Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller köp av varor från en näringsidkare till en konsument. Lagen förutsätter också att avtalet berör löst gods. Lagen gäller även då säljaren inte är en näringsidkare men köpet förmedlas av en näringsidkare, så kallad kommission (uppdrag att sälja). Både näringsidkaren och säljaren svarar för säljarens skyldigheter vid en förmedlingsaffär. Konsumentköplagen gäller också när en vara beställs för tillverkning speciellt åt konsumenten. Konsumentköplagen är en tvingande lag. Detta innebär att det inte går att avtala fram sämre villkor för konsumenten än de som anges i lagen. Du kan emellertid som näringsidkare ge konsumenten bättre villkor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När lagen inte gäller:

 • Lagen gäller inte om avtalet innebär att näringsidkaren skall leverera en vara och utföra ett arbete eller en tjänst, om arbetet eller tjänsten utgör huvuddelen av förpliktelsen. Här gäller konsumenttjänstlagen.
 • Om avtalet innebär att konsumenten köper gas som levereras i ledning, under förutsättning att avtalet om gasleverans godkänts av konsument- verket.
 • Om konsumenten beställer en specialtillverkad vara och själv skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Även här gäller konsument- tjänstlagen
 • Vid handel med värdepapper. Här gäller Lagen om handel med finansiella instrument (1991:980).
 • Fastigheter och bostadsrätter berörs inte av konsumentköplagen. Här gäller jordabalken (1970:994).
 • Vid köp mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare. Köplagen gäller i dessa fall.
 • Vid köp av elkraft. Här gäller ”Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Sveriges Elleverantörer”

Varans överlämnande

Om avtalet inte säger annat skall varan överlämnas till köparen (konsumenten) på den plats där näringsidkaren har sitt försäljningsställe.

Ofta finns varan på säljarens lager och då kan överlämnandet ske i direkt samband med köpet. Om näringsidkaren inte har varan på sitt lager och kan lämna den till konsumenten direkt vid köpet, skall den överlämnas vid den tidpunkt som sägs i avtalet. Skulle någon tidpunkt för överlämnandet inte finnas i avtalet, säger konsumentköplagen att varan skall överlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks.

Om köparen inte fått kredit, är näringsidkaren inte skyldig att lämna från sig varan innan han fått betalt.

Varan skall anses överlämnad när den kommit i köparens besittning.

Om man inte kommit överens om annat ska säljaren svara för de transportkostnader och eventuella andra kostnader som uppkommer före avlämnandet. Om dessa kostnader helt eller delvis beror på att köparen på något sätt har försenat överlämnandet, kan köparen bli ansvarig för dessa kostnader.

Ansvaret för varan övergår till konsumenten i och med att varan överlämnas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Avbeställning

Konsumenten ha rätt att avbeställa en vara innan den har överlämnats. Efter det att konsumenten meddelat säljaren att han eller hon inte längre vill stå fast vid köpet, har säljaren ingen rätt att hålla fast vid köpet eller kräva betalning för varan.

Vissa kostnader har näringsidkaren dock rätt att få ersättning för, nämligen:

 • De kostnader som uppstått innan överlämnandet, till exempel kredit- upplysningskostnader eller förvaringskostnader.
 • Om näringsidkaren haft speciella kostnader för avbeställningen, såsom frakter eller avmontering av eventuell extrautrustning på varan som konsumenten beställt.
 • De förluster näringsidkaren haft i övrigt på grund av att affären inte blivit av.

Säljaren måste kunna visa att han haft de förluster han begär ersättning för och denna ersättning måste vara skälig. Säljaren är också skyldig att försöka begränsa dessa kostnader så mycket som möjligt.

Ofta finns en kostnad för eventuell avbeställning angiven i ett standardavtal för branschen. Om konsumenten betalt handpeng är det vanligt att näringsidkaren behåller denna vid en avbeställning.

13 §Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan.
Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.
Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid, får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes.Lag (2014:11).

Verkningar av hävning och omleverans
43 §Om köpet hävs, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman.
I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller hon har tagit emot. Var och en får då hålla inne vad som tagits emot till dess att den andre ger ut vad som ska lämnas tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som han eller hon kan vara skyldig att betala.
Om säljaren ska företa omleverans, får köparen hålla inne vad han eller hon har tagit emot till dess att omleverans sker.Lag (2014:11).

