Skada på bil – stöld

Stöldförsäkringen gäller för

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Stöld

  • stöld
  • tillgrepp
  • försök till sådana brott
  • uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av dessa händelser

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte vid tillgrepp eller skadegörelse som utförts av person som tillhör samma hushåll som du. Inte heller gäller försäkringen om du lämnat över bilen till någon annan som försvinner med den.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att bilen ska vara låst med ratt- eller växelspakslås när du lämnar den. Om du brutit mot aktsamhetskravet gäller försäkringen med en högre självrisk.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 1 500 – 2 000 kr, Om bilen inte är låst med ratt- eller växelspakslås höjs självrisken kraftigt, ofta med 5 000 kr men den kan bli så hög som 25 % av skadekostnaden.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar