Utlandsregistrerade fonder – Utländska fonder

Svenska fondbolag kan välja att registrera vissa fonder i utlandet. Det är i regel fördelaktigare skatteregler för själva fonden – vilket även gynnar fondandelsägarna - som är motivet till detta. De förmånligare skattereglerna kan ge något högre avkastning men har ingenting med placeringsinriktningen att göra.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Utlandsregistrerade fonder

En Luxemburgregistrerad fond kan exempelvis vara en ”Sverigefond” som placerar i svenska aktier. För fondandelsägare i Sverige gäller samma skatteregler som om fonden var registrerad i Sverige. Fonder registrerade i exempelvis Luxemburg lämnar i regel inte utdelning. De behöver inte heller göra detta för att undvika dubbelbeskattning. Alla inkomster kan därmed sparas i fonden utan att andelsägaren behöver betala någon skatt. Först när man säljer andelar i dessa fonder inkomstbeskattas den eventuella vinsten.

Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.

Utländska fonder

Att placera i utländska fonder kan vara attraktivt för den som anser att det utbud av fonder som svenska fondbolag erbjuder är otillräckligt t.ex. vad gäller olika placeringsinriktningar och/eller risknivåer. För att spara i utländska fonder – d v s i ett icke-svenskt fondbolags fonder – krävs ofta en depå.

Vid köp och försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta tillkommer i regel en kostnad för valutaväxling. Vid utlandsplaceringar tillkommer även en valutarisk dvs. en risk att valutan i det land där placeringen görs utvecklas ofördelaktigt gentemot den svenska kronan. Köp och försäljning av fondandelar kan även ta längre tid än motsvarande köp och försäljning av andelar i svenska fondbolag.

Utländska fondbolag får marknadsföra sina fonder i Sverige efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd lämnas om företaget har tillstånd i hemlandet och det bedöms att verksamheten kommer att bedrivas i Sverige på ett sätt som är förenligt med svensk lagstiftning.

Förutom att ta del av den utländska fondens fondbestämmelser bör man inför ett placeringsbeslut även noga ta del av övriga villkor. Detta gäller framförallt hur köp och försäljning av andelar genomförs och till vilken kostnad.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Lämna en kommentar