Delning av aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Delning av aktiebolag

Aktiebolagslagen innehåller regler om ett särskilt förfarande som kallas delning av aktiebolag. Det innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning (delningsvederlag) till aktieägarna i det bolag som delas. Det aktiebolag som är föremål för delning benämns överlåtande bolag och det eller de aktiebolag som övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder benämns övertagande bolag. Övertagande bolag kan vara redan tidigare bildade aktiebolag eller aktiebolag som bildas i samband med delningen.

Delning kan genomföras på två olika sätt

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 1. Det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag och det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.
 2. En del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. Ett bolag kan med stöd av denna bestämmelse överlåta en del av sin rörelse till ett eller flera andra bolag. Detta kallas partiell delning.

Delningsvederlaget till aktieägarna i det överlåtande bolaget ska bestå av pengar eller av aktier i det eller de övertagande bolagen. Det är även möjligt att erlägga delningsvederlaget i form av både aktier och pengar.

Delning får endast ske om det överlåtande och det eller de övertagande bolagen har samma redovisningsvaluta.

Delning får ske även om det överlåtande bolaget är i likvidation, förutsatt att skifte av bolagets tillgångar inte har påbörjats. Övertagande bolag kan däremot inte vara i likvidation då det strider mot syftet om avveckling av aktiebolag.

Delningsförfarandet sker i tre steg

 1. Upprättande och anmälan om registrering av delningsplan. Privata aktiebolag behöver inte anmäla delningsplanen för registrering om samtliga aktieägare i de deltagande bolagen har undertecknat planen.
 2. Ansökan om tillstånd att verkställa delningsplanen.
 3. Anmälan om registrering av genomförd delning.

1. Upprättande av delningsplan

Styrelserna för det överlåtande och det eller de övertagande bolagen ska upprätta en gemensam delningsplan. Planen ska vara daterad och undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna i samtliga deltagande bolag. I det fall då ett övertagande bolag bildas i samband med delningen behöver den tilltänkta styrelsen inte underteckna delningsplanen då bolaget ännu inte är bildat.

Om de övertagande bolagen eller något av dem ska bildas i samband med delningen, utgör delningsplanen stiftelseurkund. Nybildningen är i dessa fall ett led i delningsförfarandet och det är det överlåtande bolaget som stiftar det eller de nya bolagen.

Delningsplanens innehåll
I delningsplanen ska för varje bolag anges:

 • Företagsnamn (firma), bolagskategori, dvs. privat aktiebolag eller publikt aktiebolag, organisationsnummer och den ort där styrelsen (enligt bolagsordningen) ska ha sitt säte.
 • En noggrann beskrivning av de tillgångar och skulder som ska överföras till vart och ett av de övertagande bolagen. Vid delning där överlåtande bolag ska bestå efter delningen ska delningsplanen även ange de tillgångar och skulder som inte ska överföras. Värderingen av tillgångar och skulder ska ske till verkliga värden.
 • Hur många aktier i övertagande bolag som ska lämnas för ett angivet antal aktier i det överlåtande bolaget eller vilken kontant ersättning som ska lämnas som delningsvederlag.
 • Uppgift om den tidpunkt och de övriga villkor som ska gälla för utlämnandet av delningsvederlaget.
 • Uppgift om från vilken tidpunkt och på vilka villkor de aktier som lämnas som delningsvederlag ger rätt till utdelning i övertagande bolag.
 • Den planerade tidpunkten för överlåtande bolags upplösning, i det fall då detta ska upplösas.
 • Vilka rättigheter i övertagande bolag som innehavare av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i det överlåtande bolaget ska ha eller vilka åtgärder som i övrigt ska göras till förmån för dessa innehavare. Om inga sådana värdepapper förekommer ska detta uttryckligen anges.
 • Arvode eller annan särskild förmån som med anledning av delningen ska lämnas till en styrelseledamot eller en verkställande direktör (VD) i det överlåtande bolaget eller i något övertagande bolag eller till en revisor som utför granskningen av delningsplanen. Om inga arvoden ska lämnas ska detta uttryckligen anges.
 • Om någon på annat sätt ska få särskilda rättigheter eller förmåner av ett övertagande bolag som bildas i samband med delningen. Har skriftliga avtal upprättats av denna anledning ska avtalet bifogas till delningsplanen. Alternativt kan delningsplanen innehålla en hänvisning till avtalet med uppgift om var det hålls tillgängligt för aktieägarna. Innehållet i ett muntligt avtal ska tas upp i delningsplanen i sin helhet.
 • Kostnaderna för delningen och hur dessa kostnader ska fördelas på deltagande bolag. Även i detta fall gäller att skriftliga avtal ska bifogas till delningsplanen eller att det i planen finns en hänvisning till avtalet med uppgift om var det hålls tillgängligt för aktieägarna. Innehållet i ett muntligt avtal ska tas upp i delningsplanen i sin helhet.
 • Styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av delningens lämplighet för bolagen. Av redogörelsen ska det framgå hur delningsvederlaget har bestämts och vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som därvid har beaktats. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas.
 • Om ett övertagande bolag bildas i samband med delningen ska delningsplanen även innehålla:
  • bolagsordning för det övertagande bolaget
  • uppgift om vilka som ska vara styrelseledamöter och revisorer i bolaget och, i förekommande fall, suppleanter för dessa samt fullständiga personuppgifter för nämnda företrädare.

Bilagor till delningsplanen

 • En kopia av bolagens årsredovisningar för de senaste tre räkenskapsåren.
 • Uppgifter motsvarande delårsrapport enligt 9 kap. 3 § första stycket och 4 § årsredovisningslagen, om delningsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsåret för vilket årsredovisning och revisionsberättelse har lämnats. Uppgifterna ska avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag som infaller tidigast tre månader före delningsplanens upprättande.
 • Bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska även lämna uppgift om utvecklingen av bolagets in– och utlåning.

Yttrande från revisorerna
Delningsplanen ska granskas av auktoriserad eller godkänd revisor eller av ett registrerat revisionsbolag för vart och ett av de deltagande bolagen. Delningsplanen kan granskas av annan kvalificerad revisor än bolagets egen revisor. Beslut om detta fattas av bolagsstämman om inte bolagsordningen föreskriver annat.

Revisorerna ska avge ett skriftligt yttrande för vart och ett av de deltagande bolagen, inklusive ännu inte bildade övertagande bolag. Revisorernas yttrande ska bifogas till delningsplanen.

Av revisorernas yttrande ska det framgå om delningsvederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt. Det ska i yttrandet anges vilken eller vilka metoder som har använts vid värderingen av bolagens tillgångar och skulder, resultatet av de tillämpade värderings- metoderna samt deras lämplighet och vilken vikt som har tillmätts dem vid den samlade bedömningen av värdet på vart och ett av bolagen. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas.

I yttrandena ska revisorerna beakta risken för borgenärerna och särskilt ange om de vid sin granskning har funnit att delningen inte medför någon fara för att borgenärerna i ett övertagande bolag inte ska få sina fordringar betalda. Om så är fallet kommer färre borgenärer att omfattas av reglerna om underrättelse och kallelse. Om revisorerna i stället funnit att delningen medför fara för att ett övertagande bolags borgenärer inte ska få sina fordringar betalda ska detta uttryckligen anges.

Vid delning då det bildas nya bolag ska revisorerna uttala sig om att de nybildade bolagen genom delningen tillförs ett verkligt värde som motsvarar minst det aktiekapital som bolaget ska ha.

Vid delning då det överlåtande bolaget består, ska revisorerna uttala sig om att det efter delningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet i det överlåtande bolaget.

Registrering av delningsplan

Inom en månad från upprättandet ska det överlåtande bolaget anmäla delningsplanen med bifogade handlingar till Bolagsverket för registrering. Anmälan ska vara undertecknad av en styrelseledamot eller av verkställande direktör (VD) i det överlåtande bolaget.

Privata aktiebolag behöver inte anmäla delningsplanen för registrering om samtliga aktieägare i de deltagande bolagen har undertecknat planen.

Samtidigt med anmälan ska registreringsavgiften betalas.

Bilagor till anmälan
Bilagor som alltid ska följa med anmälan:

 • Delningsplanen med de bilagda redovisningshandlingarna (bestyrkt kopia) och
 • yttrande från revisorerna (original eller bestyrkt kopia). Bolagsverkets registrering av delningsplanen kungörs i Post– och Inrikes Tidningar (PoIT).

För de privata aktiebolag som inte behöver anmäla delningsplanen för registrering men som ändå väljer att göra det gäller samma regler för anmälan och registrering. Även i dessa fall kungörs registreringen i PoIT.

Bolagsstämma
Innan tillstånd att verkställa delningsplanen söks, ska planen underställas bolagsstämman i det överlåtande bolaget. Om ägare till minst fem procent av samtliga aktier i ett övertagande bolag begär det ska delningsplanen även underställas bolagsstämman i det bolaget. En sådan begäran ska göras inom två veckor från det att uppgiften om delningsplanens registrering har kungjorts. Detta gäller dock inte om samtliga deltagande bolag är privata aktiebolag och alla aktieägare i bolagen har undertecknat delningsplanen. I dessa fall är delningsplanen redan därigenom att anse som godkänd och någon prövning på bolagsstämma ska därför inte ske.

En bolagsstämma får hållas tidigast två veckor efter det att uppgiften om delningsplanens registrering har kungjorts. Om något publikt aktiebolag ingår i delningen gäller i stället att bolagsstämma får hållas tidigast efter en månad.

Innan bolagsstämman fattar beslut ska delningsplanen med bifogade handlingar ha hållits tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före den bolagsstämma där frågan ska behandlas eller, om något av de deltagandebolagen är ett publikt aktiebolag, under minst en månad. Handlingarna ska finnas hos bolaget på den ort där styrelsen har sitt säte. Delningsplanen med de bilagda handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Om det har inträffat väsentliga förändringar i det överlåtande bolagets tillgångar och skulder efter det att delningsplanen upprättades, ska styrelsen lämna upplysningar om detta på bolagsstämman innan frågan om godkännande av delningsplanen avgörs.

Bolagsstämmans beslut om godkännande av delningsplanen är giltigt endast om det röstats fram av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Om det finns flera aktieslag i bolaget gäller dessutom samma majoritetskrav för beslut inom respektive aktieslag. Om det överlåtande bolaget är ett publikt aktiebolag och något av de övertagande bolagen ett privat aktiebolag, är det publika aktiebolagets beslut om godkännande av delningsplanen giltigt endast om det har röstats fram av samtliga på bolagsstämman närvarande aktieägare och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Särskild bestämmelse från och med 1 juli 2007
Vid delning där delningsvederlaget helt eller delvis utgörs av pengar gäller, utöver ovan nämnda majoritetskrav, att det överlåtande bolagets beslut om godkännande av delningsplanen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Om delningsplanen inte godkänns i sin helhet av samtliga bolag är frågan om delning förfallen.

Underrättelse till bolagets kända borgenärer
När delningsplanen har blivit gällande i samtliga bolag som deltar i delningen ska vart och ett av dem skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig (bestrida) att delningsplanen verkställs.

Borgenärerna i det övertagande bolaget behöver inte underrättas om revisorerna i yttrande över delningsplanen har uttalat att de inte har funnit att delningen medför någon fara för att dessa borgenärer inte ska få sina fordringar betalda.

Underrättelser behöver inte heller skickas till de borgenärer vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

2. Ansökan om tillstånd att verkställa delningsplanen

Det överlåtande bolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket inom en månad efter det att delningsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och, om delningsplanen har registrerats, senast två år efter det att uppgift om delningsplanens registrering har kungjorts.

Samtidigt med ansökan ska registreringsavgiften betalas. Använd gärna blanketten Delning, aktiebolag, 841 som finns på Bolagsverkets webbplats.

Bilagor som alltid ska följa med ansökan

 • Delningsplanen (bestyrkt kopia).
 • Intyg från bolagens styrelser eller verkställande direktörer (VD) om att bolagens kända borgenärer har underrättats (original eller bestyrkt kopia)
 • Försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer (VD) om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av delningen inte pågår enligt nämnda bestämmelser (original eller bestyrkt kopia).

Bilagor som i förekommande fall ska följa med ansökan

 • Intyg från bolagens styrelser eller verkställande direktörer (VD) om att samtliga aktieägare har undertecknat delningsplanen. Gäller de privata aktiebolag som inte behöver registrera delningsplanen, (original eller bestyrkt kopia).
 • Yttrande från revisorerna. Gäller de privata aktiebolag som inte behöver registrera delningsplanen, (original eller bestyrkt kopia).
 • Bolagsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia).

Intyg och försäkran som skrivs under av styrelsen ska vara underskrivet av minst hälften av styrelseledamöterna.

Om sökanden inte ger in de föreskrivna handlingarna ska ansökan avvisas av Bolagsverket.

Tillståndsprövning

Kallelse på bolagens borgenärer
Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan om tillstånd att verkställa delningsplanen, ska verket kalla bolagens kända och okända borgenärer. Bolagsverket ska dock inte kalla de borgenärer som bolagen inte behöver underrätta enligt vad som ovan har angivits.

Kallelsen kungörs i Post– och Inrikes Tidningar och innehåller ett föreläggande för den som vill motsätta sig (bestrida) ansökan att skriftligen anmäla det till Bolagsverket och att den som inte gör det anses ha medgivit ansökan. Kallelsetiden är två månader.

Bolagsverket ska även skicka en underrättelse om kallelsen till Kronofogdemyndigheten i de regioner där bolagens styrelser har sitt säte.

Bolagsverket lämnar tillstånd
Om inte någon av de borgenärer som blivit kallade bestrider ansökan inom förelagd tid, ska Bolagsverket ge bolagen tillstånd att verkställa delningsplanen.

Om borgenär som omfattas av kallelsen bestrider ansökan inom kallelsetiden ska Bolagsverket lämna över ärendet till tingsrätten i den ort där det överlåtande bolaget har sitt säte.

Allmän domstol lämnar tillstånd
Rätten ska ge tillstånd till att verkställa delningen om det visas att de borgenärer som bestritt ansökan har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan avslås.

Bolagsverket avslår ansökan
Bolagsverket ska avslå en ansökan om tillstånd att verkställa delningsplanen om:

 • Delningsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag, annan författning eller mot bolagsordningen,
 • delningen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller EG:s förordning om kontroll av företagskoncentrationer, (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004, eller om prövning enligt dessa bestämmelser pågår. Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt ovan nämnda bestämmelser och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får Bolagsverket förklara tillståndsfrågan vilande under högst sex månader,
 • om revisorsyttrandena, vid delning då det bildas nya bolag, inte utvisar att den del av det överlåtande bolaget som övertas av ett nybildat bolag har ett verkligt värde för det nybildade bolaget som motsvarar minst det aktiekapital som bolaget ska ha, eller
 • om revisorsyttrandena, vid delning då det överlåtande bolaget består, inte utvisar att det överlåtande bolaget har full täckning för det bundna egna kapitalet.

3. Anmälan och registrering av genomförd delning

Styrelserna för de övertagande bolagen ska gemensamt anmäla delningen till Bolagsverket för registrering. Anmälan ska göras senast två månader från Bolagsverkets tillstånd att verkställa delningsplanen eller, när tillstånd har lämnats av rätten, senast två månader från det att rättens beslut har vunnit laga kraft.

Om övertagande bolag nybildas i samband med delningen ska i anmälan anges vilka som har utsetts till styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer i bolaget samt, i förekommande fall, suppleanter för dessa. Om det i delningsplanen har angetts att delningsvederlaget ska vara nya aktier i övertagande bolag, ska samtidigt den motsvarande ökningen av aktiekapitalet anmälas för registrering. Anmälan ersätter teckning av aktier och ska innehålla uppgift om antalet nyutgivna aktier och summan av deras kvotvärden.

Till anmälan ska bifogas ett revisorsintyg om att det överlåtande bolagets tillgångar har överlämnats till övertagande bolag i enlighet med vad som har angetts i delningsplanen.

Samtidigt med anmälan ska registreringsavgiften betalas.

När anmälan av genomförd delning har registrerats av Bolagsverket är överlåtande bolag upplöst och övertagande bolag, som bildas genom delningen bildat. Det överlåtande bolagets tillgångar och skulder, med undantag för skadeståndsanspråk som har samband med delningen, övergår till det eller de övertagande bolagen i enlighet med delningsplanen och aktieägare i det överlåtande bolaget blir, om aktier ingår i delningsvederlaget, aktieägare i övertagande bolag.

Övertagande bolag ansvarar efter genomförd delning fullt ut för den skuld som vid delningen överförs från det överlåtande till det övertagande bolaget.

Frågan om delning faller
Om ansökan om tillstånd att verkställa delningsplanen inte har gjorts inom den föreskrivna tiden eller om en sådan ansökan har avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft, ska Bolagsverket förklara frågan om delning förfallen. Detsamma gäller om anmälan om genomförd delning inte har gjorts inom den föreskrivna tiden eller om Bolagsverket genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering.

Återgång av delning
Under vissa förutsättningar kan delning gå åter efter ett avgörande i domstol, 24 kap. 30 § och 7 kap. 51 § andra stycket ABL. Om en delning går åter svarar det överlåtande bolaget och det eller de övertagande bolagen solidariskt för förpliktelser som uppkommit genom någon åtgärd på det överlåtande bolagets vägnar efter det att det överlåtande bolaget har upplösts men innan rättens avgörande har kungjorts i Post– och Inrikes Tidningar.

Nybildning av aktiebolag vid delning
Ett övertagande aktiebolag som bildas i samband med delning anses bildat när anmälan om genomförd delning har registrerats. Anmälan om genomförd delning är därmed även en anmälan om registrering av det nybildade bolaget.

I anmälan ska därför följande uppgifter anges:

 • Det nybildade bolagets adress,
 • fullständiga personuppgifter för styrelseledamot och revisor samt,
 • i förekommande fall, styrelseordförande, styrelsesuppleant, verkställande direktör (VD), särskild firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorssuppleant och lekmannarevisor. Om ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor ska organisationsnumret för bolaget anges och vem som ska vara huvudansvarig revisor samt personuppgifter för denne,
 • hur bolagets firma tecknas,
 • antalet tecknade aktier och summan av de belopp som lägst ska betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital) och
 • det belopp som har betalats med pengar respektive apportegendom.

Anmälan ska innehålla försäkran på heder och samvete att:

 1. Uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild firmatecknare, särskild delgivningsmottagare samt om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat.
 2. Ovan angivna personer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att bolagets revisorer uppfyller behörighetskraven enligt 9 kap. 10-13 §§ ABL och 10 kap. 9 § ABL.
 3. De personer som utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.

Bilagor som alltid ska följa med anmälan

 • Den bolagsordning som ska gälla i det nybildade bolaget,
 • för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör eller särskilda firmatecknare som inte är folkbokförda i Sverige ska en bestyrkt kopia av pass eller motsvarande identitetshandling bifogas.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar