Utmätning

Kronofogden kan göra utmätning på olika sätt. Det vanligaste är genom avdrag på lön, pension, sjukpenning eller annan inkomst (löneutmätning).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Utmätning

Kronofogden kan också göra utmätning i överskjutande skatt (skatteåterbäring) eller utmäta egendom som sedan säljs på auktion. Den skuldsatte får alltid behålla det som anses vara nödvändigt i ett normalt hem, så kallat beneficiegods.

Förbehållsbelopp

Vid löneutmätning beräknar Kronofogden hur mycket pengar hushållet behöver till sitt uppehälle (förbehållsbelopp). I förbehållsbeloppet ingår de verkliga kostnaderna för boende, arbetsresor, barntillsyn och kostnader för sjukvård samt ett schablonberäknat normalbelopp för uppehälle. I normalbeloppet ingår kostnader för mat, kläder, fritid, hygien, tidningar, telefon, tv-licens, elektricitet och gas, försäkringar och fackavgifter. Normalbeloppet räknas om varje år.

Pengar att röra sig med per månad

Normalbelopp år 2012 kr/månad
Ensamstående 4 665
Makar och jämställda 7 708
Barn t o m det år då barnet fyller sex år 2 475
Barn fr o m det år då barnet fyller sju år 2 849

Vid utmätning är det viktigt att ge Kronofogden fullständiga uppgifter. Uppge utgifter för sjukvård, barnomsorg, arbetsresor, underhåll med mera. Då kan de bättre ta hänsyn till dina speciella förhållanden. Kronofogden räknar fram förbehållsbeloppet och hur mycket som kan mätas ut av lönen. I ett hushåll med två vuxna som har inkomster, görs beräkning av hur mycket gäldenären ska betala av de gemensamma utgifterna. KFM kan ge anvisningar om beräkningen.

Att överklaga beslut

Beslut som fattas av Kronofogden kan överklagas hos domstol. Tiden för överklagande är i de flesta fall tre veckor efter beslutet. Kronofogden informerar om hur man överklagar. Behöver du veta mer om Kronofogdens verksamhet kan du vända dig dit. Kreditupplysning (förkortas KU) är en information om dina ekonomiska förhållanden, som kan hjälpa en kreditgivare eller hyresvärd att göra en ekonomisk bedömning. Alla personer i Sverige som är över 15 år finns i KU-register. Datainspektionen har tillsyn över kreditupplysningsföretag. Den som begär en kreditupplysning ska ha så kallat legitimt behov av den.

Varje gång ett KU-företag har lämnat ut uppgifter om en privatperson, ska denne få ett skriftligt meddelande om vilka uppgifter som har lämnats ut. Du har också rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter om dig som finns lagrade. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Skriv till kreditupplysnings-företaget och hänvisa till din rätt att enligt datalagen få ett registerutdrag. Uppge ditt personnummer, namn och adress. Om du tycker att en uppgift om dig i KU-registret är felaktig eller missvisande ska du kontakta KU-företaget och begära rättelse. Företaget ska då ”skyndsamt utreda frågan”. Om det visar sig att uppgiften är felaktig, ska företaget rätta den och underrätta alla som har fått den felaktiga uppgiften under de senaste tolv månaderna.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar