Exempel på bolagsordning i ett privat aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Organisationsnummer 556123-4567

BOLAGSORDNING

§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Örnsköldsviks Skogsmaskiner
Aktiebolag.

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Västernorrlands län, Örnsköldsviks kommun.

§ 3. Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka och sälja motorsågar samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Lägst 1 000 st och högst 4 000 st aktier.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelse- suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman (årsstämman) blivit behörigen samman- kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari–31 december).

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar