Regler för betalningar

Lagregler om betalningar finns i lagen om betaltjänster. Av lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument framgår vem som har betalningsansvar för obehöriga uttag som sker om du exempelvis blir bestulen på ditt kontokort. Genom dessa lagar införlivades EU:s gemensamma regler om betaltjänster i Sverige. De började gälla den 1 augusti 2010.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Regler för betalningar

Här beskriver vi kortfattat några av bestämmelserna i lagstiftningen om betaltjänster.

Betaltjänster och betalkonton

Betaltjänstlagen omfattar alla konton, tjänster och produkter som är avsedda för betalningar. Betalkonton är konton där du kan göra uttag utan särskilda restriktioner och där du exempelvis får in din lön eller pension samt betalar räkningar. Exempel på andra tjänster och produkter som omfattas är kontokort och Internetbanken samt pinkod och kod-dosa för användning av sådana tjänster.

Hantering av betalningsinstrument

Kontokort, pinkoder och kod-dosor kallas för betalningsinstrument. Sådana är personliga och får inte lämnas till eller användas av någon annan. Du har ansvar för att personlig information inte ska komma i orätta händer. Det är viktigt att du hanterar och förvarar ditt kontokort, din pinkod och din kod-dosa för inloggning till Internetbanken lika omsorgsfullt som pengar och andra värdehandlingar. Du ska aldrig förvara kort, kod-dosa och pinkod tillsammans. I miljöer där stöldrisken är stor ska till exempel kort hållas under ständig uppsikt. I villkoren från din bank finns preciserade regler för vad som gäller för hanteringen av dina koder med mera.

Obehöriga uttag

Har någon gjort obehöriga uttag från ditt konto som en följd av att du inte har skyddat din personliga kod får du stå för en självrisk på högst 1 200 kr.

Har du genom så kallad grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du ska hantera din kod, dosa eller liknande får du stå för de obehöriga uttagen, men högst med 12 000 kr. Den begränsningen gäller dock inte om du har hanterat ditt betalningsinstrument på ett ”särskilt klandervärt” sätt, då får du själv stå för hela det uttagna beloppet. Exempel på vad som skulle kunna vara ett särskilt klandervärt sätt är om du lämnar ditt kontokort obevakat på en badstrand, i ett omklädningsrum eller i en garderob på en restaurang.

Reklamation till banken

Om du upptäcker att en obehörig transaktion har skett på ditt konto eller att en betalning har genomförts felaktigt ska du direkt och utan onödigt dröjsmål kontakta din bank. Den maximala tiden för att reklamera en felaktig eller obehörig transaktion är 13 månader räknat från den dag då pengarna drogs från ditt konto. Därefter förfaller din möjlighet att få ersättning.

Återbetalning av kort- och autogirobetalningar

I vissa fall har du rätt att begära återbetalning från din bank för betalningar som genomförs med autogiro och kort. Det gäller när det exakta beloppet inte varit känt för dig och beloppet blev större än vad du rimligen kunnat förvänta dig. Du måste begära återbetalning inom åtta veckor från den dag då betalningen gjordes.

Kontobesked

Banken ska kostnadsfritt tillhandahålla information om dina betalnings-transaktioner. Denna information har du även rätt att få en gång i månaden på papper utan avgift om du särskilt begär det.

Återbetalning av årsavgift

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Felaktiga uppgifter vid betalning

Om du inte har angett rätt uppgifter vid en betalning, till exempel lämnat ett felaktigt kontonummer eller ett felaktigt IBAN-nummer vid en utlandsbetalning, är banken inte ansvarig för detta. Banken har ingen skyldighet att se till att det kontonummer du uppgett överensstämmer med andra uppgifter om betalningsmottagaren, till exempel ett namn eller en adress, som du kan ha lämnat på betalningsordern. Hänvisar exempelvis ett IBAN-nummer till ett visst betalkonto, medan information som lämnas på betalningsordern indikerar att en annan person än kontohavaren är tilltänkt som mottagare, så anses betalningen korrekt utförd om pengar överförs till det aktuella betalkontot.

Kommer betalningen till fel mottagare ska dock banken hjälpa till med att försöka få tillbaka pengarna. För detta får banken ta ut en avgift, men bara om du har ett avtal med banken om betaltjänster och avgiften framgår av avtalet.

Tid för att genomföra en betalning

Huvudregeln är att en betalning ska ta högst en dag att genomföra, det vill säga att mottagaren ska ha tillgång till beloppet dagen efter att betalningsordern lämnats in. Det förutsätter att du lämnat in betalningsordern på en bankdag inom den tidpunkt som banken senast tar emot en order.

Kortavgifter

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar