt och tydlig. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader, skall detta anges särskilt.

Prisinformationen skall lämnas skriftligen, om konsumenten inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

Prisinformationen skall lämnas på sådant sätt att det framgår klart för konsumenten vilken produkt informationen avser.”

Observera att priset skall inkludera moms och andra skatter. Om du som näringsidkare lägger på en avgift för t.ex. porto, hemkörning, montering etc. måste du ange detta särskilt. Kunden skall alltid veta vad den totala kostnaden blir.

Läs mer om:

Produktsäkerhetslagen
Produktansvarslagen
Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar