Spärra kort

Har du förlorat ditt kontokort skall du snarast göra förlustanmälan till din bank.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Spärra kort

Betalningsansvar vid förlust av kort

I avtalet mellan kortinnehavaren och kortutgivaren (banken) finns villkor som anger när kortinnehavaren är betalningsskyldig för ett belopp som påförts kontot om ett kort har använts av någon obehörig person. Dessutom brukar avtalen innehålla bestämmelser om att kort och kod skall förvaras på ett betryggande sätt och ej tillsammans.

Konsumentkreditlagens 34 § begränsar kreditgivarens möjligheter att använda villkor som innebär att kontohavaren blir betalningsskyldig för belopp som påförts kontot om ett kort har använts av obehörig person. Kontohavaren är betalningsskyldig för obehörigt utnyttjande endast om denne, eller någon annan som får använda kontokortet, har

  • lämnat ifrån sig kortet till någon annan,
  • genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller
  • på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren.

Vid bedömningen av om kortinnehavaren varit grovt oaktsam bör man ta hänsyn till att kontokort i regel är avsedda att lättillgängligt kunna användas i olika sammanhang, ofta för att användas i stället för pengar även vid smärre inköp. Det krävs därför försvårande omständigheter för att oaktsamhet ska bedömas som grov. Har kortet t.ex. lämnats kvar i ficka, väska eller bil som inte stått under uppsikt, bedöms detta i regel som grov oaktsamhet.

Belopp som påförts kontot sedan kortutgivaren har mottagit en förlustanmälan är kontohavaren inte betalningsansvarig för. Efter förlustanmälan är kontohavaren alltså skyddad mot obehöriga uttag även om han lämnat ifrån sig kortet eller förlorat det genom grov oaktsamhet. Kontohavaren är emellertid betalningsansvarig även för uttag som gjorts även efter förlustanmälan om han gjort sig skyldig till svek.

Källa: Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar