Exempel på protokoll vid årsstämma

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB, 556127-4567, den 8 mars 2007, i Sundsvall.

§ 1. Val av ordförande och justeringsman
Till ordförande vid årsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman Frida Thorstensson.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades. Aktierna representerade 80 % av antal aktier och antalet röster. Totalt har aktiebolaget 1000 aktier.

  Antal aktier Antal röster
Camilla Andersson 200 200
Dick Svensson 200 200
Bo Johansson 200 200
Anna Bengtsson 200 200
Summa 800 800

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

Det antecknades vidare att vid stämman närvarade hela styrelsen samt auktoriserade revisorerna Anna Eriksson och Johan Henriksson.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen
Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes. Det antecknades att kallelsen till stämman skickats ut till aktieägarna den 13 februari 2007.

§ 4. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2006
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 redovisades enligt bilaga.

§ 5. Resultat och balansräkning för 2006
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2006.

§ 6. Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att bolagets vinstmedel, 32 000 kr, ska disponeras så att aktieägarna ska få utdelning om 40 kr per aktie.

§ 7. Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2006, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§ 8. Arvoden till styrelsen
Bolagsstämman beslutade att arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skulle utgå med 10 000 kr vardera.

§ 9. Val av styrelse
Det noterades att det inte var någon ändring i styrelsens sammansättning.

§ 10. Stämmans beslut
Det noterades att samtliga bolagsstämmans beslut var enhälliga.

§ 11. Stämmans avslutande
Årsstämman år 2006 avslutades.

Årsstämma, protokoll

 

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar