Skadestånd – försäkring

Har någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Har den som orsakat skadan en ansvarsförsäkring så kan det vara försäkringsbolaget som utreder om deras försäkringstagare är skadeståndsskyldig och om du har rätt till skadestånd. Försäkrings-bolaget kan också betala ut eventuell ersättning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I skadeståndslagen finns grundläggande regler om hur skadeståndsersättning beräknas. Tanken med skadeståndet är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.

Strikt skadeståndsansvar

Strikt skadeståndsansvar betyder att det i vissa fall inte krävs uppsåt eller vårdslöshet från den som orsakat skadan för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Till exempel har bilförare strikt ansvar för skador som de orsakar (oavsett om de har kört helt klanderfritt). Det är bland annat därför som trafikförsäkringen är obligatorisk. Även hundägare har ett strikt ansvar för skador som deras hund orsakar.

Exempel på när du kan vara berättigad till skadestånd:

  • Om du skadas i trafiken har du rätt till skadestånd,
  • vid halk- eller fallolyckor kan du ha rätt till skadestånd om den som ansvarar för sandning/halkbekämpning har varit vårdslös,
  • om du råkar du ut för ett överfall eller misshandel kan du ha rätt till skadestånd,
  • om du som patient blir skadad i sjukvården kan du ha rätt till skadestånd.

Du kan få ersättning från flera håll

Har du olycksfallsförsäkring så glöm inte att anmäla din skada även dit. Kostnader (till exempel medicin, vårdkostnader) ersätts bara en gång. Får du bestående men (invaliditet) kan du både få skadestånd och ersättning ur en olycksfallsförsäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar