Skada på bil

Brandförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilen skadas av brand, åsknedslag och explosion. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning om det inte är försäkrings-tagaren som är den verklige ägaren till bilen.

Glasförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilens vind-, sido- eller bakruta genombrutits, krossats eller spräckts. Försäkringen gäller dock inte om skadan uppkommit vid kollision eller dikeskörning.

Maskinskada: I villkoret finns både en ålders- och körsträckebegränsning, vanligen 8 år eller 10 000 mil. Om bilen är äldre eller har gått längre upphör försäkringen. Det räcker alltså om en av gränserna överskridits.

Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Såväl förare som passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, men också en cyklist eller gångtrafikant som blir påkörd. Om fordonet inte är trafikförsäkrat ersätts skadan av Trafikförsäkringsföreningen.

Rättsskyddsförsäkring, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Stöld: Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar