Staket, plank och mur

Du kan behöva bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bygglov kan behövas för plank och murar

Inhägnader i form av staket, plank och murar är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara ett plank eller en mur. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida (en s.k. stödmur). Staket och grindar i normalt utförande omfattas dock inte av bygglovplikt.

Byggnadsnämnden ska utifrån plan- och bygglagen (PBL) och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning i varje enskilt fall av om åtgärden med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovpliktig åtgärd. I praxis brukar bygglovsplikten bedömas mera med hänsyn till murens eller plankets läge, utförande och beständighet än utifrån något bestämt höjdmått.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten är belägen utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse behöver du inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar