Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Därför är det bra att kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

Dina rättigheter om varan går sönder
Säljaren ska lämna tydlig information till dig om garantins innehåll, vad som krävs för att du ska kunna göra garantin gällande och att garantin inte påverkar dina rättigheter enligt lag. Informationen ska lämnas skriftligen till dig som köpare. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

  • att varan repareras
  • att du får en annan vara i stället
  • att du får avdrag på priset
  • att köpet går tillbaka

Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparations-kostnaderna.

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

Om du reklamerar en vara och butiken väljer att ge dig en ny likadan vara, gäller samma villkor för den nya varan som för den reklamerade varan. Det är den ursprungliga garantitiden som gäller även för den nya ersättningsvaran.

När garantin inte gäller
För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:

  • en olyckshändelse efter det att du har fått varan
  • vanvård
  • onormal användning
  • att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har givit garanti för säljarens räkning.

Konsumentköplagen gäller alltid
Utöver garanti så gäller konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Enligt konsumentköplagen är det säljaren som ska kunna visa att ett fel som upptäcks inom sex månader från köpet inte var ursprungligt. Undantag från regeln görs när det är oförenligt med felets eller varans art att tillämpa sexmånadersregeln.

Med ”felets art” menar man sådana fel som man inte rimligen kan hävda har funnits redan vid köpet, exempelvis fel som beror på olyckshändelser eller fel som du själv orsakat. ”Varans art” kan till exempel syfta på varor som inte håller i sex månader, som färskvaror eller slitna begagnade varor.

Källa: Konsumentverket 2011-12-05

 

Lämna en kommentar