Fel på varan

Vad är ett fel?
Grunden för att en vara skall anses vara felaktig är att den inte stämmer överens med vad näringsidkaren och konsumenten kommit överens om.

Varan ska vad avser till exempel mängd, kvalitet och förpackning stämma överens med vad som avtalats. Med varan ska också följa de anvisningar som behövs för att den ska kunna hanteras, skötas och förvaras på lämpligt sätt.

Varan skall, om inget annat avtalats:

 • Vara lämpad för de ändamål som varor av samma slag vanligen används till.
 • Vara lämpad för de ändamål som köparen avsett, om näringsidkaren måste ha insett detta ändamål.
 • Stämma överens med den beskrivning säljaren lämnat om varan och ha de egenskaper som säljaren demonstrerat genom prov eller modell.
 • Vara förpackad på lämpligt sätt om det är nödvändigt för att skydda eller bevara varan.

Varan är felaktig om:

 • Den inte följer punkterna ovan.
 • Om säljaren före köpet känt till eller bort känna till sådana egenskaper hos varan som med fog kunnat påverka kundens vilja att köpa varan, och inte upplyst kunden om detta.
 • Om varan på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig.
 • Om säljaren som ett led i affären tagit på sig att installera eller låta någon annan installera varan och installationen är brisfällig eller avviker från vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig.
 • Även en vara som sålts ”i befintligt skick” anses vara felaktig om den är i sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till pris eller andra omständigheter.
 • Varan är felaktig om den sålts i strid mot förbud enligt produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen. Varan är också felaktig om den sålts trots försäljningsförbud som meddelats genom annan författning eller av myndighet för att förhindra olycksfall eller ohälsa.
 • Om varan är så bristfällig att den medför fara för liv och hälsa.

Ett fel som visar sig inom 6 månader efter det att köparen övertagit varan skall anses ha funnits vid övertagandet, om näringsidkaren inte kan visa annat. Detta gäller om varan hanterats på ett normalt sätt.

För fel som visar sig senare än 6 månader efter köpet gäller att köparen skall kunna visa att felet fanns redan tidigare.

Konsumentens skydd mot säljarens borgenärer har från den 1:a juni 2002 skärpts. Detta innebär att en konsument som köpt en vara och lämnat kvar den på näringsidkarens säljställe, uppställningsplats, lager eller liknande endast behöver kunna visa ett giltigt avtal för att varan skall vara undantagen närings- idkarens eventuella konkursbo.

Reklamation

Meddelande om reklamation
För att kunna hävda att en vara är felaktig måste köparen meddela detta till näringsidkaren snarast eller inom högst 2 månader efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Reparation eller rättelse
Köparen måste ge näringsidkaren tillfälle att avhjälpa felet eller byta ut varan.
Säljaren kan också låta en annan näringsidkare avhjälpa felet för hans räkning.

Reklamationsrätten upphör
Om köparen inte reklamerat varan inom 3 år upphör hans eller hennes reklamationsrätt.

Lägg märke till att reklamationstid inte är detsamma som garantitid. Efter den ordinarie garantitidens utgång övergår det på konsumenten att visa eller göra sannolikt att felet fanns redan på leveransdagen.

Köparens rättigheter vid reklamation

Konsumenten har ett stort antal rättigheter vid en eventuell reklamation
Han/hon har rätt att välja på att få varan reparerad eller utbytt mot en motsvarande. Om konsumenten väljer att få en ny vara, måste näringsidkaren kunna visa att det medför oskäliga kostnader för honom eller henne att ge konsumenten en ny vara i stället för att reparera den felaktiga.

Konsumentens möjligheter när varan er felaktig är följande.

 • Konsumenten kan hålla inne betalningen.
 • Kräva av näringsidkaren att felet avhjälps.
 • Begära en felfri, ny vara av näringsidkaren.
 • Konsumenten kan begära att få ett prisavdrag.
 • Konsumenten kan begära ersättning för nödvändig reparation han eller hon har varit tvungen att göra på varan.
 • Köparen kan begära hävning av köpet och att få tillbaka pengarna.
 • Köparen kan begära skadestånd.

Ett förtydligande av en del punkter kan vara på sin plats.

Hålla inne hela eller delar av betalningen
Konsumenten får hålla inne så stor del av betalningen som fordras för att ge en säkerhet för de krav han kan ställa på grund av att varan är felaktig.

Kräva att felet repareras
Konsumenten kan ställa krav et att varan skall repareras. Näringsidkaren måste då reparera felet om han inte kan visa att en reparation i stället för en omleve- rans medför en oskälig kostnad för honom. Vid bedömning om oskälig kostnad tar man hänsyn till vilken betydelse felet har för varan, varans värde om den varit felfri och om säljaren genom omleverans får en väsentligt lägre kostnad.

Kräva omleverans (ny vara)
Köparen kan välja mellan omleverans eller att få varan levererad. På samma sätt som vid reparationskrav är det upp till näringsidkaren att, om han vill reparera varan i stället för att leverera en ny, visa att han drabbas av oskälig kostnad för att uppfylla konsumentens krav.

Näringsidkaren har rätt att på sin egen bekostnad utföra reparation eller om- leverans även om kunden kräver någon annan kompensation. Detta gäller om näringsidkaren vid reklamationstillfället erbjuder sig att göra detta inom skälig tid och om det inte medför kostnad eller ”väsentlig olägenhet” för konsumenten.

Konsumenten kan begära ett prisavdrag
Om en reparation eller omleverans inte kan komma i fråga eller inte kan ske inom rimlig tid eller utan större olägenhet för konsumenten, får han eller hon kräva ett prisavdrag som motsvarar felets värde. Konsumenten kan i detta fall också kräva att köpet hävs, om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. Dessutom har konsumenten rätt till ersättning för den kostnad han haft för att avhjälpa felet, om kostnaden för detta inte är orimligt hög eller täcks av ett prisavdrag.

Skadestånd
Grundtanken är att konsumenten har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider på grund av att varan är felaktig. Detta gäller även om säljaren i sin tur anlitat någon annan för att kunna genomföra affären.

Kan näringsidkaren visa att skadan beror på att han genom händelser utanför hans kontroll eller på vad han kunnat eller borde kunnat förutse, inte kunnat leverera en felfri vara, kan han bli fr från skadestånd.

Köparen har emellertid alltid rätt till skadestånd om varan inte uppfyller det som säljaren särskilt har lovat.

Konsumenten har också rätt till skadestånd för de skador som uppkommit på grund av den felaktiga varan. Detta gäller på egendom som är avsedd för ”enskilt ändamål” och tillhör köparen eller någon i hans hushåll.

Sexmånadersregeln

Sexmånadersregeln innebär att näringsidkaren är skyldig att ta ansvar för en felaktig vara om felet uppstått inom sex månader från överlämnandet av varan. Detta gäller såväl nya som begagnade varor, hänsyn måste dock tagas till om varan är ny eller begagnad.

Det är näringsidkaren som skall kunna visa att köpare har upplysts om de fel och brister som eventuellt finns på den begagnade varan. Det enklaste sättet att visa detta är att kända fel skrivs in i avtalet eller att något slags besiktnings- protokoll följer med varan vid köpet.

Efter 6 månader ligger bevisbördan på köparen om att felet var ursprungligt. Efter tre år upphör reklamationsrätten om inte säljaren lämnat en garanti som säger något annat (t.ex. kan rostskyddsgarantin för en bil sträcka sig längre än tre år)

Garanti är ett frivilligt åtagande från säljaren. Detta åtagande innebär att kunden inte behöver bevisa att felet fanns när varan levererades, så länge garantitiden gäller.

En garantireparation innebär inte att garantitiden på varan förlängs, däremot skall varan repareras på ett lämpligt och varaktigt sätt.

Självrisker får inte förekomma i garantier, eftersom detta strider mot konsu- mentköplagen.

Pris

Om ett pris inte bestämts i avtalet säger konsumentköplagen att ”köparen skall betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt”.

Avbeställning

Vid en eventuell avbeställning av varan har näringsidkaren ingen rätt att hålla fast vid affären. Näringsidkaren har däremot rätt att få ersättning för särskilda kostnader han haft för affären och de eventuella förluster som den tappade affären innebär för honom.

Näringsidkaren måste ha accepterat köparens anbud för att han ska kunna hävda ersättning för avbeställning.

Hela konsumentköplagen (1990:932).

Källor: Konsumentverket och Konsumentköplagen

Läs mer om:

Marknadsföringslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Produktansvarslagen
Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Konkurrenslagen
Köplagen
PuL, Personuppgiftslagen

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar