Årsredovisning och revisionsberättelse

Ett aktiebolag ska för varje räkenskapsår skicka sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket oavsett om bolaget har drivit verksamhet eller varit vilande. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är offentliga vilket skapar möjligheter till insyn. Vem som helst får ta del av dem.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande material från Bolagsverket.

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen ska upprättas senast fem månader efter räkenskapsårets utgång och därefter lämnas till revisorn. När revisorn är klar med sin granskning av räkenskaperna, ska ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hållas. Sådan stämma ska hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska skickas in till Bolagsverket senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har fast- ställts på bolagsstämman.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Nya regler

Från 1 januari 2007 gäller nya förenklade redovisningsregler för de räkenskapsår som inleds efter 2006-12-31. Information om de nya reglerna finns i informationsblad 289 tn. Information gällande räkenskapsår som inleds före 2006-12-31 finns i informationsblad 829 tg. Läs mer på www.bolagsverket.se.

Likvidation

Om ett aktiebolag inte har kommit in med årsredovisningen och revisions- berättelsen inom elva månader från räkenskapsårets slut kan Bolagsverket efter ett särskilt föreläggande, besluta att aktiebolaget ska gå i likvidation (s.k. tvångslikvidation).

Detta ska skickas in till Bolagsverket

  • Årsredovisning, som ska bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse samt i större bolag finansieringsanalys.
  • Revisionsberättelse.
  • Bolagsstämmoprotokoll, om stämman beslutat om vinstutdelning.
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för de flesta moderbolag, om bolaget ingår i en koncern.

Ange bolagets namn och organisationsnummer på alla dokument, gärna på varje sida.

Underskrifter

Årsredovisningen ska skrivas under av verkställande direktören och samtliga ledamöter. En ledamot kan inte vägra att skriva under räkenskapshandlingarna. Anser han att årsredovisningen inte är korrekt, ska han ändå skriva under årsredovisningen, men notera sina avvikande åsikter i en särskild bilaga.

Årsredovisningen ska förses med revisorspåteckning samt innehålla ett fastställelseintyg, som ska skrivas under av en styrelseledamot eller verkställande direktören.

Förseningsavgifter

För att undvika förseningsavgift, ska handlingarna vara fullständiga och korrekta och finnas hos Bolagsverket (inte skickas!) absolut senast den sjunde månadens sista dag efter räkenskapsårets utgång.

  • Redan efter en dags försening tvingas bolaget att betala en avgift på 5000 kronor.
  • Mer än två månaders försening kostar bolaget ytterligare 5000 kronor.
  • Mer än fyra månaders försening kostar bolaget ytterligare 10000 kronor. Totalt för fyra månaders försening, 20000 kronor.

För publika aktiebolag, det vill säga företag som kan erbjuda ägande via aktier på öppna marknaden (i huvudsak börsbolag), är beloppen de dubbla. Mer än fyra månaders försening kostar dessa bolag 40000 kronor.

Delårsrapport

Delårsrapport är obligatorisk för stora bolag som är skyldiga att ha auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Rapporten ska avse bolagets verksamhet från räkenskapsårets början. Rapportperioden ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapport ska skickas in senast två månader efter rapportperioden utgång.

De nya reglerna för räkenskapsår som inleds efter 2006-12-31 innebär att betydligt färre företag behöver lämna in delårsrapporter. Mer information om de nya reglerna finns i informationsblad 829 tn, som finns på www.bolagsverket.se.

Särskild adress för årsredovisningshandlingar

Handlingarna måste nå Bolagsverket i rätt tid. Hanteringen blir snabbare om följande särskilda postadress för årsredovisningshandlingar används:
Bolagsverket årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Årsredovisningen kan skickas in elektroniskt

Aktiebolag kan från 1 juli 2006 helt elektroniskt upprätta, skriva under och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket via tjänsten e-räkenskap. Tjänsten stödjer för närvarande inte årsredovisning för värde- pappersbolag, årsredovisning för noterade aktiebolag, koncernredovisning eller delårsrapporter. För mer information se www.bolagsverket.se.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar