Anmälan om nyregistrering av aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Nyregistrering av aktiebolag

Anmälan

Anmälan om nyregistrering ska innehålla följande.

 • Det föreslagna företagsnamnet på aktiebolaget.
 • Fullständigt namn, personnummer och den kommun där stiftaren är skriven (nedan kallat hemvist).
 • Fullständigt namn, personnummer och postadress (skulle hemvistet avvika från postadress ska även hemvist anges), för följande personer: styrelsens ordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för denne samt huvudansvarig revisor, firmatecknare och i förekommande fall den särskilde delgivningsmottagaren.
 • Uppgift om organisationsnumret på det registrerade revisionsbolaget, om revisorn är ett revisionsbolag.
 • Uppgift om hur aktiebolagets firma ska tecknas.
 • Uppgift om bolagets aktiekapital och antal aktier.
 • Uppgift om det belopp som har betalats med pengar eller apportegendom.
 • En försäkran att stiftarna, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för denne samt huvudansvarig revisor och firma tecknare inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
 • I förekommande fall, en försäkran att den särskilde delgivnings- mottagaren inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
 • En försäkran att bolagets revisorer uppfyller behörighetskraven som föreskrivs i 9 kap. 10-13 § § ABL.
 • En försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.
 • En försäkran på heder och samvete att uppgifterna om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare samt uppgifterna om hur firman tecknas överensstämmer med de beslut som bolaget fattat.
 • Anmälan om nyregistrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. Anmälan ska vara i original.

Bilagor som alltid ska följa med anmälan
Dessa bilagor godtas i bestyrkt kopia eller avskrift om vi inte särskilt angett annat.

 • Stiftelseurkund, ett exemplar.
 • Bolagsordning, ett exemplar.
 • Bankintyg i original från bank, kreditmarknadsföretag eller kreditinstitut inom EES (översatt till svenska). Bankintyget ska ange vad som betalats in för aktierna (teckningskurs). Svenskt bankintyg ska vara undertecknat av två banktjänstemän. Bankintyget ska utfärdas på ett särskilt formulär. Det går inte att använda ett vanligt insättningskvitto. Bankintyg från EES i övrigt undertecknas enligt det aktuella landets lagstiftning.

Bilagor som ibland ska följa med anmälan

 • Bolagsordning, ett exemplar.
 • Protokoll eller annan handling behövs när t.ex. arbetstagarrepresentanter utses till styrelsen.
 • Tillstånd från Bolagsverket om bolagets funktionärer inte uppfyller de tidigare nämnda bosättningskraven.
 • Stiftelseurkunden ska vid apport innehålla en redogörelse för följande.
  • Det värde apportegendomen beräknas kunna upptas till i balansräkning och för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av detta värde.
  • Antalet aktier som ska lämnas för apportegendomen.
  • Vem som tillskjuter apportegendomen (namn, personnummer och hemvist).
  • Finns inte ett skriftligt apportavtal ska avtalets innebörd beskrivas i stiftelseurkunden.
 • Resultat- och balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren, om apportegendomen består av ett företag. Stiftelseurkunden ska i detta fall innehålla uppgifter om företagets resultat, för tiden efter senaste resultat- och balansräkning.
 • Skriftliga avtal om apport, om sådana finns, ska bifogas i ett original eller kopia.
 • Yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor om apportegendom.
 • Bestyrkt kopia av pass för funktionär som är bosatt utomlands (inte folkbokförd i Sverige).

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar